ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Како бити наставник у допунским школама?

Образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству остварују наставници који су привремено упућени на рад у иностранство, а који су запослени у образовно-васпитним установама у Републици Србији, као и хонорарни наставници, који се за разлику од редовних, бирају из реда оних који испуњавају прописане стручне услове и имају регулисан боравак у земљи пријема.

То су наставници разредне наставе и наставници српског језика и књижевности, а изузетно, наставу може да остварује и наставник страног језика.

Они се бирају на основу конкурса, а изузетно, када је у питању лице које има пребивалиште на територији земље пријема и које испуњава услове за образовно-васпитни рад у иностранству, и на предлог надлежног дипломатско-конзуларног представништва.

Наставник који је запослен у Републици Србији и жели да конкурише за наставника који ће предавати у допунској школи у иностранству, мора испуњавати посебне услове за наставнике, предвиђене одредбама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству и то:

1) да је у радном односу на неодређено време у школи у Републици Србији:

2)  да поседује дозволу за рад ‒ лиценцу;

3)  да има најмање пет година радног искуства у области основног образовања и васпитања;

4) да поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање у области образовања, у складу са правилником којим се прописује стручно усавршавање;

5) да поседује основно знање за рад на рачунару;

6) да зна језик стране државе у коју се упућује или други светски језик, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;

7) да испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује врста стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи за   остваривање наставе из одговарајућих предмета,  и то за:

  • наставника разредне наставе
  • наставника српског језика и књижевности

Изузетно, наставу може да остварује и наставник страног језика.          

Правилником о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, прописани су и посебни услови за хонорарне наставнике који реализују наставу на српском језику у иностранству.

Наставник који жели да конкурише за рад на месту хонорарног наставника у образовно-васпитном раду на српском језику у иностранству, или кога предложи надлежно дипломатско-конзуларно представништво,  мора да испуњава следеће услове:

1)  да има место боравка у земљи у којој се изводи образовно-васпитни рад;

2)  да поседује основно знање за рад на рачунару;

3) да зна један страни језик или језик стране државе у којој се ангажује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;

4) да испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за:

  • наставника разредне наставе;
  • наставника српског језика и књижевности;
  • наставника страног језика и књижевности.

Република Србија  континуирано развија Програм основног образовања и васпитања у иностранству, као и стручне основе за његову што успешнију реализацију, прилагођену условима  у којима се остварује. Управо због тога у наредном периоду посветиће се посебна пажња стручном усавршавању наставника који се упућују на рад у иностранство, као и подршци ангажованим наставницима. Такође, радиће се на богаћењу библиотечког фонда и ширењу мреже школа.

Loading