ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2018 архива

Јавне набавке мале вредности

МВ/14/18 – Анализа и пројектовање Јединственог информационог система просвете, датум објаве 07.11.2018.

МВ/13/18 – Организација и реализација првог (уводног) модула програма обуке за педагошке асистенте, датум објаве 09.11.2018.

МВ/11/18 – Исхрана студената који се финансирају из буџета Републике Србије, у местима где нема студентских домова и ресторана, датум објаве 19.09.2018.

МВ/10/18 – Набавка пнеуматика за службена возила Министарства, датум објаве 19.09.2018.

МВ/08/18 – Коришћење Microsoft Azure за потребе одржавања портала за учење програмског језика Python, датум објаве 18.06.2018.

МВ/06/18 – Услуге – редовног и ванредног сервиса возила Министарства, датум објаве 24.05.2018.

МВ/05/18 – Услуге – осигурања новонабављених возила Министарства, датум објаве 24.05.2018.

МВ/03/18 – Штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему, датум објаве 19.04.2018.

МВ/02/18 – Услуге објављивања информативних огласа, датум објаве 30.04.2018.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

ПП/У/04/18 – Oдржавање финансијског софтвера Министарства (софтвер за финансијско пословање NexTBIZ), датум објаве 15.06.2018.

ПП/У/03/18 – Kомпјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2017/2018 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019, датум објаве 20.04.2018.

ПП/У/02/18 – Реализација међународног истраживања у образовању ТИМСС 2019, датум објаве 24.04.2018.

ПП/У/01/18 – Oдржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, датум објаве 30.03.2018.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

ПП/Д/04/18 – Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу и набавка дигиталног образовног садржаја за наставнике који су се пријавили по другом јавном позиву, датум објаве 20.11.2018.

ПП/Д/03/18 – Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, датум објаве 19.09.2018.

ПП/Д/02/18 – Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу и набавка дигиталног образовног садржаја , датум објаве 13.09.2018.

Отворени поступак – услуге

ОП/У/01/18 – Организације скупова, семинара, саветовања, конференција и организовање смештаја и превоза у земљи и иностранству, датум објаве 03.08.2018.

Отворени поступак – добра

ОП/Д/05/18 –  Рачунари и рачунарске опреме за основне школе и гимназије које су отвориле одељења за ученике надарене за информационе технологије, датум објаве 16.07.2018.

ОП/Д/02/18 – Набавка софтверског решења за вођење евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник), датум објаве 29.06.2018.

ОП/Д/01/18 – Лаптоп рачунари и пројектори, укључујући носач за лаптоп и пројектор, у циљу унапређивања наставе кроз употребу дигиталних уџбеника и нових технологија, датум објаве 15.05.2018.

RS-MF-F/P 1746 (2011)-G-ICB-02/2017/MoESTD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ намештаја и кухињске опреме за опремање студентских и ученичких домова у оквиру  Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011) 

Отворени поступак – радови

RS-MF-F/P 1746 (2011)-W-ICB-01/2017/MoESTD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ радова за изградњу, реконструкцију, надоградњу и реновирање студентских и ученичких домова у оквиру  Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011) 

Централизоване јавне набавке

ЦЈН 3/2018 – Oсигурање имовине, датум објаве: 28.12.2018.

ЦЈН 17/2017 – Набавка превозних средстава, датум објаве: 07.02.2018.

ЦЈН 16/2017 – Oдржавање рачунарске и комуникационе опреме, датум објаве: 23.08.2018.

ЦЈН 8/2017 – Набавка рачунарског материјала – тонери, датум објаве: 18.05.2018.

ЦЈН 7/2018 – Набавка услуге мобилне телефоније, датум објаве: 22.11.2018.

ЦЈН 7/16 – Oдржавање и поправка рачунарске опреме, датум објаве: 18.05.2018.

ЦЈН 2/2018 – Набавка електронских комуникационих услуга – интернет, датум објаве: 26.11.2018.

ЦЈН 11/2016 – Набавка електричне енергије, датум објаве: 09.03.2018.

Loading