ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Регистар иновационе делатности

Важна обавештења

Ради обављања делатности истраживања, стварања, развоја, примене и пласмана иновација, као и добијања статуса организације за обављање иновационе делатности, Министарство региструје развојно-производне, истраживачко-развојне и иновационе центре, пословно-технолошки инкубатори, научно-технолошки паркови, центар за тренсфер технологија, као и иноватиори који су у посебном регистрације регистровани у Министарству. 

Поступак регистрације

Поступак регистрације у својству субјекта иновационе делатности покреће правно или физичко лице захтевом за упис у Регистар и издавање решења о регистрацији.

Датум подношења Захтева је датум пријема у Министарству, од ког дана тече законски рок од 45 дана за издавање решења о регистровању.

ЗАХТЕВ ПРАВНОГ ЛИЦА се подноси Министарству на адресу:

Немањина 22-26

11000 Београд

Захтев се подноси у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.

У Захтеву се наводе подаци који се региструју  у складу са Обрасцем 1 или Обрасцем 2.

ЗАХТЕВ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА се подноси Министарству на адресу:

Немањина 22-26

11 000 Београд

Захтев се подноси у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици.

У Захтеву се наводе подаци који се региструју  у складу са Обрасцем 1А.

Поступање и решавање поводом захтева за регистрацију и брисање из Регистра одређено је Законом о општем управном поступку

Услови за регистрацију правних и физичких лица утврђени су Правилником о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра.

Износ важећих административних такси наведен је у обрасцима:

У случају непотпуне докуметнације, подносиоцу непотпуног Захтева налаже се да у примереном року допуни Захтев или приложену документацију, са претњом одбијања Захтева.

Од дана пријема у Министарству тражене допуне, почиње да тече рок  од 15 дана у ком Министарство доноси закључак о одбијању Захтева подносиоца који не испуњава услове за регистрацију или издаје решење о регистрацији на основу кога субјект иновационе делатности стиче права и обавезе из регистрације.

Промена података у Регистру врши се на основу писаног Захтева за промену података који регистровани субјект иновационе делатности подноси у року од петнаест дана од дана настанка промене, у складу са Обрасцем 4.

Брисање из Регистра врши се сходном применом поступка уписа у Регистар у складу са Обрасцем 3, под условима прописаним Правилником, а поводом захтева регистрованог субјекта иновационе делатности или по службеној дужности.

Доношењем решења о брисању регистрације престају права и обавезе регистрованог субјекта иновационе делатности.

 

Годишњи извештај усвојен од стране надлежног органа правног лица доставља се министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну.

Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани извештај доставља министарству најкасније до 15. фебруара текуће године за претходну годину.

Садржај, рок за достављање, као и поступање у случају недостављања годишњег извештаја дефинисано је у Правилнику.

Loading