ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Информације од јавног значаја

Контакт за све додатне информације:

Група за јавност рада

Телефон: 011/3671 104

Email:

informacijeodjavnogznacaja@prosveta.gov.rs

Министарство просвете ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаja, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а које су настале у раду или у вези са радом Министарства.

Министарство ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Како до информације од јавног значаја

Захтев се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
  • Име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт),
  • Што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације.
  • Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације
  • Начин достављања информације

Образац Захтев за информације од јавног значаја (ћирилица)

Образац Захтев за информације од јавног значаја (латиница)

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

  • Путем поште или предајом на писарници Министарства:

Министарство просвете
Немањина 22-26
11000 Београд

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Министарство ће у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му или упути копију тог документа.

Ако Министарство није у могућности, из оправданих разлога, да у наведеном року поступи по поднетом захтеву, о томе ће обавестити тражиоца и одредити накнадни рок, који неће бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Министарство просвете ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Министарства просвете, а издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства просвете. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредило Министарство просвете. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Ако Министарство просвете на захтев не одговори у року, тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности , ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

Loading