ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одсек за правне послове

Одсеку за правне послове израђује нацрте системског закона из области предуниверзитетског образовања за Владу и предлога системског закона за Народну скупштину и врши анализу, планирање, координацију и праћење поступка припреме других нацрта закона из области образовања, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства.

Одсек координира и учествује у раду радних група на изради подзаконских аката који се доносе на основу системског закона, односно подзаконских аката из области предуниверзитетског образовања и координира послова са надлежним секторима, заводима и саветима у поступку доношења и објављивања прописа.

Одсек такође припрема мишљења и израђује информације о примени системског закона и подзаконских аката који се доносе на основу системског закона.

Одсек за правне послове обједињује ставове са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацте закона и предлоге аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност.

Такође, Одсек учествује у припреми одговора по захтеву Заштитника грађана и Повереника и води рачуна о усклађености свих аката којима се успостављају права и обавезе из делокруга рада Министарства.

Одсек врши проверу уговора и других аката из надлежности Министарства, као и проверу усклађености и исправности документације при закључивању уговора и докумената који се односе на донаторске пројекте и међународне кредите.

У Одсеку за правне послове припремају се поднесци и сарађује са Државним правобранилаштвом у вези са судским споровима у којима Државно правобранилаштво заступа Министарство као странку у поступку заштите имовинских права Републике Србије.

Loading