ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за науку

20210917-_DSF7526

Помоћница министра Марина Соковић

У Сектору за науку обављају се послови који се односе на програмирање, праћење, анализу и оцењивање научног развоја, као и избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, интердисциплинарних пројеката.

Сектор израђује акта о избору, вредновању и финансирању програма од општег интереса за Републику Србију, аката о критеријумима и мерилима за (су)финансирање програма од општег интереса и предлаже нове програме и решења из области научноистраживачког рада.

Сектор иницира мере и инструменате за реформу научноистраживачког система  (рационализација Мреже НИО, трансформација института, статусне промене института, приватизација института, промена организационе форме института и др.).

Сектор за накуку врши упоредне анализе као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области природно-математичких, медицинских наука и друштвено-хуманистичких наука.

Сектор сарађује са Фондом за науку Републике Србије и пружа стручну и административно-техничку и информатичку подршку функционисању и раду тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада – Националног савета за научни и технолошки развој, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, матичних научних одбора, Комисије за стицање научних звања и Одбора за етику у науци.

Сектор припрема политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација и научно истраживачких програма и пројеката из основних истраживања.

Сектор ради на развоју и усавршавању кадрова за научноистраживачки рад (мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству) и стипендира кадрове за научноистраживачки рад (мастера, доктораната, ученика-талената).

Сектор подстиче усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама научне, као и издавање стручних публикација и подржава набавку научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе);

Сектор врши координацију и обезбеђује функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области природно-математичких, медицинских наука и друштвено-хуманистичких наука;

У Сектору за науку образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове,
  2. Одсек за развој научноистраживачких кадрова,
  3. Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности.
Loading