ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

20210924-_DSF7951

Помоћник министра Саша Лазовић

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем развија и унапређује иновациони систем у Републици Србији, предлаже националну иновациону политику, доприноси развоју националног иновационог система и реализује програме који обезбеђују њихово спровођењење.

Сектор утврђује и обезбеђује реализацију програма научних истраживања у области технолошког развоја, трансфера технологија, као и истраживања из других научноистраживачких области и мултидисциплинарних програма и програма из области иновационе делатности. Сектор се бави и начином избора и условима за одобравање пројеката којима се ти програми реализују, тако да се допринесе укључивању научне заједнице Србије у међународну научну и иновациону заједницу.

Сектор сарађује са Фондом за науку Републике Србије, Фондом за иновациону делатност и другим организацијама, фондовима и структурама у области науке, истраживања и иновационе делатности у земљи и иностранству.

Сектор врши и координацију и обезбеђивање рада тела за вредновање резултата програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија, истраживања по програмима и пројектима Фонда за науку Републике Србије, као и из области иновационе делатности.

Такође, Сектор подстиче технопредузетништво, трансфера знања и технологија и примену знања и резултата истраживања у привреди и друштву.

Сектор учествује у поступку утврђивања критеријума за вредновање истраживача, научноистраживачких организација и програма и пројеката у овим областима.

Послови Сектора су и координација и унапређивање активности којима се, кроз трансфер знања и нових технологија у привреду, обезбеђује вредновање резултата научноистраживачке и иновационе делатности и обезбеђује њихова комерцијализација као допринос остваривању брзог економског раста, повећања конкурентности домаће привреде и запошљавања.

Сектор учествује у припреми пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних извора и остварује међународну сарадњу у овим областима. Бави се и усклађивањем прописа са правом Европске уније, учествује у преговарачким структурама, припремању преговарачких позиција и реализацијом одговарајућих делова НПАА и припрема пројекате који се финансирају из предприступних фондова ЕУ, као и регионалних и међународних извора (су)финансирања.

Спроводи активности на организацији и праћењу израде и реализације стратегија, пројеката, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у овим областима и води регистре и базе података у складу са прописима о науци и истраживањима и иновационој делатности.

Уже унутрашње јединице у Сектору су:

  1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове
  2. Група за национални иновациони систем
  3. Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из међународних кредита и донација
Loading