ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Специјализована одељења за ученике са посебним способностима за географију и историју

Важна обавештења

Одељења ученика са посебним способностима за географију и историју у гимназијама омогућиће да се побољша квалитет образовних постигнућа будућих студената географије, историје, права, политичких и других сродних наука.

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати аналитичким вештинама неопходним за критичко сагледавање савременог света и aктуелних цивилизацијских токова.

Корисне информације

Специфичност Плана наставе и учења за гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју је у томе што ће ученици за четири године имати укупно по 539 часова из географије и историје, што је много више него у осталим гимназијским смеровима. Поред тога, имаће и 107 часова предмета Основе геополитике и 74 часа предмета Језик, медији и култура, који се у осталим гимназијским смеровима јављају само у оквиру изборних програма.

Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима (факултети друштвено-хуманистичких наука, као и они на којима се изучава човeков утицај на природу и утицај природе на људску заједницу), при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.

Предност школовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима. Планом наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за географију и историју предвиђен је велики број часова вежби. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода предмета Географија и Историја, часови вежби отварају широку могућност за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а и ГИС-а (Географског информационог система).

Примена стечених знања у коришћењу савремених информационих технологија у симулацији процеса из области физичке и друштвене географије, омогућиће им успешну сарадњу са другима при решавању сложених проблема заштите човекове околине.

На часовима Историје највише простора биће посвећено раду на историјским изворима. Пројектним задацима и радом на историјским изворима ученици се подстичу на самостално учење и закључивање и развијање критичког и аналитичког мишљења. Пажљиво одабраним историјским изворима и добро формулисаним питањима ученици се стављају у позицију да сами доносе закључке, уместо да им се чињенице само презентују. Тако се нарочито развијају аналитичке вештине компарације различитих извора информација, процењује њихова релевантност, објективност и комплексност.

Када говоримо о настави Географије, ученици на вежбама реализују симулације географских процеса о којима су сазнавали на часовима теорије. Применом Географског информационог система ученицима се обезбеђује могућност да кроз експеримент закључују какве су карактеристике неког процеса. Вежбе омогућавају да се експериментише избором различитих улазних података и параметара, чиме се стичу сазнања о особинама географских процеса који доводе до формирања одређених појава у географском простору. За реализацију вежби, које ће се изводити користећи рачунаре, предвиђен је практикум, заједно са програмском подршком и потребним наставним средствима.

Изучавајући предмет Основе геополитике ученици ће овладати основама геополитичке мисли и оспособити се да препознају и објасне стратешке интересе и на њима засноване државне политике.

Изучавање предмета Језик, медији и култура допринеће унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању образаца понашања који ће ученицима омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Гимназије које уписују одељења која ће похађати ученици са посебним способностима за географију и историју у школској 2024/2025. години су:

  • Пета београдска гимназија, Београд
  • Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Нови Београд
  • Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
  • Карловачка гимназија, Сремски Карловци
  • Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Ниш

За упис у одељењa која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за географију и историју, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из географије или историје.

Ученик може да полаже тест из географије или тест из историје, или оба теста, при чему се бодује бољи резултат.

Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, а ученици за припрему могу користити збирке задатака за припрему завршног испита.

У наставку можете преузети тестове и решење тестова из географије и историје за упис из предходних година:

Loading