ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Признавање претходног учења

Признавање претходног учења је алтернативни начин за стицање квалификације – за оно што неко већ зна, а што је научио ван формалног система образовања. Поступак признавања претходног учења представља могућност да се препознају, процене и признају знања и вештине стечене кроз различите обуке, животно и радно искуство, и да се за тако призната знања и вештине добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација. 

На овај начин могуће је стицање квалификација на II, III и V нивоу НОКС-а. Поступак признавања претходног учења почиње када неко ко је годинама радио одређени посао, пожели да знање и вештине стечене на тај начин провери и сертификује. Цео поступак, од пријаве кандидата до издавања исправе требало би да траје највише три месеца.

Поступак признавања претходног учења пилотиран је у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“, чију реализацију финансира Европска унија. Поступак признавања претходног учења спроводе школе са статусом јавно признатих организатора активности образовања одраслих које имају одобрење за спровођење поступка признавања претходног учења.

Поступак признавања претходног учења

Лице заинтересовано за признавање исхода учења и компетенција стечених образовањем, животним и радним искуством, подноси пријаву одговарајућој школи за информисање о поступку за признавање претходног учења.

Саветник за признавање претходног учења на основу пријаве лица заказује уводни састанак. На уводни састанак, заинтересовано лице доноси своју биографију, а уколико је нема или није одговарајућа, саветник за признавање претходног учења му помаже да састави биографију уз помоћ Еуропас алата за израду биографије. Биографија треба да садржи релевантне податке о образовању, радном и животном искуству и контакт подацима лица на основу којих саветник за признавање претходног учења идентификује стандард квалификације у оквиру којег постоји могућност за признавање. Такође светник упознаје кандидата са свим аспектима и захтевима поступка.

Информисање о могућностима за признавање претходног учења се не наплаћује.

Ако заинтересовано лице након информисања одлучи да се укључи у поступак признавања претходног учења, подноси школи захтев за признавање претходног учења, чиме стиче статус кандидата на основу ког има право на саветовање и вођење

Међусобна права и обавезе између школе и кандидата утврђују се уговором.

Кандидат добија од саветника за признавање претходног учења образац за самопроцену и упутство за прикупљање доказа о исходима учења и компетенцијама за израду портфолиа.

У року од 30 дана (рок може да буде и продужен) кандидат прикупља и доставља доказе о свом релевантном животном и радном искуству саветнику за признавање претходног учења у школи. Докази могу бити бити дипломе, сертификати, уверења, лиценце, референце од послодаваца код кога је кандидат радио, извештаји о раду, доказ о производу рада нпр. узорци и фотографије, видео-снимци кандидата како обавља одређени посао, изјава кандидата (опис и образложење претходног искуства), курикулум програма образовања које је завршио, записници са састанака, акциони планови, признања и сл.

Саветник за признавање претходног учења и оцењивач из школе заједно са кандидатом анализирају прикупљене доказе о претходно стеченим исходима учења и компетенцијама и одређују оне доказе који су у вези са стандардом квалификација након чега се израђује План за процену и заказује се термин за оцењивање исхода учења и компетенција.

Процену исхода учења и компетенција кандидата обавља трочлана комисија коју образује школа.

Комисију чине два оцењивача из школе и оцењивач из привреде.

Кандидат се обавештава о термину за полагање испита  најмање 15 дана пре дана одржавања испита.

Задаци којима се проверавају исходи учења и компетенције, могу комбиновати више исхода учења и компетенција, без обзира на метод процене (писмени тест, усмени тест, провере у реалном/симулованом радном окружењу и сл.).

За сваки задатак без обзира на метод процене кандидат се оцењује као „положио“, односно „није положио“.

Комисија утврђује оцену већином гласова.

Кандидат је положио испит уколико за сваки задатак на испиту буде оцењен са „положио“.

Делови испита (писмени тест, усмени тест, практични рад) могу да се организују различитим данима, али мора да се заврши у року од 10 дана од дана обављања првог дела испита.

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција у складу  са планом процене, школа издаје одговарајућу јавну исправу (сертификат или уверење).

Кандидату који не положи наведени испит школа издаје потврду о исходима учења и/или компетенцијама које су му признате у поступку признавање претходног учења и саветник за признавање претходног учења му препоручује даље кораке који су потребни да би кандидат могао да достигне једно или више занимања, односно стандард квалификација у целини.

Loading