ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уџбеници

Важна обавештења

Little pensive boy studying textbooks. The concept is back to school, education, reading, hobbies

Уџбеник је основно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију, који се користи у образовно-васпитном раду у школи за стицање знања, вештина, формирање ставова, подстицање критичког размишљања, унапређивања функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних карактеристика ученика и полазника, чији су садржаји утврђени планом и програмом наставе и учења и који је одобрен у складу са законом.

Припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и додатних наставних средстава за основну и средњу школу уређено је Законом о уџбеницима.

Сви уџбеници који су прошли стручну оцену и имају одобрење Министарства до 1. фебруара, уврштени су у Каталог уџбеника и могу се користити у наредној школској години.

Приручници одобрени у складу са Законом о уџбеницима уносе се у Каталог приручника.

Школе бирају уџбенике из Каталога уџбеника на период од четири године. У свакој школи наставничко веће доноси одлуку о избору уџбеника на образложени предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу. У свим одељењима истог разреда у школи, за исти предмет користи се исти уџбеник једног издавача.

Цене уџбеника формирају се на тржишту. 

Додатна наставна средства, дидактичка средства и дидактичка игровна средства, одобрена у складу са важећим Законом о уџбеницима, уносе се у Листу додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, коју објављује и редовно ажурира на својој званичној интернет страници Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Loading