ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Акредитација и дозвола за рад

Важна обавештења

Високошколска установа може почети са радом по добијању дозволе за рад, коју на захтев високошколске установе издаје министарство надлежно за послове високог образовања, а за високошколске установе које обављају делатност на територији Аутономне покрајине Војводина, надлежни покрајински орган.

У поступку издавања дозволе за рад Национално акредитационо тело спроводи почетну акредитацију којом се утврђује да ли да високошколска установа и студијски програми испуњавају прописане стандарде за акредитацију које утврђује Национални савет за високо образовање и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са законом.

Поступак акредитације спроводи се редовно, у року од седам година, а раније на захтев високошколске установе.

 

Поступак акредитације високошколских установа

У поступку акредитације установа и студијских програма Национално акредитационо тело  утврђује да ли високошколска установа и студијски програм испуњавају прописане стандарде за почетну акредитацију  у погледу: садржаја, квалитета и обима студијских програма; потребног броја наставног и другог особља с одговарајућим научним, уметничким и стручним квалификацијама;  одговарајућег простора и опреме, у складу с бројем студената које високошколска установа намерава да упише и потребним квалитетом студирања.

Национално акредитационо тело сачињава извештај о почетној акредитацији високошколске установе, односно студијског програма и доставља га министарству надлежном за послове високог образовања са препоруком да: изда дозволу за рад високошколској установи, односно да одбије захтев високошколске установе за издавање дозволе за рад.

Решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Све потребне обрасце и упутства за почетну акредитацију можете пронаћи ОВДЕ

У дозволи за рад наводе се: студијски програми, број студената, број наставника, објекти у којима се обавља делатност, да ли се студијски програм изводи на даљину и максималан број студената који на тај начин може да студира, као и да ли високошколска установа може обављати делатност изван седишта.

Високошколска установа којој је издата дозвола за рад дужна је да поднесе захтев за акредитацију високошколске установе и студијског програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад. 

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају прописане стандарде за акредитацију које утврђује Национални савет за високо образовање и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са законом.

Високошколска установа може вршити упис студената по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма, а у случају високошколске установе чији оснивач није Република и обезбеђеног оснивачког капитала, односно одговарајуће банкарске гаранције прописане законом.

 У поступку акредитације Национално акредитационо тело: издаје уверење о акредитацији високошколске установе, односно студијског програма; доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију;

На решење Комисије за акредитацију о одбијању захтева за акредитацију високошколске установе, односно студијског програма високошколска установа може у року од 15 дана од пријема решења поднети жалбу Комисији за жалбе Националног акредитационог тела, преко Комисије за акредитацију.

Решење којим се жалба одбија, односно решење којим Комисија за жалбе одлучује о захтеву за акредитацију у складу са својим правним схватањем, коначно је у управном поступку.

Високошколска установа којој је одбијен захтев за акредитацију, има право да понови захтев за акредитацију по истеку рока од 90 дана од дана доношења решења.

246

АКРЕДИТОВАНИХ УСТАНОВА

3092

АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Loading