ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Врсте и обим студија

Важна обавештења

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Сваки предмет из студијског програма или кратког програма студија исказује се бројем одговарајућих ЕСПБ бодова, а обим програма се изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

Врсте и степен студија

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, уметничких и стручних достигнућа.

Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену и развој стручних знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова.

Стручно оспособљавање лица са стеченим средњим образовањем за укључивање у радни процес може се стећи на специјалистичким струковинм студијама. На врсти студија изводи се кратки програм који има јасно дефинисану структуру, сврху и исходе учења и за који се издаје сертификат о завршеном кратком програму студија и стеченим компетенцијама. Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова .

Мастер академске студије трају једну до две године и завршетком се стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив „мастер“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Мастер академске студије имају:

  1. најмање 60 ЕСПБ бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова;
  2. најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова.

Мастер струковне студије су студије другог степена, трају две године и намењене су стручном усавршавању студената који су претходно завршили основне струковне студије на високошколској установи из истог поља, као и студентима који су стекли високо образовање на сродним основним струковним или основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ.

Мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим  првог степена академских или струковних студија од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програми академских студија могу се организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија.

Специјалистичке академске студије трају најмање годину дана и завршетком се стиче најмање 60 ЕСПБ бодова, када су претходно завршене мастер академске студије (укупно 360 ЕСПБ). На студијске програме специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане академске студије, у обиму од најмање 300 ЕСПБ.

Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив „специјалиста“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама.

Студијски програми академских студија из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова.

Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова. Критеријуме и услове преношења ЕСПБ бодова, као и одговарајуће провере знања прописује високошколска установа.

Ради стручног оспособљавања студената и лица са стеченим средњим образовањем за укључивање у радни процес, изводе се кратки програми студија који имају јасно дефинисану структуру, сврху, исходе учења и за које се издаје сертификат о завршеном кратком програму студија са описом посла за који се оспособљава полазник и стеченим компетенцијама.

Циљ увођења кратких програма у образовни систем Републике Србије јесте да се у кратком временском периоду омогући ефектно и ефикасно образовање и обука стручњака за конкретан посао на основу исказане потребе послодавца.

Кратки програм чини осмишљени скуп предмета и праксе/обуке који за циљ имају да обезбеде стицање ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања полазника за обављање конкретног посла који по врсти и нивоу компетенција и сложености одговара високом образовању.

Кратки програм за конкретно радно место/занимање може решити акутне проблеме у Републици Србији у погледу недостатка образованих радника за поједина радна места и такође може омогућити стварање нових радних места.

Кратки програм се организује у обиму наставног процеса од 300 до 600 часова активне наставе (30-60 ЕСПБ), може трајати од три до 18 месеци и обезбеђује стицање одговарајућег сертификата.

Више о кратким програмима можете видети ОВДЕ.

Happy young university students friends studying with books at university
Loading