ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Просветна инспекција

Важна обавештења

book and a magnifying glass on a blue background

Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора испитује примену закона и других прописа у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, образовања одраслих, дуалног образовања, високог образовања, уџбеника и ученичког и студентског стандарда.

Послове просветне инспекције обавља просветни инспектор, у министарству надлежном за послове образовања и васпитања, а у органу покрајинске управе надлежне за послове образовања и васпитања и градском и општинском органу надлежном за послове образовања и васпитања као поверене послове.

Просветни инспектор врши контролу прописа из области образовања, а нарочито одредбе који регулишу:

 • пријем у радни однос/радно ангажовање васпитача и наставника, радно-правни статус запослених, проглашавање, преузимање и ангажовање запослених за чијим је радом престала потреба у установи;
 • упис деце/ученика;
 • формирање група/одељења;
 • оцењивање ученика
 • спровођење завршног и поправног испита;
 • национална и међународна такмичења ученика, проглашавање ђака генерације;
 • екскурзије;
 • повреде забрана насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације и забране понашања која вређа углед, част и достојанство;
 • обезбеђење додатне подршке у образовању и васпитању деци/ученицима којима је потребна иста;
 • евиденције и јавне исправе;
 • избор уџбеника;
 • заштити становништва од изложености дуванском диму
 • обављање делатности;
 • провера стеченог звања и веродостојност јавне исправе 
 • друга питања уређена наведеним прописима.

Предмети представки се односе на контролу прописа који регулишу високо образовање и ученички и студентски стандард, а нарочито се односе на:

 • Избор у звање наставника;
 • Законитост рада и аката установе и директора/ председника/ декана/ ректора;
 • Провера стеченог звања и веродостојност јавне исправе 
 • Друга питања уређена наведеним прописима.

Надзор над радом просветне инспекције у обављању поверених послова врши министарство надлежно за послове образовања и васпитања, односно орган покрајинске управе надлежан за послове образовања и васпитања.

861

САВЕТОДАВНА ПОСЕТА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

166

ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА

709

НАЛОЖЕНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Loading