ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Секторз за предшколско и основно образовање и васпитање

Помоћник министра Милан Пашић
Помоћник министра Милан Пашић

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe прати стање и покреће иницијативе за решавање питања у области предшколског и основног образовања и васпитања. Учествује у планирању и имплементацији мера за унапређивање предшколског и основног нивоа образовања и прати примену закона и прописа.

Припрема и спроводи стратегије развоја, акционих планова и других мера којима се учествује у обликовању политике Владе у области предшколског и основног образовања и васпитања. Израђује анализе, студије, елаборате и извештаја из области предшколског и основног образовања и васпитања и стручних основа за израду закона и подзаконских аката из делокруга Сектора.

Организује, припрема и спроводи завршни испит за ученике основних школа.

 

Сектор прати и координира послове у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима на српском језику, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања и израђује акате којим се уређује развој кључних и општих међупредметних компетенција за целоживотно учење.

Припрема критеријуме за мрежу предшколских установа и основних школа, успоставља и ажурира регистра предшколских установа и основних школа, врши оптимизацију и рационализацију установа образовања и васпитања и спроводи поступак утврђивања испуњености услова за оснивање и рад предшколских установа и основних школа.

Сектор уређује и брине о образовно-васпитни раду у иностранству, прати и подржава остваривање образовно-васпитног рада у допунским школама.

Утврђује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Сектора;

Такође, Сектор координира, планира, развија, спроводи и прати активности које које обезбеђују пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни и образовно-васпитни систем;

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитањe образоване су уже унутрашње јединице:

  1. Oдељење за области предшколског и основног образовања и васпитања
  2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању

Више о надлежностима и пословима Сектора.

Loading