ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Испит за лиценцу за директоре установа

Контакт

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Телефон: 011/2658-375

                   011/3066-088

                   011/3616-370

У процесу реформе образовања и васпитања, ради усаглашавања система образовања у нашој земљи са европским  стандардима уведена је лиценца, као услов за рад директора установа образовања и васпитања.

Увођењем обавезе полагања испита за лиценцу повећани су захтеви у погледу компетентности директора, а све у циљу професионализације у области образовања и васпитања.

Испитом за лиценцу проверава се оспособљеност директора за руковођење радом установе.

У току важења лиценца може да буде одузета.

Испит за лиценцу за директоре уређен је је Законом о основама система образовања и васпитања.

Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу директора установа образовања и васпитања уређен је поступак стицања лиценце за директоре установа.

Како до лиценце

Програм обуке има за циљ оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора у складу са стандардима прописаним Правилником којим се прописују стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања.

Савладавањем програма обуке кандидат се припрема за полагање испита за стицање лиценце за директора образовно-васпитне, односно васпитно-образовне установе.

Савладавање програма обуке је услов за приступање испиту за стицање лиценце за директоре.

Програм обуке остварује Завод на два начина, и то: интерактивним обукама у групи од највише 30 учесника и индивидуалним учењем на даљину.

Обим и садржај програма обуке утврђујe се за сваког кандидата индивидуално и зависе од:

 1. Дужине претходног искуства на пословима директора образовно-васпитне, односно васпитно-образовне установе;
 2. Остварених резултата рада у установи, изражених кроз оцену за укупни квалитет рада установе у односу на стандарде квалитета рада установе;
 3. Степена и врсте образовања кандидата

Програм обуке траје од 16 до 104 сата, односно од два до 13 дана.

 

Кандидат подноси захтев за похађање програма обуке за директора надлежној школској управи.

Уз захтев, кандидат подноси доказе о испуњености услова и то:

 1. извештај о резултатима вредновања образовно-васпитне, односно васпитно-образовне установе, уколико је установа вреднована у периоду када је кандидат био руководилац установе;
 2. потврду о искуству на пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпитно-образовном установом;
 3. потврду којом кандидат доказује да испуњава услове из члана 3. став 2. Правилника.

Проверу испуњености услова за похађање програма обуке у одређеном обиму и садржају врши просветни саветник.

Школска управа обавештава Завод о кандидатима који испуњавају услове за програм обуке одређеног обима и садржаја.

Завод обавештава кандидате о начину савладавања обуке.

Завод издаје потврду о савладаном програму обуке.

Завод обавештава школску управу о кандидатима који су савладали програм обуке.

Након савладаног програма обуке кандидат, у периоду од три месеца, спроводи истраживање и формира портфолио.

 

Кандидат подноси захтев за полагање испита за лиценцу Министарству.

Уз захтев кандидат подноси следећа документа:

 1. потврду о радно-правном статусу;
 2. копију потврде о савладаном програму обуке за директора
 3. извештај о спроведеном истраживању, који садржи кључне резултате истраживања и препоруке за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, у штампаном облику и на компакт диску;
 4. доказ о уплати трошкова за полагање испита за лиценцу.

У случају да кандидат не достави потпуну документацију, Министарство даје рок од 8 дана за њену допуну. Ако кандидат у овом року не допуни документацију, сматра се да је одустао од захтева.

Ако кандидат испуњава услове за полагање испита за лиценцу за директора, Министарство доставља кандидату обавештење о полагању испита најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.

Захтев за полагање испита за лиценцу подноси се, непосредно или путем поште, Министарству просвете, Београд, Немањина 22-26.

Директори установа са седиштем на територији АП Војводине подносе захтев за полагање испита за лиценцу Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Ако је кандидат спречен да приступи полагању испита за лиценцу, о томе обавештава Министарство, односно Покрајински секретаријат најкасније 24 сата пре почетка испита. Докази о оправданости неприступања испиту могу се доставити и накнадно, а најкасније седам дана од дана када је заказан испит.

Министарство процењује оправданост изостанка. Ако је изостанак оправдан, испит се одлаже, а кандидат обавештава о новом термину за полагање испита, а уколико није, кандидат се обавештава да изостанак није оправдан и да треба да поднесе нови захтев за полагање испита.

У случају да кандидат без одговарајућег доказа највише два пута не приступи полагању испита за лиценцу, односно не поднесе нови захтев за полагање испита за лиценцу, сматра се да је одустао од полагања испита.

Кандидат који је пријављен за полагање испита за лиценцу, а коме је до полагања испита за лиценцу престао радни однос или ангажовање по уговору о међусобном уређивању права, обавеза и одговорности у установи, односно који је разрешен у складу са Законом, губи право да по поднетом захтеву полаже испит за лиценцу и не признаје му се савладан програм обуке.

Испит за лиценцу се састоји из:

 1. приказа истраживања образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, кључних резултата истраживања и препорука за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе,
 2. провере савладаности стандарда компетенција за директора,
 3. приказа садржаја портфолиа кандидата, који садржи доказе о постигнутим резултатима и претходном професионалном искуству.

Испит за лиценцу за директора полаже се у Министарству, пред комисијом коју образује министар.

На испиту за лиценцу за директора кандидат усмено образлаже истраживачки извештај, приказује резултате истраживања и садржај портфолија.

Кандидат на полагање испита доноси портфолио у штампаној форми.

Чланови комисије са правом одлучивања постављају кандидату питања о:

 1. достављеном истраживачком извештају;
 2. резултатима истраживања и препорукама за унапређивање рада;
 3. садржају портфолија за директоре.

У првом делу испита комисија даје оцену квалитета истраживачког извештаја.

У другом делу испита комисија врши проверу савладаности стандарда компетенција за директора и начина спровођења резултата истраживања и датих препорука за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе.

У трећем делу испита комисија даје оцену квалитета портфолија за директоре.

Испит се полаже на српском језику.

Полагање испита за лиценцу обавља се, по правилу, у току једног дана.

Испит траје до 120 минута.

 

Успех на испиту оцењује се оценом „положио” или „није положио”.

Комисија оцењује успех кандидата на сваком од три дела испита.

Кандидат добија оцену „положио” уколико је провером утврђено да је савладао сва три дела испита.

Кандидат који не положи сва три дела испита има право да полаже поправни испит.

На поправном испиту кандидат полаже део испита који није положио.

Поправни испит полаже се након истека месец дана од дана полагања испита за лиценцу, а најкасније у року од три месеца од дана полагања испита за лиценцу.

Кандидат који на поправном испиту не положи део испита, сматра се да није положио испит у целини и губи право да по поднетом захтеву полаже испит за лиценцу, а признаје му се савладан програм обуке за поновно полагање испита.

Кандидат може поднети захтев за поновно полагање испита за лиценцу у целини, након најмање 90 дана од дана претходног полагања испита.

Кандидат који приликом поновног полагања испита у целини не положи испит, губи право да по поднетом захтеву полаже испит и не признаје му се савладан програм обуке за ново полагање испита.

Средства за похађање програма обуке, као средства стручног усавршавања кандидата запосленог у установи обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са Законом.

Кандидат који не обавља послове директора сам сноси трошкове обуке за директора.

Трошкове полагања испита за лиценцу сноси установа у којој кандидат обавља послове директора.

Средства за полагање испита за лиценцу за директора  обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са Законом.

Кандидат који не обавља послове директора сам сноси трошкове полагања испита за директора.

Кандидат сам сноси трошкове поправног испита и поновног полагања испита у целини.

Висина трошкова полагања испита за лиценцу :

 • трошкови полагања испита за лиценцу износе  15.000,00 динара, по кандидату
 • трошкови полагања   поправног  испита (један део) износе 10.000,00 динара,  по кандидату
 • трошкови  полагања  поправног испита (два дела) износе 12.000,00  динара, по кандидату
 • трошкови поновног полагања испита  у целини износе 15.000,00  динара, по кандидату

Трошкови полагањa испита за лиценцу уплаћују се на рачун Министарства  број:

840-30975845-48,

по моделу 97, са позивом на број: 27137009800015742321            

сврха уплате: трошкови полагања испита за лиценцу за наставника (име и презиме).

Пример попуњеног налога за уплату:

49.016

ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2005-2022

709

ДИРЕКТОРА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2018-2022.

Loading