ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Испит за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике

Kонтакт

Одсека за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Телефон: 011/2658-375

                   011/3066-088

                   011/3616-370

Увођењем обавезе полагања испита за лиценцу повећани су захтеви у погледу компетентности наставника, васпитача и стручних сарадника, а све у циљу професионализације у области образовања и васпитања.

Испитом за лиценцу  проверава се оспособљеност приправника за самостално извођење послова наставника, васпитача и стручних сарадника након савладаног програма увођења у посао.

У току важења лиценца може да буде суспендована и одузета.

Испит за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике уређен је Законом о основама система образовања и васпитања.

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника уређен је поступак за стицање дозволе за рад, односно лиценце.

Како до лиценце

Установа образовања и васпитања подноси  захтев Министарству за одобравање полагања испита за лиценцу после савладаног програма увођења у посао, уз сагласност приправника.

Уз захтев подносе се  и следећа документа:

 1. оверену копију дипломе о стеченом образовању кандидата;
 2. копију уговора о раду;
 3. извештај комисије установе о савладаном програму увођења у посао;
 4. доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу;
 5. копију индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

 У случају да установа не достави потпуну документацију Министарство даје примерен рок за њену допуну (рок од 10 дана). Ако установа у остављеном року не допуни документацију, сматра се да је одустала од захтева.

Од октобра 2017. године захтеви за допуну документације са роком од 10 дана, прослеђују се установи електронским путем. Установа је у обавези да одмах потврди пријем предметног захтева. Уколико установа из оправданих разлога није у могућности да достави тражену документацију у наведеном року, у обавези је да одмах обавести Министарство, такође електронским путем.

Напомене у вези са документацијом:

 • Захтев за полагање испита за лиценцу може поднети само установа
 • Овереним копијама докумената сматрају се искључиво копије оверене код надлежног органа;
 • Диплома о стеченом образовању је јавна исправа која се сматра доказом о стеченом образовању (уверење о стеченом образовању не сматра се доказом).

На испиту за лиценцу врши се и претходна усмена провера знања приправника који у току основних студија није положио педагогију и психологију. Ову обавезу имају наставници, васпитачи и стручни сарадници који су засновали радни однос до 1.9.2012. године. Наведену проверу организује Министарство.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници који су радни однос засновали после 1.9.2012.године, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стичу на високошколској установи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, и то:

 • лице које је засновало радни однос у установи од 1.9.2012. године до 7.10.2017. године, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи – члан 8. став  4. раније важећег Закона о основама система образовања и васпитања.
 • лице које је засновало радни однос у установи од 7.10.2017. године, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са чланом 142. став 1. сада важећег Закона о основама система образовања и васпитања.

Захтев за полагање испита за лиценцу подноси се, непосредно или путем поште на адресу:

Министарство просвете

Немањина 22-26

11 000 Београд

Установе са седиштем на територији АП Војводине подносе захтев за полагање испита за лиценцу Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Ако кандидат испуњава услове за полагање испита за лиценцу, Министарство доставља установи обавештење о времену и месту полагања испита за лиценцу, најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.

Обавештење о теми часа – наставној јединици, активности, односно есеја за кандидата Министарство, доставља кандидату преко установе у којој је запослен, по правилу, три дана пре термина заказаног за полагање испита.

Ако је кандидат спречен да приступи полагању испита за лиценцу, обавезан је да установи достави одговарајући доказ. Установа о томе обавештава Министарство и доставља доказе, најкасније 24 часа пре почетка испита.

Испит за лиценцу се на основу тог доказа одлаже, а приправник се преко установе обавештава о новом термину за полагање испита.

Уколико кандидат не поступи на описан начин, Министарство, по правилу, обавештава установу да је у обавези да на захтев кандидата поднесе нови захтев за одобравање полагања испита за лиценцу.

У случају да приправник без одговарајућег доказа, највише два пута не приступи полагању испита за лиценцу, односно преко установе не поднесе нови захтев за одобравање полагања испита за лиценцу, сматра се да је одустао од полагања испита, а установа се о томе обавештава.

Кандидат који стиче право да у време распуста полаже испит или део испита, рок за полагање помера се за период трајања распуста.

Испит за лиценцу полаже се у установи, пред комисијом коју образује министар, по правилу, у току једног дана.

Испит почиње одржавањем часа, извођењем активности, односно приказом есеја.

Кандидат са писаном припремом часа или активности, односно писаним есејем приступа полагању испита.

Припрема за наставника и васпитача у предшколској установи може да износи до две стране писаног текста, а есеја до шест страна.

Извођење одговарајућег облика образовно-васпитног рада траје један школски час.

Усмени део испита траје до 90 минута и састоји се од разговора кандидата са комисијом о:

 1. одржаном часу или о активности, односно о приказу активности;
 2. решавању конкретне педагошке ситуације
 3. познавању прописа из области образовања и васпитања.

 

Успех на испиту оцењује се са: „положио“ или „није положио“.

Чланови комисије оцењују појединачно сваки део испита.

Кандидат добија оцену „положио“ уколико је показао да је савладао све делове испита и стиче право на издавање лиценце.

Кандидат добија оцену „није положио“ ако није савладао поједини или све делове испита.

Ако кандидат не положи део испита, упућује се на поновно полагање тог дела након истека најмање 30 дана, два дела испита – након истека најмање 60 дана, а испита у целини, након најмање 90 дана од дана претходног полагања испита.

Кандидат који приликом поновног полагања не положи део испита, сматра се да није положио испит у целини.

Кандидат  који приликом поновног полагања испита у целини не положи испит, губи право да по поднетом захтеву, полаже испит за лиценцу, нема својство приправника, али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу као и приправник.

Приправник коме престане радни однос у установи у току полагања испита за лиценцу, има право да настави са полагањем започетог испита у складу са Законом

Трошкове првог полагања испита за лиценцу сноси установа у којој је кандидат запослен.

Трошкове поновног полагања дела или испита у целини сноси сам кандидат.

Висина трошкова полагања испита за лиценцу:

 • трошкови полагања испита за лиценцу износе  10.000,00 динара, по кандидату
 • трошкови полагања поправног  испита (један део) износе 4.500,00 динара,  по кандидату
 • трошкови  полагања  поправног испита (два дела) износе 6.500,00  динара, по кандидату
 • трошкови поновног полагања испита  у целини износе 10.000,00  динара, по кандидату.

Трошкови полагањa испита за лиценцу уплаћују се на рачун Министарства:

Број рачуна: 840-30975845-48,

По моделу 97,

Са позивом на број: 27137009800015742321 

Сврха уплате: трошкови полагања испита за лиценцу за наставника (име и презиме).

                                     

49.016

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2005-2022.

709

ДИРЕКТОРА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2018-2022.

Loading