ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србија за Србе из региона

Важна обавештења

Република Србија припаднике националних мањина у Републици Србији и припаднике српске националне заједнице у региону препознаје као значајне носиоце добрих међунационалних односа и узајамног разумевања, толеранције и уважавања.

У циљу очувања и јачања односа матичне државе и Срба у региону, Министарство просвете путем Пројекта „Србија за Србе из региона” додељује стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

Пројекат представља пут за јачање добросуседских односа, бригу о припадницима српске заједнице и ширење европских вредности у области људских и мањинских права.

Стицање високог образовања на српском језику битан је предуслов за очување и јачање српске заједнице у региону, као и њене повезаности са Републиком Србијом. Националне заједнице са развијеним осећајем идентитета, које остварују сва гарантована мањинска права, представљају значајне људске ресурсе у државама у којима живе.

У том циљу Република Србија ће кроз Пројекат у школској 2023/2024. години понудити нових 80 стипендија за упис на високошколске установе у Републици Србији у школској 2024/2025. години.

Како до стипендије?

Стипендија у оквиру Пројекта стипендирања припадника српске националне заједнице из држава у региону обухвата:

 • бесплатно школовање на основним академским и струковним студијама, интегрисаним академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским студијама или докторским студијама.
 • стипендију у износу од 15.000 динара месечно;
 • бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда стипендистима који су се примљени у установу студентског стандарда по основу редовног конкурса за пријем студената у установе студентског стандарда, односно бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда у складу са расположивим додатним капацитетима установа студентског стандарда за смештај стипендиста на Пројекту, односно износ од 12.000 динара стипендистима којима због ограничених капацитета установа студентског стандарда не може да се обезбеди смештај у установама студентског стандарда;
 • бесплатну услугу исхране у установама студентског стандарда;
 • обавезно здравствено осигурање за стипендисте до 26-те године старости, односно добровољно здравствено осигурање за стипендисте старије од 26 година старости;
 • бесплатну боравишну визу;
 • бесплатно признавање средњошколских диплома;
 • бесплатно признавање високошколских диплома.

Стипендија у оквиру Пројекта не обухвата:

 • трошкове услуге смештаја ван установа студентског стандарда;
 • путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије;
 • трошкове јавног градског превоза у Републици Србији;
 • трошкове за уџбенике и радне материјале у току студија;
 • остале трошкове стипендиста.

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

 • припадник је српске националне заједнице у земљама из региона – Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска;
 • има држављанство држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • предност имају кандидат који поседују доказ о познавању српског језика као матерњег или страног језика, вишу просечну оцену, доказе са такмичења из предмета који се вреднују при упису на студијски програм за који се кандидат пријављује и кандидати који се пријављују за први ниво студија;
 • млађи је од:

– 21 године за упис на студије првог степена – основне академске студије, основне струковне студије и интегрисане академске студије;

– 25 година за упис на специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;

-35 година за упис на студије трећег степена – докторске академске студије.

 • има одговарајуће образовање:

-за упис на основне академске/струковне/интегрисане студије – има стечено средње образовање у најмање четворогодишњем трајању;

-за упис на мастер академске студије:       

    • у обиму од 60 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ бодова;
    • у обиму од 120 ЕСПБ бодова – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним академским студијама са најмање 180 ЕСПБ бодова;

-за упис на специјалистичке/мастер струковне студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на основним струковним студијама са најмање 180 ЕСПБ бодова;

-за упис на докторске академске студије – има одговарајућу диплому високошколске установе која се стиче на мастер академским, односно интегрисаним академским студијама, са најмање 300 ЕСПБ бодова;

 • конверзацијски ниво знања српског

Документација коју доставља кандидат приликом пријављивања:

 • пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма које жели да похађа и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;
 • оригинал доказ о припадности српској националној заједници:

-оверена копија пописнице, за земље где се издаје копија пописнице, или

-извод из матичне књиге рођених, потврда из цркве, потврда из друштва/удружења Срба, оверена потписана лична изјава, за земље где се не издаје копија пописнице;

 • оригинал уверење о држављанству држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • фотокопија путне исправе (пасош);
 • докази о стеченом образовању – оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства – матуранти достављају сведочанства прве три године и потврду да су уписали четврту годину, а након завршетка четврте године накнадно су у обавези да доставе сведочанство), диплома о завршеном средњем образовању (матуранти накнадно достављају диплому), дипломе о стеченом високом образовању и додатке дипломи односно препис оцена;
 • доказе са такмичења из предмета који се вреднују при упису на студијски програм за који се кандидат пријављује;
 • доказ о знању српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда, изјава и сл.) сем за студенте који имају доказ о познавању српског језика као матерњег или страног језика.

Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије је 15. март 2024. године.

Кандидат попуњава пријавни формулар на ЛИНКУ, доставља скенирану документацију на адресу електронске поште: srbiizregiona@prosveta.gov.rs, а оверене копије оригиналне документације заједно са потписаним пријавним формуларом достављају се Министарству спољних послова путем дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у државама у којима живе.

Одабрани стипендисти су у обавези да донесу оригиналe докумената (средњошколска сведочанства, дипломе о стеченом високом образовању дипломе о стеченом високом образовању и додатке дипломи односно препис оцена), преведене на српски језик, приликом доласкa у Републику Србију;

Контакт за стипендисте за додатне информације:

Телефон: 011/3616-545

Email: srbiizregiona@prosveta.gov.rs

0

СТИПЕНДИЈА У 2024/2025.

0

СТИПЕНДИСТА ЗА 14 ГОДИНА ПРОЈЕКТА

Loading