ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за докторанте

Важна обавештења

Додатне информације:

Tелефон: 011/2687 480

Сваког радног дана од 10 до 12 часова

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  додељује стипендије студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и укључује их  у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:

 • физика (до 5 стипендијa);
 • хемија (до 15 стипендија);
 • биологија (до 15 стипендија);
 • математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);
 • медицина (до 23 стипендије, од тога до 5 стипендија у области стоматологија);
 • геонауке и астрономија (до 6 стипендија);
 • друштвене науке (до 25 стипендија);
 • историја, археологија, етнологија и уметност (до 9 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историје и до 2 стипендије у области уметности, с тим што кандидати са завршеним факултетом из области уметности могу искључиво конкуристи за стипендију у области уметности);
 • језик и књижевност (до 8 стипендија);
 • машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);
 • електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 15 стипендија);
 • саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 12 стипендија, свака област до 4 стипендије);
 • материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);
 • енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);
 • биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);
 • уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).
Како до стипендије

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

 • рођен је 1995. године или касније;
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 (осампедесет) из свих научних области;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије
 • Министарства престане са њиховим коришћењем.

Стипендисти Министарства који су остварили стипендију по претходним јавним позивима којима је стипендија прекинута, или су сами одустали од стипендије, немају права да поново конкуришу.

Кандидати – студенти на докторским академским студијама који конкуришу за стипендију Министарства попуњавају ПРИЈАВУ на јавни позивуз коју подносе документацију.

Такође, кандидати се могу информисати путем Упутства о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије и ангажовања стипендисте.

Попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА са документацијом, из које произилази да испуњавају услове по конкурсу, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ – за студенте докторских академских студија”

Немањина број 22-26, Београд

Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 2687-480, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Конкурс је отворен закључно са 26.01.2022. године. Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије најкасније до краја априла 2022. године.

Избор кандидата који ће добити стипендију извршиће се рангирањем кандидата посебно у свакој наведеној научној области, грани или дисциплини наведеној у конкурсу, према условима конкурса, с тим да се предност даје постигнутом успеху на претходно завршеним нивоима студија. У случају да два или више кандидата имају исти просек, предност се даје млађем кандидату, а у случају да је у неким областима пријављен мањи број кандидата, Министарство одлучује о начину прерасподеле стипендија до укупно предвиђеног броја. Министарство ће узети у обзир за рангирање кандидата и пријаве кандидата чије је укупно студирање (на претходним нивоима студирања)  највише до годину дана дуже трајало, него што је предвиђено студијским програмима, или ако је продужење студирања настало због породиљског одсуства (до једне године), теже болести (до једне године) или паузе у чекању да се упише студијски програм (мастер академске студије или докторске академске студије) највише до годину дана.

Изузетно од наведеног, могу се узети у обзир за рангирање и пријаве кандидата чије је укупно студирање (на претходним нивоима студирања) дуже трајало, због мировања права и обавеза студента у складу са прописима о високом образовању[1] (не узимајући период мировања у укупну дужину студирања), као и кандидате који су због неког личног својства (пол, породични статус и сл.) били спречени да докторске студије упишу у првом наредном року након завршетка основних/интегрисаних студија, уз достављање одговарајућих  доказа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.

Министарство ће резултате конкурса објавити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.prosveta.gov.rs а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на студентску праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота и посебне неге која траје дуже од дететове прве године живота, одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом високошколске установе.

Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења на њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим актом високошколске установе.

На XXII Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, ради доделе 200 стипендија, који је објављен 27.12.2021. године, пријавило се укупно 322 кандидата који су приложили пратећу документацију.

Седамнаест кандидата је приступило електронском упитнику, али без достављања документације по условима из Јавног позива – те пријаве нису разматране.

У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 07.04.2022. године.

Својеручно потписан приговор се доставља препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком:

Сектор за науку – Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање студената докторских академских студија

Немањина број 22-26, Београд

ПРЕУЗМИТЕ:

Кандидати који су се пријавили на Јавни позив за стипендирање студената докторских студија, а одустају од пријаве (без обзира на то на којем су месту на прелиминарној листи тј. иако су испод црте) и опредељују се за запошљавање по Петом позиву за младе истраживаче у обавези су да о томе обавесте Министарство.  

Изјаву у слободној форми којом се потврђује да кандидат одустаје од пријаве на Јавни позив за стипендирање студената докторских студија у 2022. години треба доставити у папиру, својеручно потписану, у што краћем року најксније до понедељка 18. априла, на слeдећи начин:

 • лично,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 24, 4. спрат, крило Б, канцеларија 6, код Ларе Марин – између 9 и 14 часова

или

 • брзом поштом на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за науку, Немањина 22-26, 11000 Београд са назнаком: за Мирјану Димитријевић.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја стипендираће по XXII Јавном позиву за 2022. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација 165 студената докторских академских студија.

Кандидати који су испунили услове по XXII Јавном позиву за 2022. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, потребно је да до 18. маја 2022. године доставе одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред у рад научноистраживачких организација, припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати су у обавези да доставе следеће:

 1. попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;
 2. попуњен образац – Сагласност за ангажовање у рад научноистраживачке организације;
 3. попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију;
 4. оригинал уверења о незапослености не старије од 15 дана, или из Националне службе за запошљавање, или уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, или потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 5. копију личне карте;
 6. кандидати који су на обавезном приправничком стажу (лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд.) – попуњен образац – Изјава о регулисаном стажу.

Документацију је потребно доставити на адресу:

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за науку

Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком ”Стипендиста докторант – документација”

НАПОМЕНА:  Неопходно је да докуметација стигне у Министарство до 18. маја 2022. године.

Годишње извештаје о раду студената докторских академских студија – стипендиста Министарства укључених у рад акредитованих научноистраживачких организација (НИО) у 2022. години потребно је доставити најкасније до 11. новембра 2022. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

Образац који уз пропратну документацију доставља стипендиста:

Обрасци које доставља НИО:

Образац који доставља НИО најкасније до 15.1.2023. године:

За додатне информације можете се обратити:

Драгана Ковачевић: dragana.kovacevic@prosveta.gov.rs или телефоном 011/363-1908 или 011/2686-963;

Лара Марин: lara.marin@prosveta.gov.rs или телефоном 011/2687-480 од 10 до 12 часова.

Извештај доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове Републичких органа или поштом на адресу Министарства:

Минстарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за науку

„Извештај стипендисте – докторанда“

Немањина 22-26

11000 Београд

502

СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АНГАЖОВАНИХ У РАДУ НИО СТИПЕНДИРАНО У 2021. 

55.000

ДИНАРА МЕСЕЧНИ ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ

Loading