ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте

Важна обавештења

Додатне информације:

Телефон: 011/2403-547

(сваког радног дана од 10 до 12 часова)

Осим редовних стипендија, у систему ученичког и студентског стандарда постоји традиција доделе стипендија за изузетно надарене ученике и студенте.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике имају одлични ученици средњих школа који освоје једно од прва три места на одговарајућем такмичењу и студенти од треће године студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и нису губили ниједну годину.

Ученици и студенти имају обавезу да положе стандардизоване тестове, осим ученика и студената уметничких школа и академија који нису на теоретском одсеку.

Сваке школске године за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима пријави се око 2.000 ученика и студената.

Висина стипендије за изузетно надарене ученике и студенте је од школске 2020/21. године повећана и она износи, 15.000 динара за ученике,  24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студија. 

Како до стипендије за изузетно надарене ученике и студенте

Право да се пријаве на Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима, у складу са Законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од другог разреда средње школе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије  се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан општи успех и који освоје једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене ученике, ученици који испуњавају прописане услове, полажу стандардизоване тестове, осим ученика уметничких школа који нису на теоретском одсеку.

Под одличним општим успехом сматра се  одличан општи успех у свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).

Под међународним и републичким такмичењима сматрају се међународна и републичка такмичења која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа.

Редослед пријављених ученика за доделу стипендије за изузетно надарене ученике утврђује се на основу:

 1. општег успеха из претходно завршених разреда средње школе,
 2. освојеног места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа
 3. резултата на стандардизованом тесту

Право на рангирање ради добијања стипендије из става 1. овог члана стиче ученик који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.

Општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини просечног општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова);
Освојена места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа – исказују се бројем бодова, и то:

 1. међународно такмичење:
  (1) прво место – 6 бодова,
  (2) друго место – 5 бодова,
  (3) треће место – 4 бода;
 2. републичко такмичење које организује министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) и стручно друштво или други организатор:
  (1) прво место – 3 бода,
  (2) друго место – 2 бода,
  (3) треће место – 1 бод.

Када је ученик из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

Када је ученик из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, односно потврде стручног друштва или другог организатора.

На стандардизованим тестовима ученик може да оствари највише 200 бодова.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха, освојеног места на одговарајућим такмичењима и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број ученика оствари исти број бодова, предност у рангирању имају ученици који имају већи број бодова стандардизованом тесту.

Ученици из уметничких школа који нису на теоретском одсеку рангирају се према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха и освојеног места на одговарајућим такмичењима из области уметности.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Право да се пријаве на Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним студентима, у складу са Законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова, положени сви испити из претходних година студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије),  који су уписани први пут  на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су одмах након средње школе уписали високошколску установу, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену најмање 9,00 , који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије и који су положили све испите из претходних година студија.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

Редослед пријављених студената за доделу стипендије за изузетно надарене студенте утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног током претходних студија,
 2. резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије стиче студент који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.

Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова).

На стандардизованим тестовима студент може да оствари највише 200 бодова.

Студенти се рангирају према броју бодова оствареним по основу успеха оствареног током претходних студија и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број студената оствари исти број бодова, предност у рангирању имају студенти који имају већи број бодова на стандардизованом тесту.

Студенти из уметничких академија који нису на теоретском одсеку рангирају се према броју бодова оствареним по основу успеха у току претходних студија, а предност у рангирању имају студенти који су остварили изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у току студија из одговарајуће области уметности.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте остварује ученик, односно студент на основу конкурса који расписује Министарство у складу са Законом.

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се он-лине преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства. Када се прегледају пријаве и провере сви унети подаци о испуњености услова конкурса, ученику, односно студенту се на е-мејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена или одбијена пријава).

Oн-лине пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се од 2. до 31. октобра 2023. године.

Полагање стандардизованих тестова организује се у року од 30 дана од дана завршене верификације пријављених ученика, односно студената. Резултате тестирања Институт доставља Министарству.

Предлог ранг-листе о додели стипендија за изузетно надарене ученике утврђује Комисија на основу успеха оствареног у току претходног школовања, освојених места на међународним и републичким такмичењима и резултата на стандардизованим тестовима. За ученике уметничких школа који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања и освојених места на међународним и републичким такмичењима из области уметности. Комисија утврђују предлоге ранг листа у року од 30 дана од дана завршетка конкурса за ученике.

Предлог ранг-листе о додели стипендија за изузетно надарене студенте утврђује Комисија на основу успеха оствареног у току претходног школовања и резултата на стандардизованим тестовима.

За студенте уметничких академија који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања, дајући предност студентима који имају остварене изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у току студија из одговарајуће области уметности.

Комисија утврђује предлоге ранг листи у року од 30 дана од дана завршетка конкурса. за студенте.

Комисија формира предлог ранг листе ученика, односно студената. Сваки ученик, односно студент има право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет страници Министарства.

Ученик, односно студент подноси приговор Министарству. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Одлуку о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте доноси на основу коначне ранг-листе министар, у року од 15 дана од дана пријема коначне ранг- листе и предлога одлуке.

Одлука из става 1. овог члана коначна је, у складу са законом.

 

Стипендија за изузетно надарене ученике и студенте додељује се без обавезе враћања и исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Исплата одобрене стипендије обуставља се у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе, и када изгуби право на финансирање школовања/студирања из буџета или напусти редовно школовање/ редовне студије или заснује радни однос.

Ученик, који је био корисник стипендије за изузетно надарене ученике, за школску 2021/2022. годину подноси Пријаву за наставак коришћења стипендије (која ће му бити достављена на кућну адресу у току месеца септембра текуће године). Пријаву оверава средња школа у којој је ученик уписан. Није потребно да доставља нови Уговор.

Пријаву подноси на адресу Министарства просвете, Немањина 22-26, 11000 Београд, до 1. новембра текуће године.

Студент, који је био корисник стипендије за изузетно надарене студенте, за школску 2022/2023. годину подноси Пријаву за наставак коришћења стипендије (која ће му бити достављена на кућну адресу у току месеца септембра текуће године). Уз Пријаву, коју оверава високошколска установа, студент другог и трећег степена студија треба да достави – фотокопију уверења о дипломирању на основним и мастер студијама ( није потребно да буде оверена), доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) којом се потврђује да није у радном односу.

Није потребно да доставља нови Уговор.

Пријаву са пратећом документацијом подноси на адресу до 1. новембра текуће године:

Министарство просвете,

Немањина 22-26, 11000 Београд

 

 

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се on-line, преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства. Елементе за логовање кандидати ће добити у облику SMS поруке, кликом на https://talenti.totalassessment.rs/

Када се први пут логујете на линк за пријаву потребно је да кликнете на линк     „Захтев за слање ПИН кода“, који Вас преусмерава на страницу где након уноса броја телефона кликнете тастер „Пошаљи ми ПИН“. Систем генерише ПИН код и шаље Вам га на унети број мобилног телефона. Може се десити да порука са ПИН кодом, због оптерећења система касни пар минута, зато се моле кандидати да буду стрпљиви и не кликћу више пута на дугме „Пошаљи ми ПИН“.

Један кандидат може пријавити један број мобилног телефона, а ако број већ постоји у систему апликација га неће прихватити- дакле, сваки кандидат мора имати свој јединствени контакт телефон.

Врло је важно да кандидати за стипендије пажљиво прате упутства и приложе све тражене потврде. Дозвољени формати докумената за унос су jpg и pdf. Максимална величина појединачног документа je 3.0Мb.

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Потребна документа за ученике(природни, друштвени и уметнички теоријски смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред,
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању– оверава средња школа у коју је ученик уписани
 3. Награде на републичким и међународним такмичењима (за сваку награду прилаже одговарајући документ – пример ако ученик има 3 прва места на републичким такмичењима онда у пољу „Број освојених првих места на републичком такмичењу: упише број 3, аутоматски му се отварају 3 тастера

„Додај фајл као доказ“ за унос докумената којима потврђује унети број награда).

Потребна документа за ученике (уметнички смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред),
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању- оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
 3. Биографија и 5 најзначајних диплома.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте основних академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса
 3. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

Потребна документа за студенте основних академских студија (остали смерови у које спада и уметничко теоријски смер са уметничких факултета):

 1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, 
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте мастер академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним студијама,
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 3. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 5. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и  
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

Потребна документа за студенте мастер студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија- оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса 
 4. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и        
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте докторских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),    
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 4. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 5. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса 
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Потребна документа застуденте докторских студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Линк ће бити активан од 2. октобра до краја конкурсног периода 31.октобра 2023. у 24.00. У том  периоду кандидати могу више пута улазити у апликацију за пријаву (логовање са бројем телефона и ПИН кодом добијеним у СМС-у) и додавати потврде и остала документа.Сваки пут кад се кандидат поновно логује и унесе неки нови документ потребно је да кликне на тастер „Сними“.

Када кандидат унесе све потребне податке и документа потребна за пријаву кликне на тастер „Предај пријаву“, на имејл адресу коју је кандидат унео у својој пријави ће му стићи имејл порука са линком  чијим покретањем(кликом на послати линк) завршава пријаву и добија поруку“Успешно сте се пријавили за конкурс за изузетно надарене ученике и студенте Министарства просвете“.

Када Министарство прегледа пријаву и провери све унете податке да ли испуњавају услове конкурса кандидату се на имејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена  или одбијена пријава).

Обавештавају се ученици и студенти који су се пријавили на конкурс за стипендије за изузетно надарене ученике и студенте, да ће се ове школске године тестирање обавити у два круга селекције: 1. круг слекције оnline (од куће) и 2. круг селекције у тестном центру. Кандидати ће бити накнадно обавештени о тачним терминима тестирања (добиће поруку на адресу електронске поште и СМС поруку на број мобилног телефона – који су унети у пријаву за стипендију) са линком преко кога кандидат приступа тестирању. У 1. кругу на тестирање ће бити позвани сви кадидати чија је пријава исправна и  прихваћена од стране Министарства.

У 2. кругу тестирања организатор тестирања ће извршити проверу резултата тако што ће све кандидате који по постигнутим резултатима у првом кругу уђу у ужи избор  позвати на поновно тестирање у контролисаним условима ( у други круг тестирања ће бити позвано више кандидата него што ће бити додељено стипендија).

Сачувајте ваше ПИН кодове које будете добили код уноса и регистрације пријаве јер без њих нећете моћи приступити тестирању.

Јако је важно да кандидати раде самостално, пажљиво пратећи упутства.

За додатне информације везане за потребна документа, услове и верификацију пријаве обратите се наимејл: studenti@mpn.gov.rs или на телефон број 011/2403- 547,  понедељак – петак, у периоду од 10-12 часова.

У случају техничких проблема са уносом пријаве контактирајте техничку подршку на:

talenti@totalassessment.rs или на телефон број 066/8889344, понедељак – петак, у периоду од 10 -15 часова.

Напомена:

Ученици и студенти који настављају са коришћењем стипендије за школску 2023/2024. годину не пријављују се на конкурс. Пријаве за наставак коришћења стипендије су послате на кућну адресу.

Министарство просвете објављује списак студената и ученика који настављају да примају студентске и ученичке стипендије за надарене у школској 2023/2024. години.

Студенти и ученици који настављају да примају стипендије за надарене, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури Банке Поштанска штедионица, уколико немају већ отворен рачун у Банци.

Бесплатан студентски и ученички рачун за уплату стипендија за надарене може се отворити у било којој експозитури Банке, уз личну карту и индекс.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту рачун могу отворити самостално, уз ђачку књижицу.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карти или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту, и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених.

Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

Списак студента и ученика који настављају са примањем стипендије за надарене

Прелиминарна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Приговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023//2024. годину могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, односно до 21. децембра 2023. године.

Аргументовани приговори достављају се препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу:

Министарство просвете – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

са напоменом ,,Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији“

Немањина 22-26, 11000 Београд

Комисија Министарства ће размотрити приговоре и утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, која ће бити објављена на сајту Министарства просвете.

Студенти и ученици који су предложени за стипендије за надарене потребно је да отворе бесплатан студентски или ученички рачун у било којој експозитури Банке Поштанска штедионица, уз личну карту или индекс.

Студенти се путем портала Управе за трезор могу пријавити за Студентску картицу, која је уједно и платна картица и текући рачун. Отварање овог студентског рачуна је бесплатно и без накнаде за одржавање текућег рачуна.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту рачун могу отворити самостално, уз ђачку књижицу.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карти или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту, и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених.

Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

Ученици и студенти добитници стипендије за надарене за школску 2023/2024. годину два примерка читко потписаног и попуњеног Уговора достављају Министарству просвете,

до 26. јануара 2024. године, препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу:

Министарство просвете
Немањина 22-26
11 000 Београд
с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2023/2024. годину


Потписан и попуњен Уговора може се предати лично у Захумској број 14, на пријавници.

После овере Уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак Уговора на адресу коју су уписали у Уговору.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије не треба да потписују Уговор о стипендији.

Није потребно Министарству просвете достављати број текућег рачуна, исплата се врши преко матичног броја добитника стипендија.

ПРЕУЗМИТЕ:

385

МИЛИОНА ДИНАРА  ГОДИШЊЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

1.063

СТИПЕНДИЈА ЗА НАДАРЕНЕ СТУДНЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2022/23. 

218

СТИПЕНДИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

6.500

СТИПЕНДИЈА ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДОДЕЉЕНО У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА

Loading