ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте

Важна обавештења

Додатне информације:

Телефон: 011/2403-547

(сваког радног дана од 10 до 12 часова)

Осим редовних стипендија, у систему ученичког и студентског стандарда постоји традиција доделе стипендија за изузетно надарене ученике и студенте.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике имају одлични ученици средњих школа који освоје једно од прва три места на одговарајућем такмичењу и студенти од треће године студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и нису губили ниједну годину.

Ученици и студенти имају обавезу да положе стандардизоване тестове, осим ученика и студената уметничких школа и академија који нису на теоретском одсеку.

Сваке школске године за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима пријави се око 2000 ученика и студената.

Висина стипендије за изузетно надарене ученике и студенте је од школске 2020/21. године повећана и она износи, 15.000 динара за ученике,  24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студија. 

Како до стипендије за изузетно надарене ученике и студенте

Право да се пријаве на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од другог разреда средње школе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављаиство Републике Србије, који стално постижу одличан општи успех и који освоје једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у Календару такмичења ученика.

 За остваривање права на стипеидију за изузетно надарене ученике, ученици који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим ученика уметничких школа који нису на теоретском одсеку.

Под одличним општим успехом сматра се одличан општи успеху свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).

Под међународним и републичким такмичењима сматрају се међународна и републичка такмичења која се налазе у Календару такмичења ученика средњих школа.

Редослед пријављених ученика за доделу стипендије за изузетно надарене ученике утврђује се на основу:

 1. општег успеха из претходно завршених разреда средње школе,
 2. освојеног места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у Календару такмичења ученика средњих школа,
 3. резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије стиче ученик који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.

Општи успех из претходно завршених разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини просечног општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова).

Освојена места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у Календару такмичења ученика средаих школа исказују се бројем бодова, и то:

 1. међународно такмичење:
 • прво место – 6 бодова,
 • друго место – 5 бодова,
 • треће место – 4 бода;
 1. републичко такмичење које организује министарство иадлежно за послове образовања и стручно друштво или други организатор:
 2. прво место – 3 бода,
 3. друго место – 2 бода,
 4. треће место – 1 бод.

Када је ученик из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова. Када je ученик из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, односно потврде стручног друштва или другог организатора.

На стандардизованим тестовима ученик може да оствари највише 200 бодова. Ученици се рангирају према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха, освојеног места на одговарајућим такмичењима и према броју бодова које остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број ученика оствари исти број бодова, предност у рангирању имају ученици који имају већи број бодова на стандардизованом тесту.

Ученици из уметничких школа који нису на теоретском одсеку рангирају се према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха и освојеног места на одговарајућим такмичењима из области уметности. Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Право да се пријаве на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним студентима, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина или једииица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова, са положеним свим испитима из претходних година студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије), који су уписани први пут на студије првог, другог или трећег степе – на, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су одмах након средње школе уписали високошколску установу, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену 3 најмање 9,00, који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

Редослед пријављених студената за доделу стипендије за изузетно надарене студенте утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног током претходних студија,
 2. резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије стиче студент који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова. Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова).

На стандардизованим тестовима студент може да оствари највише 200 бодова. Студенти се рангирају према броју бодова остварених по основу успеха оствареног током претходних студија и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број студената оствари исти број бодова, предност у рангирању имају студенти који имају већи број бодова на стандардизованом тесту. Студенти из уметничких академија који нису на теоретском одсеку рангирају се према броју бодова остварених по основу успеха у току претходних студија, а предност у рангирању имају студенти који су остварили изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и другом, у току студија из одговарајуће области уметности. Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте остварује ученик, односно студент на основу конкурса који расписује Министарство.

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене пријављују се онлајн, преко линка који је поставлен на интернет страници Министарства.

Када се прегледају пријаве и провере сви уиети подаци о испуњености услова конкурса, ученику, односно студенту се на имејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена или одбијена пријава).

Онлајн пријаве за стипендију са потребном документациям подносе се од 3. до 31. октобра 2022. године.

Полагање стандардизованих тестова организује се у року од 30 дана од дана завршене верификације пријављених ученика, односно студената.

Резултате тестирања Институт за психологију, Универзитета у Београду доставља Министарству.

Предлог ранг-листе о додели стипендија за изузетно надарене ученике утврђује Комисија, на основу успеха оствареног у току претходног школовања, освојених места на међународним и републичким такмичењима и резулата на стандардизованим тестовима.

За ученике уметничких школа који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг-листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања и освојених места на међународним и републичким такмичењима из области уметности.

Комисија утврђују предлоге ранг-листа у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације за ученике.

Предлог ранг-листе о додели стипендија за изузетно надарене студенте утврђује Комисија, на основу успеха оствареног у току претходног школовања и резултата на стандардизованим тестовима.

За студенте уметничких академија који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг-листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања, дајући предност студентима који имају остварене изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и друго, у току студија из одговарајуће области уметности.

Комисија утврђује предлоге ранг-листи у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације за студенте.

Комисија формира предлог ранг-листе ученика, односно студената. Сваки ученик, односно студент има право приговора на ранг-листу у року од три дана од дана објављивања ранг-листе на званичној интернет страници Министарства.

Ученик, односно студент подноси приговор Министарству. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Одлуку о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте доноси на основу коначне ранг- листе министар, у року од 15 дана од дана пријема коначне ранг-листе и предлога одлуке.

Одлука је коначна, у складу са законом.

Стипендија за изузетно надарене ученике и студенте додељује се без обавезе враћања и исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

 Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Исплата одобрене стипендије обуставља се у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање школовања/студирања из буџета или напусти редовно школовање/редовне студије.

Ученик који је био корисник стипендије за изузетно надарене ученике за школску 2021/2022. годину подноси Пријаву за наставак коришћења стипендије (која ће му бити доставлена на кућну адресу у току септембра текуће 5 године).

Пријаву оверава средња школа у коју је ученик уписан. Није потребно да доставља нови Уговор.

Пријава се подноси до 1. новембра текуће године на адресу:

Министарство просвете

Немањина 22-26, 11000 Београд

За студенте прве године пријаву оверава високошколска установа у коју је бруцош уписан.

Студент који је био корисник стипендије за изузетно надарене студенте за школску 2021/2022. годину подноси Пријаву за наставак коришћења стипендије (која ће му бити доставлена на кућну адресу у току септембра текуће године).

Уз Пријаву, коју оверава високошколска установа, студент другог и трећег стелена студија треба да достави:

 • фотокопију уверења о дипломирању на основним и мастер студијама (није потребно да буде оверена),
 • доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Национадној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа), којом се потврђује да није у радном односу.

Није потребно да доставља нови Уговор.

Пријава са пратећом документациjoм подноси се до 1. новембра текуће године на адресу:

Министарство просвете

Немањина 22-26,11000 Београд

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се on-line, преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства. Елементе за логовање кандидати ће добити у облику SMS поруке, кликом на линк http://fakultet.totalassessment.net/prijava.

Када се први пут логујете на линк за пријаву потребно је да кликнете на линк „Захтев за слање ПИН кода“, који Вас преусмерава на страницу где након уноса броја телефона кликнете тастер „Пошаљи ми ПИН“. Систем генерише ПИН код и шаље Вам га на унети број мобилног телефона. Може се десити да порука са ПИН кодом, због оптерећења система касни пар минута, зато се моле кандидати да буду стрпљиви и не кликћу више пута на дугме „Пошаљи ми ПИН“.

Један кандидат може пријавити један број мобилног телефона, а ако број већ постоји у систему апликација га неће прихватити- дакле, сви кандидати морају имати свој јединствени контакт телефон.
Врло је важно да кандидати за стипендије пажљиво прате упутства и приложе све тражене потврде. Дозвољени формати докумената за унос су jpg и pdf. Максимална величина појединачног документа je 3.0Мb.

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Потребна документа за ученике(природни, друштвени и уметнички теоријски смер):
1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред,
2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању– оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
3. Награде на републичким и међународним такмичењима (за све награде прилаже одговарајући документ – пример ако ученик има 3 прва места на републичким такмичењима онда у пољу „Број освојених првих места на републичком такмичењу: упише број 3, аутоматски му се отварају 3 тастера
„Додај фајл као доказ“ за унос докумената којима потврђује унети број награда).

Потребна документа за ученике (уметнички смер):
1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред),
2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању– оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
3. Биографија и 5 најзначајних диплома.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте основних академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):
1. Биографија и 10 најзначајних диплома,
2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
3. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

Потребна документа за студенте основних академских студија (остали смерови у које спада и уметничко теоријски смер са уметничких факултета):
1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и

2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте мастер академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):
1. Уверење о завршеним основним студијама,
2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
3. Биографија и 10 најзначајних диплома,
4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија- оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
5. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

Потребна документа за студенте мастер студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријски смер са уметничких факултета):
1. Уверење о завршеним основним студијама;
2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
3. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
4. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте докторских студија (уметнички факултети – уметнички смер):
1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
4. Биографија и 10 најзначајних диплома,
5. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Потребна документа за студенте докторских студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријски смер са уметничких факултета):
1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија- оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Линк ће бити активан од 3. октобра у 10 часова, па до краја конкурсног периода 31.октобра 2022. године у 24.00. У том периоду кандидати могу више пута улазити у апликацију за пријаву (логовање са бројем телефона и ПИН кодом добијеним у СМС-у) и додавати потврде и остала документа. Сваки пут кад се кандидат поновно логује и унесе неки нови документ потребно је да кликне на тастер „Сними“.

Када кандидат унесе све потребне податке и документа потребна за пријаву кликне на тастер „Предај пријаву“, на мејл адресу коју је кандидат унео у својој пријави ће му стићи имејл порука са линком чијим покретањем (кликом на послати линк) завршава пријаву и добија поруку – „Успешно сте се пријавили за конкурс за изузетно надарене ученике и студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја“.

Када Министарство прегледа пријаву и провери све унете податке да ли испуњавају услове конкурса кандидату се на имејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена или одбијена пријава).

Обавештавају се ученици и студенти који су се пријавили на конкурс за стипендије за изузетно надарене ученике и студенте, да ће се ове школске године тестирање обавити у два круга селекције:

1. круг селекције оn-line (од куће) и

2. круг селекције у тестном центру( контолисаним условима), само кандидати који уђу у ужи избор за стипендију.

Кандидати ће бити накнадно обавештен о тачним терминима тестирања (добиће поруку на адресу електронске поште и СМС поруку на број мобилног телефона – који су унети у пријаву за стипендију) са линком преко кога кандидат приступа тестирању. У првом кругу на тестирање ће бити позвани сви кадидати чија је пријава исправна и прихваћена од стране Министарства. Сачувајте ваше ПИН кодове које будете добили код уноса и регистрације пријаве јер без њих нећете моћи приступити тестирању.

Јако је важно да кандидати раде самостално, пажљиво пратећи упутства.

За додатне информације везане за потребна документа, услове и верификацију пријаве обратите се на имејл: studenti@prosveta.gov.rs, или на телефон број 011/2403- 547, понедељак – петак, у периоду од 10-12 часова.

У случају техничких проблема са пријављивањем на конкурс, контактирајте техничку подршку на:
talenti@totalassessment.rs или на телефон број 066/8889344, понедељак – петак, у периоду од 10 -15 часова.

Напомена:
Ученици и студенти који настављају са коришћењем стипендије за школску 2022/2023. годину не пријављују се на конкурс. Пријаве за наставак коришћења стипендије су послате на кућну адресу.

НАПОМЕНА:

Приговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2022//2023. могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (од  08 до 12.12.2022. године) наведеном министарству препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу:

Министарство просвете – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије,

са напоменом ,, Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији,

Немањина 22-26, 11000 Београд.

Молимо све предложене кандидате који немају отворен рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ ДА ИХ ОТВОРЕ.

Комисија Министарства ће по истеку рока за приговоре утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и објавити на сајту.

 

Ученици и студенти стипендисти Министарства потребно је да отворе рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ.

Ученици и студенти добитници стипендије потребно је да два примерка читко потписаног и попуњеног уговора доставе Министарству просвете најкасније до 16. јануара 2023. године, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа на адресу:

Министарство просвете
Немањина 22-26 Београд
с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2022/23. годину

После овере уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак уговора.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије, не треба да потписују уговор о стипендији.

Ученици и студенти који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене или су ове године добили стипендију, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, биће аутоматски искључени са ниже стипендије.

385

МИЛИОНА ДИНАРА  ГОДИШЊЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

1.470

СТИПЕНДИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДНЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2021/22. 

5

ГОДИНА МИНИСТАРСТВО СТИПЕНДИРА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

6.500

СТИПЕНДИЈА ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДОДЕЉЕНО У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА

Loading