ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за недостајућа занимања у прoсвети

Важна обавештења

Министарство просвете сваке године додељује стипендије у циљу образовања студената високошколских установа у Републици Србији за обављање послова недостајућих занимања од нарочитог значаја за образовни систем из области математике, физике, информатике, енглеског језика, српског језика и књижевности и немачког језика.

Корисници стипендија се обавезују да ће у року од две године од дипломирања прихватити посао у школи на територији Републике Србије који им се понуди и да ће остати да раде у школи најмање онолико колико су примали стипендију.

Како до стипендије

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години у другу или трећу годину студија првог степена једног од доле наведених студијских програма, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 (седам и по) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти друге и треће године првог степена студија, уписани на један од следећих студијских програма:

Универзитет у Београду

 • Математички факултет: ОАС Математика, модул: Професор математике и рачунарства;
 • Филолошки факултет: ОАС Језик, књижевност, култура, модули: Енглески језик и Немачки језик, ОАС Српски језик и књижевност;
 • Физички факултет: било који студијски програм ОАС.

Универзитет у Новом Саду

 • Природно-математички факултет: ИАС двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства, ИАС мастер професор математике, ИАС мастер професор физике и остали студијски програми ОАС из области математике или физике;
 • Филозофски факултет: ОАС Језик, књижевност и култура, модули: Енглески језик и књижевност, Немачки језик и књижевност и Српски језик и књижевност, ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС немачки језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност.

Универзитет у Нишу

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, ОАС Рачунарске науке, ОАС Физика;
 • Филозофски факултет: ОАС Немачки језика и књижевности, ОАС Англистика, ОАС Србистика.

Универзитет у Крагујевцу

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, модул: Дипломирани математичар – професор математике, ОАС Информатика, модул: Дипломирани информатичар – професор информатике, ОАС Физика, модул: Дипломирани физичар – наставник физике и информатике;
 • Филолошко-уметнички факултет: ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС Немачки језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност.

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 • Природно-математички факултет: ОАС Математика, ОАС Физика, ОАС Информатика;
 • Филозофски факултет: ОАС Енглески језик и књижевност, ОАС Српски језик и књижевност.
 • Државни универзитет у Новом Пазару – следећи студијски програми: ОАС Математика-физика, ОАС Информатика-математика, ИАС Математика, ИАС Српска књижевност и језик и ИАС Енглески језик и књижевност.

Право да се пријаве на Конкурс имају и студенти четврте године који су били корисници стипендије за студенте високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја у школској 2022/23. години уколико испуњавају горе наведене услове из овог конкурса.

250 додељених студентских стипендија биће расподељене, по областима, на следећи начин:

 •  до 70 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области математике;
 • до 50 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области физике;
 • до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области информатике;
 • до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области енглеског језика;
 • до 30 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области српског језика и књижевности и
 • до 20 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области немачког језика.

Студенти који остваре право на наведену стипендију (у даљем тексту: стипендисти) уписани на студијске програме који у свом називу немају одредницу професор или наставник одређеног предмета се обавезују да током даљег студирања из групе изборних предмета бирају предмете из области дидактике, педагогије, методике наставе и психологије.

Стипендиста се обавезују да ће, у року од две године од дипломирања, прихватити посао у школи на територији Републике Србије који им се понуди и да ће остати да ради у школи најмање онолико колико је примао ову стипендију.

У супротном, стипендиста се обавезују да ће, у целости, у двоструко дужем року од времена у којем је примао стипендију, вратити укупан износ стипендије који је примао, увећан за референтну каматну стопу Народне банке Србије и увећан за још 3%.

Уговором који стипендиста закључује са Министарством, ближе се уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ,
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији и
 • штампане очитане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Допуна документације може се извршити у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 31. октобра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

 

Студенти који на основу процене Националне службе за запошљавање у потпуности или у већој мери задовољавају захтеве за обављање послова недостајућих занимања се даље, у оквиру сваке од области у којој недостају занимања, рангирају на основу просека оствареног у претходним годинама студија.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Студенти који на основу процене Националне службе за запошљавање у потпуности или у већој мери задовољавају захтеве за обављање послова недостајућих занимања се даље, у оквиру сваке од области у којој недостају занимања, рангирају на основу просека оствареног у претходним годинама студија.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Министарству просвете у року утврђеном конкурсом, на адресу Немањина 22- 26, са назнаком:

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НЕДОСТАЈУЋА ЗАНИМАЊА

Скенирану документацију проследити електронском поштом на адресу inicijalnoobrazovanje@prosveta.gov.rs.

Министарство врши проверу испуњености критеријума и даје налог Националној служби за запошљавање за тестирање студената који испуњавају услове предвиђене конкурсом.

Тестирање ће бити организовано у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, а студенти ће о тачном термину тестирања бити обавештени мејлом, најмање три радна дана пре термина тестирања.

Након извршеног тестирања, сви кандидати, који на основу резултата процене Националне службе у потпуности или у већој мери задовољавају захтеве за обављање послова недостајућих занимања, рангираће се на основу просечне оцене по областима.

Предлог ранг листе ће бити објављен на интернет страници Министарства, најкасније 60 дана од датума закључења Конкурса.

Студент има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на интернет страници Министарства.

Студент подноси документовани приговор Министарству – Комисији за доделу стипендија за недостајућа занимања .

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

Комисији разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства.

Министар просвете у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса доноси одлуку о додели студентске стипендије за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе.

На основу одлуке министра о додели студентске стипендије, стипендиста закључује Уговор о стипендији са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендиста је у обавези да, у року од 30 дана од објављивања коначне ранг листе, достави Министарству бланко потписану меницу, уз оверену изјаву жиранта, којом гарантује, у случају дефинисаним конкурсом и уговором о исплати стипендије, повраћај стипендије.

 

Стипендија се исплаћује у 12 једнаких месечних рата, преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Исплата стипендије се обуставља у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти студије.

Прелиминарна ранг листа кандидата за стипендије студентима који се образују за недостајућа занимања 

Рок за приговоре на Прелиминарну ранг листу је 7. фебруар 2024. године, а приговори се шаљу Министарству просвете препорученом поштом или непосредно преко писарнице.

Адреса за слање приговора је:

Министарство просвете, Сектор за високо образовање,

са напоменом – „Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2023/2024. годину“,

Немањина 22-26, 11000 Београд

Након истека рока намењеног за приговоре Министарство просвете ће утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја.

Loading