ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за постдокторанте

Важна обавештења

У складу са Програмом усавршавања кадрова за  научноистраживачки рад за период 2021-2025. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја стипендира постдокторско усавршавање до 25 истраживача  доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству. 

Стипендије се додељују кандидатима који испуњавају све услове конкурса, а који су докторирали у следећим областима наука:

 • Природне науке
 • Техничко – технолошке науке
 • Биотехничке науке
 • Медицинске науке
 • Друштвене науке
 • Хуманистичке науке
Како до стипендије за постдокторанте

Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача запослених у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије”бр. 49/2019), врши се под следећим условима:

 1. да је кандидат запослен у акредитованој научноистраживачкој организацији из члана 116. став 1. Закона о науци и истраживањима;
 2. да захтев заједнички подносе кандидат и научноистраживачка  организација у којој је кандидат запослен;
 3. да је усавршавање кандидата у функцији  програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен и да је кандидат стекао научно/наставно звање;
 4. да је усавршавање у складу са потребама развоја науке у земљи и  истраживањима према  научним областима утврђених прописима о научноистраживачкој делатности;
 5. да кандидат испуњава следеће основне услове, и то:
 6. да је доктор наука;
 7. да је стекао научно/наставно звање;
 8. да је усавршавање кандидата у функцији  програма научноистраживачог рада научноистраживачке организације, у којој је кандидат запослен;
 9. да је рођен 1984. године или касније;
 10. да зна енглески, односно језик земље у којој ће се усавршавати;
 11. да има пребивалиште на територији Републике Србије.

Стипендије ће бити додељене кандидатима који испуњавају све услове конкурса и који су докторирали у следећим областима наука:

 • Природно – математичке;
 • Техничко – технолошке;
 • Биотехничке;
 • Медицинске;
 • Друштвене;
 • Хуманистичке.

По овом конкурсу доделиће се до 25 стипендија. Изузетно у случају већег интересовања а у складу са ликвидним могућностима буџета може се још одобрити до 5 стипендија. Избор кандидата за доделу стипендија вршиће се у две етапе:

 • у првој етапи, из сваке области из тачке 6) биће додељене по две стипендије најбоље рангираним кандидатима у тој области;
 • у другој етапи, преосталe стипендије ће бити додељене најбоље рангираним кандидатима са заједничке листе, која ће се формирати након избора кандидата у првој етапи.

У случају једнаког броја бодова предност се даје млађем кандидату, у свакој етапи.

У случају да након одлучивања по етапама и коначне ранг листе, односно доношења одлуке Министарства, стипендиста коме је одобрена стипендија одустане од захтева, или по било ком другом образложеном основу остану на располагању планирана средства за ову програмску активност, у стипендирање се укључује првенствено кандидат по правилима бодовања у првој етапи, а уколико истих нема или одустану, у стипендирање се укључује кандидат са највећим бројем бодова са коначне ранг листе,  о чему ће се донети допунска одлука Министарства.

Истраживач не може мењати организацију за коју се по пријави на конкурс определио да обави постдокторско усавршавање.

Истраживач, који је једном користио стипендију Министарства за постдокторско усавршавање у иностранству, може поново да конкурише само у изузетним оправданим случајевима, а под условом да је између два усавршавања прошло најмање  пет година.

Предност у избору, односно одобравању стипендија по овом конкурсу имају доктори наука који су млађег годишта, а затим кандидати који су раније завршили и одбранили докторску дисертацију.

Посебни критеријуми се квантификују на следећи начин:

 1. Године старости:

Кандидати рођени 1994. године и млађи добијају 100 поена, рођени 1993. године – 90 поена, 1992. године – 80 поена, …….. и 1984. године – 0 поена

 1. Године старости у тренутку одбране докторске дисертације:

Кандидати који су докторску дисертацију одбранили у календарској години у којој су навршавали 28 годинa или мање добијају 100 поена, 29 годинa – 90 поена, 30 годинa – 80 поена,…..и навршавали 37 година – 10 поена или 38 годинa – 0 поена.

Кандидат подноси Министарству ПРИЈАВУ на конкурс, коју потписују заједно кандидат и одговорно лице у регистрованој организацији у којој је запослен,  као и следећу документацију:

 • својеручно потписану личну пријаву – захтев кандидата, уз коју се прилаже:
 • биографија кандидата;
 • библиографија научних радова кандидата у последњих 5 година/од 2017. до 2021. године.
 • захтев научноистраживачке организације у којој је кандидат запослен (са образложењем значаја усавршавања за даљи научноистраживачки рад);
 • сагласност научног, односно наставно-научног већа научноистраживачке организације у којој је кандидат – доктор наука запослен, за његово постдокторско усавршавање у иностранству;
 • доказ да је кандидат обезбедио место усавршавања у научноистраживачкој организацији у иностранству (позивно писмо институције из иностранства и руководиоца истраживачког тима из научноистраживачке организације у иностранству);
 • програм рада и постдокторског усавршавања кандидата у иностранству за време добијања стипендије (припремају и потписују заједно кандидат и ментор у научноистраживачкој организацији где се реализује усавршавање);
 • доказ о запослењу у научноистраживачкој организацији и доказ о научном/наставном звању;
 • доказ о одобравању одсуства са рада за време стручног усавршавања у иностранству (ради остваривања права на накнаду по основу научноистраживачког рада из средстава Министарства и права на социјалне доприносе);
 • доказ о одбрањеној докторској дисертацији (оверена копија);
 • доказ о активном знању енглеског језика или језика земље у којој ће се обавити постдокторско усавршавање (сертификат);
 • доказ о годинама старости и месту пребивалишта кандидата (копија личне карте);
 • оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно исказаним путним трошковима (потврда путне агенције);
 • потписана и оверена изјава подносиоца/лаца захтева за суфинансирање постдокторског усавршавања да тражени износ није обезбеђен/намирен из других средстава, рачунајући и буџетска средстава;
 • потписана сагласност којом се потврђује коришћење података о личности.

Посебном одлуком,  у складу са ликвидним могућностима буџета Републике Србије – раздео Министарства, утврдиће се  висина учешћа Министарства у финансирању за најдуже шестомесечно постдокторско усавршавање у иностранству, у односу на суфинансирање путних трошкова и  суфинансирање трошкова боравка.

 

У случају већег броја пријављених кандидата у односу на број предвиђених стипендија, Министарство ће затражити од научноистраживачких организација  листу приоритета.

 

Министарство, кандидат који је добио стипендију и научноистраживачка организација у којој је кандидат запослен, закључују уговор којим се утврђује износ, трајање, начин исплате, обавеза извештавања и уређују друга права и обавезе поводом одобреног стипендирања постдокторског усавршавања у  научноистраживачкој установи у иностранству.

 

Средства за постдокторско усавршавање преносе се научноистраживачкој организацији у којој је доктор наука – стипендиста запослен, и која има отворен рачун у Трезору Републике Србије за пренос средстава из буџета. Регистрована НИО се обавезује да након пријема средства од Министарства, у року утврђеним Уговором о о стипендирању постдокторског усавршавања у иностранству, изврши њихово преусмеравање Кориснику стипендије, о чему Министарству доставља копију вирмана, или други одговарајући финансијски документ као доказ.

 

Стипендија се може реализовати у року од годину дана од доношења одлуке о додели стипендије, односно годину и по за постдокторско усавршавање из области биотехничких наука.

 

По завршеном постдокторском усавршавању, у року и са садржином које утврди уговор о финансирању, корисник стипендије и руководилац научноистраживачке организације у којој је запослен, заједно сачињавају и  Министарству достављају потписани писани извештај, као и доказ научноистраживачке организације из иностранства о завршеном усавршавању. Уз извештај Министарству се доставља и потврда научноистраживaчке организације да је постдокторант оправдао средства која су му одобрена за ову намену, са одговарајућом документацијом (копија пасоша, визе, путне карте).

 

Уколико се усавршавање реализује у два наврата, након првог дела усавршавања подноси се прелиминарни извештај, а након другог коначни (обједињени) извештај.

 

Корисник стипендије се обавезује да, након реализованог постдокторског усавршавања које је стипендирало Министарство, остане најмање пет година у радном односу у научноистраживачкој организацији у Републици Србији. У случају непоштовања ове обавезе, коју прецизира и уговор о стипендирању, корисник стипендије и научноистраживачка организација која је конкурисала заједно с корисником стипендије, вратиће Министарству целокупна примљена средства, ревалоризована према висини стипендије у месецу када је утврђена обавеза враћања стипендије.

Конкурс је отворен 60 дана од дана објављивања.

Рок за подношење пријава је закључно са 25.02.2022. године.

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2022. години

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 16. априлом 2022. године.

Приговори се подносе Министарству препорученом поштом или непосредно путем писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за науку

са назнаком: „Приговор постдоктораната“ 

Немањина 22-26, Београд

 

Додатне информације:

Телефон: 011/2642 654

                     011/363 1782

Email: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Loading