ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за ученике младе истраживаче

Важна обавештења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја додељује до 20 стипендија младим истраживачима – ученицима завршних разреда (III и IV) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским) из научних области: 

 • природно – математичке
 • техничко – технолошке
 • биотехничке
 • медицинске
 • друштвено-хуманистичке науке

 

Како до стипендије за ученике младе истраживаче

Право учешћа по Јавном позиву има кандидат који је редован ученик једног од завршних разреда средње школе чији је оснивач Република Србија, а који:

 • је учествовао и исказао способност у бављењу истраживачким радом и рођен је 2002. године или касније;
 • је у току 2021. године освојио једно од прва три места на међународним олимпијадама знања;
 • је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • у време олимпијаде и освајања једног од прва три места је био редован ученик средње школе;
 •  има одличан успех, са оценом 5,00 из матичних предмета из којих је освојио
  једно од прва три места на међународној олимпијади знања;
 • зна један светски језик;
 •  не користи друге стипендије или кредите, односно у случају добијања ове стипендије Министарства ће престати са њиховим коришћењем;
 • у случају да се из једне школе пријави више кандидата, потребно је да школа предложи само по једног кандидата из наведених области (математике, физике, информатике, астрономије, биологије и хемије).

 

Младим истраживачима који остваре стипендију по овом Јавном позиву стипендија се исплаћује од априла 2022. године.

Изузетно у случају више силе односно ванредних околности исплата стипендије вршиће се од маја месеца 2022. године.

Висину износа за стипендију у појединачном износу Министарство утврђује за односну буџетску годину у зависности од ликвидних могућности буџета Републике Србије – раздео Министарства.

Кандидати попуњавају ПРИЈАВУ на Јавни позив уз коју подносе документацију из које произилази да испуњавају услове по конкурсу.

Такође, кандидати се могу информисати и путем Упутствa о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије.

 

Кандидати попуњавају ПРИЈАВУ на Јавни позив уз коју подносе документацију из које произилази да испуњавају услове по конкурсу. 

На веб-сајту Министарства објављено је и Упутство о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије.                               

Попуњену и својеручно потписану ПРИЈАВУ са документацијом из које произилази да испуњавају услове по конкурсу кандидати достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина број 22-26, Београд

са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ – за ученике средњих школа – младе истраживаче”

 

Конкурс је отворен закључно са 26.01.2022. године

Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије до краја априла 2022. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.

Министарство разматра потпуне и благовремене пријаве и рангира кандидате према условима конкурса. У првом нивоу рангирања, предност имају кандидати који су на међународним олимпијадама знања исказали способност у бављењу истраживачким радом, као што је излагање рада или учешће на истраживачком пројекту и освојили једно од прва три места из научних области: природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке, медицинске, друштвенe и хуманистичке науке.
Преостали кандидати се у другом нивоу рангирају према освојеном месту на олимпијади, почев од освојеног I места и у односу на карактер олимпијаде (светскe, европскe или балканскe).

Министарство ће резултате конкурса објавити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.prosveta.gov.rs а сваком кандидату доставити обавештење путем имејла.

Контакт особe за реализацију Јавног позива:
Љиљана Јањић Накић, саветник, имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs и
Драгана Ковачевић, саветник, имејл: dragana.kovacevic@prosveta.gov.rs
контакт телефони: 011 264-2654 и 011 363-1782.

На XXI Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2021. години, ради доделе стипендија Министрства који је објављен 27.12.2021. године пријавило се укупно 3 кандидата.

У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на веб-сајту Министарства, закључно са 7.4.2022. године.

Приговор се доставља препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа,  Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком:

Сектор за науку – „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“

Немањина број 22-26, Београд

ПРЕУЗМИТЕ:

Стипендисти Министарства млади истраживачи – ученци завршних разреда средњих школа који су освјили једно од права три места на међународним олимпијадама знања –  Годишњи извештај о раду са пропратном документацијом достављају до 11. новембра 2022. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

Образац извештаја 

За додатне информације можете се обратити:

Драгани Ковачевић: dragana.kovacevic@prosveta.gov.rs или телефоном 011/363-1908 или 011/2686-963.

 

Додатне информације:

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/264-2654 

                   011 363-1782

Email: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Додатне информације:

Драгана Ковачевић

Телефон: 011 264-2654 

                   011 363-1782

Email: dragana.kovacevic@prosveta.gov.rs

Loading