ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Студентске стипендије и кредити

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

Мирослав Лукић

Телефон: 011/ 2403-547 и  011/3806-914 (од 10-12 часова)

Email: studenti@prosveta.gov.rs

Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.

Министарство просвете у циљу подстицања најбољих ученика и студената да наставе школовање са високом постигнућима, додељује  стипендије и кредите из буџета Републике Србије.

Сваке школске године најмање три месеца пре почетка школске године Министарство просвете расписује Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија.

У просеку се на годишњем нивоу за доделу студентских кредита или стипендија пријави око 20.000 студената високошколских установа.

Студентске стипендије се дају неповратно, док се студентски кредит враћа у случају да студент не испуни услове прописане конкурсом.

Месечни износ студентске стипендије или кредита је 13.000 динара.

Како до студентске стипендије

Право да се пријаве на конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија, студенти II и III го­дине струковних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Студенти из осетљивих друштвених трупа

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образована, од друге године студија, уколико нису губили годину током студија, без обзира на просечну оцену и ЕСПБ бодове.

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

Студент основних студија приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2),
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2020/2021. годину приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. la) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Студент на студијама другог или трећег степена приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претход­ним годинама студија (Образац бр. 2),
 • два примерка својеручно потписаног УГОВОРА о студентској стипендији (Образац бр. 5а), уколико до сада није користио студентску стипендију,
 • фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и мастер студијама,
 • доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа), којом се потврђује да није у радном односу и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса;
 • Доказ да није у радном односу – издаје надлежни орган за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друпггвеној групи, и то:

 1. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. студенти са инвалидитетом и студенти са хроничним болестима – потврду удружења студената са хендикепом, потврду удружења инвалида или лекарско уверење издате од надлежног дома здравља,
 5. студенти чији су родитељи нестали или су кидпаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 6. избеглице и расељени студенти – потврду да студент има статус избеглице или расељеног лица (при бавља се у Комесаријату за избеглице и миграције PC, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и
 7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 3. до 31. октобра 2022. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених студената за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању и
 2. ефикасности студирања.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 9 до 16 бодова).

Ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је студент уписан, и то:

 1. за студенте који остваре 60 ЕСПБ – 3,50 бода,
 2. за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 4,00 бода,
 3. за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 4,50 бода,
 4. за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 5,00 бодова
 5. за студенте који остваре 300 ЕСПБ – 5,50 бодова.

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија).

Студенти се рангирају према укупном броју ЕСПБ бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације

Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2021. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.

Извод из утврђеног предлога ранг-листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентске стипендије.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке (www.studenti.unicreditbank.rs).

Студент подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије – преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бита образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није доставлена одговарајућа документација – неће се разматрати.

Високошколска установа у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг- листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке (www.studenti.unicreditbank.rs).

Министар просвете у року до деведесет (90) дана од дана заклучења кон­курса, доноси одлуку о додели студентске стипендије за школску 2022/2023. годину на основу коначне ранг- листе.

На основу одлуке министра о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.

Одобрена стипендија исплаћује се преко студентског текућег рачуна огвореног код овлашћене банке (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буцета или напусти редовне студије.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношељу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2021/2022.

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2020/2021. годину преко високошколске установе (достављен од стране овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. la), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2021/2022. годину, уз подношеае осталих докумената наведених у Конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама 15 дана пре почетка конкурса.

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2020/2021. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или с просечном оценом мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу с условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношење ПРИЈАВЕ – Образац бр. 1а, уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4) и два својеручно потписана уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампаних података са електронске личне карте или фотокопије важеће личне карте (без чипа).

Објављени резултати представљају предлог листе кандидата за доделу студентских стипендија за школску 2022/2023 годину.

Документовани приговори достављају се преко високошколске установе коју студент похађа, путем обрасца, најкасније до 22.12.2022. године.

Приговори који нису документовани неће се разматрати.

НАПОМЕНА:

Студенти којима је одобрена студентска стипендија, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit Banke, уколико нису отворили у претходним годинама.

Како до студентског кредита

Право да се пријаве на конкурс за доделу студентских кредита, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису у радном односу, који су први пут уписани у зимски семестар студија првог степена, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти I године основних академских и основних струковних студија (основних студија) који су први пут уписали први семестар и студенти од II до V (и VI) године основних студија као и студенти II и III године струковних студија.

Студенти из осетљивих друштвених група

Студенти из осеттьивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родители нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број студентских кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Студент основних академских и основних струковних студија (основних студија) приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце, који су наведени у Конкурсу и чине његовсаставни део, и то:

 • Пријаву (Образац бр. 1),
 • Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (Образац бр. 2),
 • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун, у него износу, текуће године (Образац бр. 4),
 • Два примерка својеручно потписаног уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5)
 • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Студент који је био корисник студентског кредита за школску 2020/20201. годину приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • Пријаву (Образац бр. la) – садржи доказ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија,
 • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4)
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа).

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава високошколска установа и
 • Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља или старатеља, односно студента, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Студенти из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне кгьиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ иепознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. студенти са инвалидитетом и студенти са хроничним болестима – потврду удружења студената са хендикепом, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. студенти чији су родители нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 6. избеглице и расељени студенти – потврду да студент има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције PC, а преко Повереништва за избеглице и расељена лица са територије општине на којој борави)
 7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко високошколске установе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

 

Рок за пријављивање на конкурс је од 3. до 31. октобра 2022. године.

Конкурсна документација доставлена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених студената за доделу студентског кредита утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха у завршном разреду средње школе – за студенте I године студија, односно успеха из претходно завршених година студија – за студенте осталих година студија,
 • остварених ЕСПБ бодова из претходног школовања,
 • ефикасности студирања,
 1. социјално-економског статуса породице
 2. припадности осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице студента, за период јануар-јун, у нето износу, текуће године.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех у завршном разреду средње школе, за студенте I године студија – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у завршном III, односно IV разреду средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова) и додаје се 4,50 бода,
 2. успех из претходно завршених година студија, за студенте осталих година студија – исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања
 3. ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова према години студија у коју је студент уписан, и то:
 • за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/60х2

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2 = корективни фактор)

 • за студенте који остваре до 120 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/120х2,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2,5 = корективни фактор)

 • за студенте који остваре до 180 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/180×3

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3 = корективни фактор)

 • за студенте који остваре до 240 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/240хЗ,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3,5 = корективни фактор)

 • за студенте који остваре до 300 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

ЕСПБ/300х4

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 4 = корективни фактор)

Студент који није постигао максималну ефикасност током студија нема право на бодове по том основу.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по плану породице студента за период јануар-јун, у нето износу, текуће године, и то:

 1. до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 2,00 бода,
 2. од 20% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 1,00 бод
 3. више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог плана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Студента се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентског кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студент за добијање студентског кредита подноси пријаву сапотребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Високошколске установе од 1. до 5. новембра 2021. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених студената (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.

Извод из утврђеног предлога ранг-листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентског кредита.

Сваки студент има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг-листе на огласној табли, интернет страници Министерства или интернет страници овлашћене банке –www.studenti.unicreditbank.rs.

Студент подноси документован приговор Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Високошколска установа у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора сачињава списак студената који су поднели приговоре и доставља га са документацијом Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг- листу, која се објављује на интернет страници Министерства или интернет страници овлашћене банке (www.studenti.unicreditbank.rs).

Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели студентског кредита за школску 2021/2022. годину на основу коначне ранглисте.

На основу одлуке министра о додели студентског кредита, студент заклучује уговор о кредиту с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем, отплатом кредита и ослобађањем од обавезе враћања примљеног студентског кредита.

Сваки студент, корисник студентског кредита, дужан је да обезбеди менично покриће одобрене исплате студентског кредита, односно да достави преко високошколске установе на којој студира потписану меницу с ИЗЈАВОМ жиранта (Образац бр. б), коју добија на својој високошколској установи, најкасније до почетка одобрене друге исплате кредита за текућу школску годину, уз штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) жиранта.

Студенту се исплаћује студентски кредит у 10 једнаких месечних рата.

Одобрени кредит исплаћује се преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Студенту ce обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

Обрасци иазначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) посебно су штампани у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2021/2022.

Студент који је био корисник студентског кредита за школску 2020/2021. годину, преко своје високошколске установе (достављен од стране  овлашћене банке) добија (на своје име испуњен) образац – ПРИЈАВУ (Образац бр. la), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2021/2022. годину, уз подношење осталих докумената наведених у Конкурсу.

Ближе информације о доступности издања конкурсних образаца из наведене брошуре заинтересовани могу добити на високошколским установама 15 дана пре почетка конкурса.

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2020/2021. годину, а наредну годину је уписао са пренетим испитом из претходне године студија или са просечном оценом мањом од 9,00 (девет) – може поднети пријаву за добијање студентског кредита, у складу са условима Конкурса за доделу студентских кредита, уз подношенье ПРИЈАВЕ – Образац бр. la, уверења о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр. 4), два својеручно потписана уговора о студентском кредиту (Образац бр. 5), као и штампаних података са електронске личне карте или фотокопије важеће личне карте (без чипа).

Студент који је био корисник студентског кредита за школску 2020/2021. годину, а наредну годину је уписао са просечном оценом најмање 9,00 (девет) и положении свим испитима из претходних година студила – може поднети пријаву за добијање студентске стипендире, у складу са условима

Конкурса за доделу студентских стипендира, уз подношенье ПРИЈАВЕ – Образац бр. 1а, два својеручно потписана уговора о студентској стипендији (Образац бр. 5а), као и штампаних података са електронске личне карте или фотокопије важеће личне карте (без чипа).

Министарство просвете обавештава све студенте који су конкурисали за студентски кредит да je објављена проширена прелиминарна листа студената који су добили овај вид подршке.

Прелиминарна листа студената који су добили студентске кредите проширена је након усвајања буџета за 2023. годину.

Рок за жалбе је до 22.12.2022. године.

 

НАПОМЕНА:

Студенти којима је одобрен студентски кредит, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit Banke, уколико нису отворили у претходним годинама.

Корисници студентског кредита којима је први пут одобрен кредит, у обавези су да доставе Високошколској установи на којој студирају, попуњен и оверен Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, копију важеће или очитану личну карту жиранта и меницу попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, а у складу са Уговором о студентском кредиту најкасније до 20.02.2023. године.

664

МИЛИОНА ДИНАРАГОДИШЊЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА

7904

СТУДЕНАТА СТИПЕНДИСТА МИНИСТАРСТВА У АКАДЕМСКОЈ 2021/22.

8753

ОДОБРЕНИХ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА У АКАДЕМСКОЈ 2020/21.

730

МИЛИОНА ДИНАРА ГОДИШЊЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Loading