ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ученичке стипендије и кредити

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

Мирослав Лукић

Телефон: 011/ 2403-547 

                   011/3806-914 (10-12 часова)

Email: ucenici@prosveta.gov.rs

Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.

Сваке школске године, најмање три месеца пре њеног почетка, Министарство просвете расписује Конкурс за доделу ученичких кредита и стипендија.

Сваке школске године на Конкурс за доделу ученичких кредита пријави се око 650 ученика средњих школа који се школују за неко од дефицитарних занимања, док се за доделу ученичких стипендија пријави око 23.000 ученика средњих школа у Србији.

Ученичке стипендије се дају неповратно, док се ученички кредити враћају у случају да ученик не испуни услове прописане конкурсом.

Месечни износ ученичког кредита или стипендије је 8.100 динара.

Како до ученичке стипендије

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких стипендија, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).

Ученици из осетљивих друштвених група

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије и који стално постижу најмање врло добар успех у учењу (3,50), изузев ученика без родитељског старања, ученика припадника ромске националне мањине и ученика са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број ученичких стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Обрасци потребни за пријављивање су наведени у овом Конкурсу и чине његов саставни део.

Садржина образаца биће доступна на Порталу за пријављивање на конкурс, путем којег ће се попуњавати предметни обрасци. Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1)
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Образац бр. 2)
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4)
 • два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (Образац бр. 5), уколико до сада није користио ученичку стипендију
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Сви обрасци се попуњавају у електронској форми и подносе у електронској и папирној форми у складу са упутством које ће правовремено бити доступно на Порталу за кредите и стипендије. Сви докази морају бити оверени у складу са упутством.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. Ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
 2. Из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат
 3. Припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома
 4. Ученици са инвалидитетом –мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља
 5. Ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља
 6. Ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица
 7. Избеглице и расељени ученици – потврду да има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави)
 8. Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

 

Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 30. септембра 2024. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу  ученичке стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 • уписаног разреда средње школе,

2. социјално-економског статуса породице и

3. припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.       

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова) и
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,                
 • за II разред – 0,50 бодова,
 • за III разред  – 0,60 бодова,
 • за IV разред – 1,00 бод.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године, и то:

 1. до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,30 бодова,
 2. од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,15 бодова и
 3. више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Пријава на конкурс се врши попуњавањем образаца на Порталу за кредите и стипендије и достављањем потребне документације у електронској форми путем Портала и у папирној форми у школи коју кандидат похађа. Портал за кредите и стипендије са упутством за пријављивање на Конкурс ће бити доступан на адреси https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs, најкасније од 20.8.2024. године.

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат мора имати обавезна оригинална документа која ће приложити уз електронску пријаву, а затим и предати у школи, у складу са упутством.

Рок за пријаву на конкурс је од 2. септембра 2024. године до 30. септембра 2024. године. Текст конкурса биће објављен на званичној интернет презентацији Министарства просвете Републике Србије и на Порталу.

Незадовољни кандидати ће моћи да путем Портала у складу са упутством које ће на Порталу бити доступно изјаве приговор на прелиминарну ранг листу резултата у року од осам дана од дана њеног објављивања на Порталу.

Приговори који не буду поднети на описани начин и у предвиђеном року неће бити узети у разматрање, док ће благовремено пристигли приговори путем Портала бити разматрани, након чега ће се на Порталу објавити коначна листа добитника ученичке стипендије.

Након објављивања Листе добитника ученичке стипендије по конкурсу кандидати ће са Министарством закључити уговор о ученичкој стипендији.

Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији Министарства просвете, а кандидати се могу информисати путем адресе електронске поште и путем телефонске линије 011/3806-914 сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на Порталу.

Ученик електронски подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, и у случају достављања додатних докумената, исте доставља у електронској форми пеко Портала и преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на Порталу.

Министар просвете, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2024/2025. годину на основу коначне ранг листе кандидата.

На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код Банке Поштанска штедионица, у десет (10) месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

 

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) биће доступни за попуњавање у електронском облику на Порталу.

 

Како до ученичког кредита

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких кредита, у складу са законом, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
Дефицитарна занимања за ученике од I до III разреда средње школе, утврђена су у листи, односно прегледу дефицитарних занимања, према подацима Националне службе за запошљавање.

Ученици из осетљивих друштвених група

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Обрасци потребни за пријављивање су наведени у овом Конкурсу и чине његов саставни део. Садржина образаца биће доступна на Порталу за пријављивање на конкурс, путем којег ће се попуњавати предметни обрасци. Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходним разредима (Образац бр. 2),
 • закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем,
  два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичком кредиту (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Сви обрасци се попуњавају у електронској форми и подносе у електронској и папирној форми у складу са упутством које ће правовремено бити доступно на Порталу за кредите и стипендије. Сви докази морају бити оверени у складу са упутством.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. ученици са инвалидитетом – мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 6. ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 7. избеглице и расељени ученици – потврду да ученик има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине на којој борави) и
 8. повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 2. до 30. септембра 2024. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, и то:

 1. Oпштег успеха у VIII разреду основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 2. уписаног разреда средње школе,
 3. закљученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем
 4. припадност осетљивој друштвеној групи.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. Oпшти успех  за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у VIII разреду основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 2. Oпшти успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 3. Bрој бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,            
 • за II разред – 0,50 бодова
 • за III разред  – 0,60 бодова.

4. закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.   

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за добијање ученичког кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Пријава на конкурс се врши попуњавањем образаца на Порталу за кредите и стипендије и достављањем потребне документације у електронској форми путем Портала и у папирној форми у школи коју кандидат похађа.

Портал за кредите и стипендије са упутством за пријављивање на Конкурс ће бити доступан на адреси https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs, најкасније од 20.8.2024. године.

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат мора имати обавезна оригинална документа која ће приложити уз електронску пријаву, а затим и предати у школи, у складу са упутством.

Рок за пријаву на конкурс је од 2. септембра 2024. године до 30. септембра 2024. године.

Текст конкурса биће објављен на званичној интернет презентацији Министарства просвете и на Порталу.

Незадовољни кандидати ће моћи да путем Портала, у складу са упутством које ће на Порталу бити доступно, изјаве приговор на прелиминарну ранг листу резултата у року од осам дана од дана њеног објављивања на Порталу.

Приговори који не буду поднети на описани начин и у предвиђеном року неће бити узети у разматрање, док ће благовремено пристигли приговори путем Портала бити разматрани, након чега ће се на Порталу објавити Листа добитника ученичких кредита по конкурсу.

Након објављивања Листе добитника кредита по конкурсу кандидати ће са Министарством просвете закључити уговор о ученичком кредиту.

Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији Министарства просвете, а кандидати се могу информисати путем телефонске линије 011/3806-914 сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на Порталу.

Ученик електронски подноси документован приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, и у случају достављања додатних докумената, исте доставља у електронској форми пеко Портала и преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на Порталу.

Министар просвете, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичког кредита за школску 2024/2025. годину на основу коначне ранг листе.

На основу одлуке министра о додели ученичког кредита, родитељ или старатељ ученика закључује уговор о ученичком кредиту с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита.

Ученик који је у року од шест (6) месеци, рачунајући од дана стицања сведочанства о завршеној средњој школи за одговарајући образовни профил, засновао радни однос код послодавца са којим је претходно закључио уговор о будућем запослењу по основу коришћења кредита и који је остао у радном односу најмање половину времена за колико је примао кредит Министарство ослобађа обавезе отплате кредита.

Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко  текућег рачуна отвореног код Банке Поштанска штедионица, у десет (10) једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Обрасци назначени у тачки II овог конкурса (заједно с упутствима о прибављању потребних докумената и подношењу пријава на конкурс) биће доступни за попуњавање у електронском облику на Порталу.

11 200

УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА У 2023/24.

630

УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА У 2023.24.

Loading