ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ученичке стипендије и кредити

Важна обавештења

Контакт за додатне информације:

Мирослав Лукић

Телефон: 011/ 2403-547 

                   011/3806-914 (10-12 часова)

Email: ucenici@prosveta.gov.rs

Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.

Сваке школске године, најмање три месеца пре њеног почетка, Министарство просвете расписује Конкурс за доделу ученичких кредита и стипендија.

Сваке школске године на Конкурс за доделу ученичких кредита пријави се око 650 ученика средњих школа који се школују за неко од дефицитарних занимања, док се за доделу ученичких стипендија пријави око 23.000 ученика средњих школа у Србији.

Ученичке стипендије се дају неповратно, док се ученички кредити враћају у случају да ученик не испуни услове прописане конкурсом.

Месечни износ ученичког кредита или стипендије је 8.100 динара.

Како до ученичке стипендије

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких стипендија, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије  се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.        

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима  средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).                    

Ученици из  осетљивих друштвених група   

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума у складу са законом и правилником.

Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије и који стално постижу најмање врло добар успех у учењу (3,50), изузев ученика без родитељског старања, ученика припадника ромске националне мањине и ученика са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања.

Број ученичких стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

 

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању  (Образац бр. 2);
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године (Образац бр. 4);
 • два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (Образац бр. 5);
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичке стипендије за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању,
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Образац бр. 4)
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне карте  (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази морају бити оверени од стране одговарајуће службе, и то:

 • Образац бр. 2 и Образац бр. 1а – оверава средња школа у коју је ученик уписан и
 • Образац бр. 4 – оверава надлежни орган у општини пребивалишта родитеља или старатеља ученика, а који се издаје на основу приложене ИЗЈАВЕ о члановима породице (Образац бр. 3) и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице у назначеном периоду.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и  документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 1. ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
 3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 4. ученици са инвалидитетом –мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 5. ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
 6. ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 7. избеглице и расељени ученици – потврду да има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави) и
 8. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко школе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу  ученичке стипендије утврђује се на основу:

 1. успеха оствареног у претходном школовању, и то:
 • општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 • уписаног разреда средње школе,

2. социјално-економског статуса породице и

3. припадност осетљивој друштвеној групи.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – јун, у нето износу, текуће године.       

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова) и
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,                
 • за II разред – 0,50 бодова,
 • за III разред  – 0,60 бодова,
 • за IV разред – 1,00 бод.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун, у нето износу, текуће године, и то:

 1. до 20 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,30 бодова,
 2. од 20 % до 40 %  просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0,15 бодова и
 3. више од 40 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  Републици Србији – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2023. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса), достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта,  одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.   

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичке стипендије.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси документовани приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Школа,  у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак ученика који су поднели приговоре и доставља га са документацијом  Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до  деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе кандидата.

На основу одлуке министра о додели  ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у 10 једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Коначнa листa кандидата за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024. годину

Исплата првих рата ученичких кредита или стипендија очекује се крајем године.

Потребно је да ученици којима је одобрен ученички кредит или стипендија што пре отворе ученички текући рачун у најближој експозитури Банке Поштанска штедионица.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту, рачун могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карту или не) рачун отварају уз обавезно присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти, није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених. Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

Како до ученичког кредита

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких кредита, у складу са законом, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Дефицитарна занимања из става 1. ове тачке Конкурса, за ученике од I до III разреда средње школе, утврђена су у листи, односно прегледу дефицитарних занимања, према подацима Националне службе за запошљавање.

Ученици из осетљивих друштвених група

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под условима из става 1. ове тачке Конкурса, а применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником.
Ученици из осетљивих друштвених група пријављују се на конкурс под условом да су ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Број ученичких кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину.

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1),
 • УВЕРЕЊЕ о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходним разредима (Образац бр. 2),
 • закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем,
  два примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичком кредиту (Образац бр. 5а) и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Ученик који је био корисник ученичког кредита за школску 2022/2023. годину подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Kонкурсу и чине његов саставни део, и то:

 • ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а) – садржи доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху ученика и
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика.

Напред наведена документа, односно докази – Образац бр. 2 и Образац бр. 1а морају бити оверени од стране средње школе у коју је ученик уписан.

Ученици из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат,
3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
4. ученици са инвалидитетом – мишљење Интерресорне комисије, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
5. ученици са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије, или лекарско уверење издато од надлежног дома здравља,
6. ученици чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
7. избеглице и расељени ученици – потврду да ученик има статус избеглице или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине на којој борави) и
8. повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а.

Потврде не могу бити старије од деведесет (90) дана.

Евентуална допуна документације може се извршити преко школе у року предвиђеном за документоване приговоре.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2023. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Редослед пријављених ученика за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, и то:

 1. општег успеха у VIII разреду основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршених разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,
 2. уписаног разреда средње школе,
 3. закљученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем и
 4. припадност осетљивој друштвеној групи.

 

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

 1. општи успех  за ученике I разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у VIII разреду основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 2. општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова),
 3. број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан  износи:
 • за I разред – 0,40 бодова,             
 • за II разред – 0,50 бодова и
 • за III разред  – 0,60 бодова.

4. закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.   

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за добијање ученичког кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ученик за добијање ученичког кредита подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан, у року утврђеном Конкурсом.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2023. године, уз сачињен  и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта,  одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса.                     

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичког кредита.

Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси документован приговор Министарству просвете – Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Школа,  у року од три (3) дана од дана истека рока за подношење приговора, сачињава списак ученика који су поднели приговоре и доставља га са документацијом  Комисији за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Министар просвете, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичког кредита за школску 2023/2024. годину на основу коначне ранг листе.

На основу одлуке министра о додели  ученичког кредита,  родитељ или старатељ ученика закључује уговор о ученичком кредиту с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита.

Ученик који је у року од шест (6) месеци, рачунајући од дана стицања сведочанства о завршеној средњој школи за одговарајући образовни профил, засновао радни однос код послодавца са којим је претходно закључио уговор о будућем запослењу по основу коришћења кредита и који је остао у радном односу најмање половину времена за колико је примао кредит Министарство ослобађа обавезе отплате кредита.                      

Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко  текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у десет (10) једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Коначне листе кандидата за доделу ученичких кредита за школску 2023/2024. годину

Исплата првих рата ученичких кредита или стипендија очекује се крајем године.

Потребно је да ученици којима је одобрен ученички кредит или стипендија што пре отворе ученички текући рачун у најближој експозитури Банке Поштанска штедионица.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту, рачун могу отворити самостално, уз презентовање ђачке књижице.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карту или не) рачун отварају уз обавезно присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти, није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених. Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

11 200

УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА У 2023/24.

630

УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА У 2023.24.

Loading