ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Студентски смештај и исхрана

Важна обавештења

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду студенти остварују право на смештај и исхрану у установама студентског смештаја.

У складу са конкурсом који Министарство расписује на годишњем нивоу, право на смештај у студентске домове имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Студенти могу боравити у објектима девет студентских центара који се налазе у свим универзитетским центрима.

За исхрану и смештај око 18.000 студената у установама студентског стандарда из буџета Министарства просвете издваја се, на годишњем нивоу око 3,6 милијарди динара. Захваљујући томе, услугу смештаја на месечном нивоу  у студентском  дому студент плаћа регресирану цену од 1.500 до 2.790 динара, у зависности од категорије смештаја. Такође, регресирана цена за оброке у студентским мензама за студенте износи: доручак – 56 динaрa, ручак – 120 динaра и вечера – 90 динара.

Како до смештаја у студентском дому?

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.

Право на смештај имају кандидати који испуњавају следеће услове:

 1. студенти високошколских установа првог степена студија:
 • основне академске студије,
 • основне струковне студије,
 • специјалистичке струковне студије,

2. студенти високошколских установа другог степена студија:

 • мастер академске студије,
 • мастер струковне студије,
 • специјалистичке академске студије,

3. студенти високошколских установа трећег степена студија

 • докторске академске студије;

4. студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. Закон, 11/21-аутен.тум., 67/21 и 67/21 –др.закон) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;

5. студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20-др. закон) и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија /продужена година/;

6. студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7.  студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

 • пријава на конкурс,
 • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства за сваки завршени разред средње школе, оригинали или оверене фотокопије – за студенте I године основних студија,
 • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
  – просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
  – уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија,
  – уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија– за студенте I године трећег степена студија,
  – уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
  – За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати за пријем у установе: СЦ Београд (осим студената I године основних студија) и СЦ Косовска Митровица – подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају.

Студент приликом усељења у установу доставља потврду високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, да се у текућој школској години његово студирање финансира из буџета Републике Србије.

Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак – подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент преузима у служби смештаја студентског центра, а исту попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице.

Укупан капацитет установа студентског стандарда у Србији: 17.270

1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Београду:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09. 2023. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе служби смештаја у Студентском дому “Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б) ;
 • за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2023. године;
 • за студенте другог и трећег степена студија од 1.10. до 6.11. 2023.године.

Број расположивих места: 9258

2. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Нишу:

 • за студенте I године од 1. до 15.09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. год.;

Број расположивих места: 943

3. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Крагујевцу:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. годне;

Број расположивих места: 769

4. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Чачку:

 • за студенте I године од 1. до 15.09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;

Број расположивих места: 325

5. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Бору:

 • за студенте I године од 01. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;

Број расположивих места: 255

6. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Ужицу:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;

Број расположивих места: 260

7. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09.2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;

Број расположивих места у Новом Саду: 2653
+208 Студентски дом у Зрењанину
+143 Студентски дом у Сомбору

8. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Суботици:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;
 • за студенте другог степена студија од 1.10. до 6.11.2023.

Број расположивих места: 779

9. Рок за пријаву на Конкурс СЦ “Приштина” – Косовска Митровица:

 • за студенте I године од 1. до 15. 09. 2023. године;
 • за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2023. године;

Број расположивих места: 1677

 • Косовска Митровица: 1135
 • Звечан 46
 • Блаце 84
 • Лепосавић 412

Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:

 1. за студенте I године првог степена основних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  –ББ = ПО x 8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);
 2. за студенте осталих година првог степена основних и интегрисаних академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  – ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = укупна просечна оценау току студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодов,Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
 3. за студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких струковних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  – ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оцена из завршеног првог степена основних студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
 4. за студенте II године другог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  – ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оцена са првог степена основних студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова;Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
 5. за студенте I године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  – ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оценаиз првог и другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
 6. за студенте II и III године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
  – ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
  (ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија и претходних година трећег степена студија;ЕСПБ = број укупно остварених бодова; 5 = корективни фактор, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
  (7) Корективни фактор за:
  *студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати………………….. +1 бод
  *студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати………………… +2 бода

У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун, у нето износу, текуће године, и то:

 1. до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;
 2. до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се са 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

 

Рангирање

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

Предност у рангирању

Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент:

 1. који је остварио већи број ЕСПБ бодова;
 2. који има мањи број година студирања;
 3. који има већу просечну оцену;
 4. који има мањи приход по члану породице.

Приговор

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увидзаинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс, доставе листе одговарајућој служби, односно установи студентског стандарда (СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица).

У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације врши служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу места. Нацрт ранг листе објављује се у року од 72 сати од дана закључења конкурса, а коначна ранг листа у законском року.

Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.

Одлучивање

Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

Одлука директора је коначна.

Установа објављује одлукуна својој огласној табли и на интернет адреси.

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба смештаја установе, врши распоређивање кандидатапо објектима/собама.

Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним могућностима установе.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Студент је дужан да приликом усељењау установу достави лекарско уверење о општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог конкурса (не старије од 30 дана).

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студент учествују у финансирању дела трошкова смештаја установи.

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.
Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

 • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
 • студенти без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти- одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
 • избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Изузетно, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, комисија, коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе уколико у седишту студентског центра нема студентске поликлинике, доноси предлог посебне ранг листе имајући у виду приложену релевантну здравствену документацију.

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени /рангирани/ у односу на број пријављених кандидата и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

БЕОГРАД

Установа Студентски центар „Београд“

           Адреса: Светозара Марковића  бр.56

           Телефон: 011/ 3637-200         

           Е-mail: info@sc.rs

           Интернет презентација: www.sc.rs

НИШ

Студентски центар Ниш

           Адреса: Александра Медведева 2

          Телефон: 018/231-339;  018/501-100;

          Е-mail: info@scnis.rs

          Интернет презентација: www.scnis.rs

КРАГУЈЕВАЦ

Студентски центар Крагујевац

         Адреса: Радоја Домановића бр. 1

        Телефон: 034/336-065; 

        Факс: 034/370-036

        Е-mail: office@studentskicentar-kg.rs  

        Интерент презентација: www.studentskicentar-kg.rs

 ЧАЧАК

Студентски центар Чачак

        Адреса: Свети Сава бр. 66

        Телефон: 032/322-302;

        Е-mail: sluzba.smestajasc@mts.rs

        Интернет презентација: www.studentskicentarcacak.co.rs

БОР

Студентски центар „Бор“

        Адреса: Краља Петра Првог I бр. 14

        Телефон: 030/433-521;

        Е-mail: sudentskicentarbor@yahoo.com

        Интернет презентација: www.scbor.ac.rs     

УЖИЦЕ

Установа Студентски центар Ужице

         Адреса: Милоша Обреновића 9А

         Телефон: 031/553-235;

         Факс: 031/551-877

         Е-mail: direktor@scuzice.org; pravnik@scuzice.org; sluzba@scuzice.org

        Интернет презентација: www.scuzice.org

НОВИ САД

Студентски центар Нови Сад

       Адреса:  Др Симе Милошевића бр. 4

       Телефон: 021/210-2440; 021/210-2441;

       Е-mail: studentski.centar@scns.rs

       Интернет презентација: www.scns.rs

ЗРЕЊАНИН

Студентски дом “Михајло Предић-Др Миша “

      Адреса: Јована Поповића бр. 2ц

     Телефон: 023/562-924

СОМБОР

Студентски дом “Др Зоран Ђинђић”

      Адреса: Подгорички пут бб

      Телефон: 025/462-626

СУБОТИЦА

Студентски центар „Суботица“

      Адреса: Сегедински пут бр. 11

      Телефон: 024/546-637;  024/650-516;

      Факс: 024/548-394

      Е-mail: smestaj@scsu.org.rs

      Интернет презентација: www.scsu.org.rs

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица

     Адреса: Џона Кенедија бр.6

    Телефон: 028/425-508; 028/425-509;

    Факс: 028/425-511

    Е-mail: scentarkm@gmail.com

    Интернет презентација: www.scp.org.rs

9

СТУДЕНТСКИХ ЦЕНТАРА

18.000

СТУДЕНАТА КОРИСТИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

Loading