ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Тела и комисије за вредновање научноистраживачког рада и рада научноистраживачких организација

О обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоју научноистраживачке делатности у Републици Србији старају се:

Тела и комисије

Национални савет за научни и технолошки развој  је  највише стручно и саветодавно тело у систему научноистраживачке делатности у Републици Србији, које именује Влада Републике Србије, ради унапређења научног и технолошког развоја, квалитета научноистраживачког рада и развоја научноистраживачке делатности у Републици Србији.

Национални савет има председника и 13 чланова, из реда академика, истраживача у звању научног саветника и редовног професора универзитета и привредника.

Национални савет:

 1. прати стање и развој научноистраживачке делатности у Републици Србији;
 2. даје мишљење на текст нацрта стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије;
 3. подноси Министарству извештај о оствареним резултатима и о укупној реализацији Стратегије;
 4. подноси иницијативу Министарству за измену Стратегије;
 5. предлаже министру научне области, гране и дисциплине за које се образују матични научни одбори;
 6. утврђује и предлаже министру листу кандидата за чланове матичних научних одбора која садржи двоструко већи број чланова од оног који ће се именовати одлуком министра, после спроведеног јавног позива;
 7. подноси годишњи извештај о стању у науци за претходну годину, са предлозима и сугестијама за наредну годину, најкасније до 1. октобра, који усваја Влада;
 8. даје претходно мишљење на програме од општег интереса за Републику Србију, а које утврђује министар;
 9. даје мишљење на петогодишњи извештај научноистраживачких организација о реализацији програма институционалног финансирања које разматра министар;
 10. даје претходно мишљење на акт о стицању истраживачких и научних звања;
 11. именује и разрешава чланове Комисије за стицање научних звања;
 12. доноси акт о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности;
 13. одлучује у другом степену по жалбама у поступку акредитације научноистраживачких организација;
 14. одлучује у другом степену по жалбама у поступку избора у научна звања;
 15. остварује међународну стручну сарадњу, као и сарадњу са одговарајућим телом у области високог образовања, и другим органима и организацијама;

 

 

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је независно стручно тело, које се образује ради обављања послова вредновања квалитета и ефикасности научноистраживачког рада (акредитација) научноистраживачких организација са својством правног лица, и то: научних института, истраживачко-развојних института, института од националног значаја за Републику Србију, факултета, универзитета и организационих јединица научноистраживачких организација без својства правног лица, односно центара изузетних вредности.

Одбор за акредитацију је независно стручно тело које се у свом раду придржава начела стручности, објективности и међународно признатих стандарда и критеријума научноистраживачког рада.

Одбор за акредитацију има 13 чланова, из реда академика, истраживача у звању научног саветника и редовног професора универзитета.

Одбор за акредитацију:

 1. предлаже Националном савету акт о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности;
 2. спроводи поступак акредитације научноистраживачких организација;
 3. остварује сарадњу са одговарајућим телом у области високог образовања;
 4. остварује међународну сарадњу у области вредновања научноистраживачког рада са одговарајућим телима и институцијама у Европи и свету;
 5. обавља друге стручне послове, у складу са овим законом и пословником.

За потребе спровођења поступка акредитације, Одбор за акредитацију образује стручне тимове који разматрају појединачне захтеве за спровођење поступка акредитације.

Чланове стручних тимова Одбор за акредитацију именује из реда међународно признатих научника, професора универзитета и стручњака.

Одбор за акредитацију може ангажовати признатог научника или стручњака из иностранства ради обављања одређених стручних послова у поступку акредитације.

Комисија за стицање научних звања је независно стручно тело које се образује ради одлучивања о стицању научних звања виши научни сарадник и научни саветник.

Комисија има 17 чланова, из реда академика, научних саветника и редовних професора универзитета.

 

Матични научни одбор има најмање седам, а највише девет чланова, у зависности од тога за коју се научну област, грану или дисциплину образује.

Матични научни одбор:

 1. одлучује о стицању научног звања научни сарадник;
 2. даје мишљење Комисији о квалитету научноистраживачког рада и доприносу истраживача – кандидата за избор и реизбор у научно звање виши научни сарадник и научни саветник;
 3. даје Министарству мишљење о годишњем извештају научноистраживачких организација о реализацији програма институционалног финансирања;
 4. даје мишљење на акт о категоризацији и рангирању научних часописа;
 5. предлаже члана у Комисију за утврђивање предлога годишње листе категорисаних часописа;
 6. одлучује у другом степену по приговору истраживача на одлуку научног већа института о избору у звање истраживач – сарадник;
 7. даје претходно мишљење министру на акт о стицању истраживачких и научних звања
 8. даје мишљење, припрема извештаје и друге материјале на захтев министра, Националног савета, Одбора за акредитацију и Комисије;

Матични научни одбори су:

1. Матични научни одбор за физику

2. Матични научни одбор за хемију

3. Матични научни одбор за биологију

4. Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику

5. Матични научни одбор за медицинске науке 

Решење о разрешењу члана матичног научног одбора за медицинске науке

6. Матични научни одбор за геонауке и астрономију

7. Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију

Решење о допуни Решења о образовању Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију

8. Матични научни одбор за за језик и књижевност

9. Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију

10. Матични научни одбор за право, економију и политичке науке

Решење о допуни Решења о образовању Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке

11. Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду

12. Матични научни одбор за за електротехнику, телекомуникације и информационе технологије

13. Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност

14. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије

15. Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер

16. Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство

17. Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћење земљишта, вода и ваздуха

Loading