ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Архива, Италија

https://prosveta.gov.rs/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedju-republike-srbije-i-republike-italije-za-period-2019-21/


На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Републике Италије, у Београду је 16. новембра 2015. године одржано Друго заседање Заједничке српско-италијанске Мешовите комисије.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије за период 2016-18.

Мешовита комисија је установила да је на Јавни позив за суфинансирање заједничких пројеката између Републике Србије и Републике Италије у 2015. години пријављено 74 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, изабрано je 10 пројеката , који ће се реализовати почев од 1. јанура 2016. Такође, у програму “Grande relevatnza” који финансира искључиво италијанска страна одобрено је 7 пројеката.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци oдобрених билатералних пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.


На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Републике Србије и Републике Италије, у Београду је 09. јула 2013. године одржано Прво заседање Заједничке српско-италијанске Мешовите комисије.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље усаглашен је и потписан Протокол са Првог заседања Заједничке српско-италијанске Мешовите комисије.

Мешовита комисија је установила да је на Јавни позив за суфинансирање заједничких пројеката између Републике Србије и Републике Италије у 2013. години пријављено 77 пројекта коју су задовољили услове конкурса.

Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, изабрано је 15 пројеката , који ће се реализовати почев од 1. јула 2013. до 31. децембра 2013. године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Руководиоци усвојених пројеката биће обавештени писменим путем о динамици и начину финансирања.


На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, потписаног 21. децембра 2009. године у Риму, који је ступио на снагу 5. фебрура 2013. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

К О Н К У Р С

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије за период 2016-18

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње *).

1. Опште одредбе

Министарство ппосвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране, и Министарство спољних послова и међународне сарадње, у име италијанске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

2. Услови конкурса

На Конкурс се пријављују истраживачи који су запослени у научно-истраживачким организацијама, а испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство спољних послова и међународне сарадње Републике Италије у складу са расположивим буџетским средствима.

3. Заједнички пројекти сарадње

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, који су у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије од 2010. до 2015., или који се финансирају из међународних извора (на пр. 7. Оквирни програм ЕУ, Хоризонт 2020 као и програми других међународних и регионалних организација).
*)
Приоритет ће се давати новоствореним сарадњама и заједничким пројектима са релевантним учешћем младих научника (горња старосна граница подразумева навршених 35 година 1.јануара2015.)

Период реализације пројеката је до три године.

4. Приоритетне области

Пројекти могу бити пријављени у оквиру следећих приоритетних области:

• Природне науке
• Здравље
• Пољопривреда и технологија хране
• Безбедна чиста и ефикасна енергија, заштита и развој животне средине
• информационе и комуникационе технологије, укључујући и технологије примењиве на културно наслеђе
• напредна производња и процесирање, нанотехнологије и биотехнологије

5. Финансијска подршка

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

– страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница за кратку посету до 10 дана,
– страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују

Координатори Програма, у обе земље, финансијски ће подржати реализацију билатералних пројеката по овом Позиву, у истом максималном износу, од по највише 1.500 евра по пројекту и по години. Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности.

Обе Стране ће подстицати размену истраживача и то до максимално по 2 (две) посете по одобреном заједничком пројекту годишње у складу са расположивим буџетским средствима.

6. Процедура за пријављивање

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Италије –, у апликацији која се преузима на интернет адреси:http://web.esteri.it/pgr/sviluppo .

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

Пријава на конкурс се подноси на српском и енглеском језику и чине је:

– испуњен и потписан пријавни формулар на српском и енглеском језику
– опис пројекта (максимално 500 речи) на начин како је то дефинисано у формулару под овим називом
– циљеви пројекта
– методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
– кратка биографија руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратка биографија руководиоца пројекта и чланова италијанске истраживачке групе.У прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на садржај пројекта у последњих 5 година.

Пројектну пријаву потребно је доставити (лично, поштом или препоручено) до до 12.06.2015. на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у науци и образовању
Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије 2016-2018.
Немањина 22-26
11 000 Београд,
и паралелно преко wеб сајта http://www.www.prosveta.gov.rs/bilateral/italy и на
електронску адресу: svetlana.bogdanovic@www.prosveta.gov.rs
Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

7. Селекција пројектних предлога и критеријуми за оцену

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Републике Италије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:
– квалитет предложеног пројекта
– методологија и документованост
– квалификације подносилаца пројеката
– применљивост резултата пројекта и њихов потенцијални утицај на развој билатералне сарадње и стимулисање друштвеног развоја
– применљивост и даље коришћење добијених резултата

Предност у избору селектованих пројеката имаће они пројекти који укључују сарадњу са индустријом, имају евентуално финансирање од стране трећих лица (јавни и приватни истраживачки институти и организације), и/или учествују у мултилатералним и/или европским истраживачким програмима (Седми оквирни програм и Програм Европске уније Хоризонт 2020).

8. Извештавање

Руководиоци одобрених пројекта за финансирање дужни су да доставе годишњи извештај о реализацији пројекта Координаторима програм, до 31.јануара, након завршетка пројектне године, у pdf формату потписан од стране оба руководиоца пројекта. Финансирање за наредну годину ће бити обустављено ако се овај извештај не достави благовремено.

Додатне информације:

У Републици Србији:

Мр Светлана Богдановић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
11000 Београд,
Немањина 22 – 26

Тел/Факс: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@www.prosveta.gov.rs

У Републици Италији: DGSP.UST2@esteri.it

*) Напомена:

У оквиру програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и Републике Италије, италијанска страна ће расписати позив и финансирати пројекте „Grande Relevanza“ , које пријављује искључиво италијански руководилац пројекта у оквиру истих приоритетних области (наведених у поглављу 4 .). У оквиру истог конкурса могуће је учешће само на једном од ова два типа пројеката – Пријава предлога пројекта за мобилност истраживача искључује могућност учешћа на пројектима „Grande Relevanza“ и обрнуто!


 

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, потписаног 21. децембра 2009. године у Риму, који је ступио на снагу 5. фебрура 2013. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује
К О Н К У Р С

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије за 2013. годину
Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

Начин финансирања

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:
– страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница за кратку посету до 10 дана,
– страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују,

Услови конкурса

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који су запослени у научно-истраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживачкој делатности.

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, који су у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије од 2010. до 2015., или који се финансирају из међународних извора (на пр. 7. Оквирни програм ЕУ и програми других међународних и регионалних организација).

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Италије –Јединици за науку и технологију Министарства спољних послова Републике Италије.

Процедура пријављивања на конкурс

Пријава на конкурс се подноси на српском и енглеском језику и чине је:

– испуњен и потписан пријавни формулар на српском језику
– опис пројекта (максимално 500 речи) на начин како је то дефинисано у формулару под овим називом
– циљеви пројекта
– методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
– кратка биографија руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратка биографија руководиоца пројекта и чланова италијанске истраживачке групе.У прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на садржај пројекта у последњих 5 година.

Пријава на конкурс подноси се (лично, поштом или препоручено) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и паралелно преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/italy до 10.05.2013.
Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

Селекција пројектних предлога

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Републике Италије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:
– квалитет предложеног пројекта
– методологија и документованост
– квалификације подносилаца пројеката
– применљивост резултата пројекта и њихов потенцијални утицај на развој билатералне сарадње и стимулисање друштвеног развоја
– применљивост и даље коришћење добијених резултата

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Мешовитој комисији за научну и технолошку сарадњу две стране поднесу извештај након завршетка пројекта.
Време извођења заједничких пројеката је до краја 2013. године.

Додатне информације:

Светлана Богдановић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
11000 Београд,
Немањина 22 – 26

Тел/Факс: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

 

Loading