ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Аустрија

» Обавештења «

Одржано прво заседање српско-аустријске Мешовите Комисије – 17. децембар 2015. – Прочитајте вест

Преузмите Текст Радног програма за 2015-2017.

Листа одобрених пројеката

Сагласно члану 2.,3. и 4. Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи, закљученог 13. јула 2010. године,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије за период 2016 – 2017. године

Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу успостављања научне и технолошке сарадње између двеју земаља.

1. Опште одредбе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране, и Министарство науке, образовања и економије Републике Аустрије, које представља Аустријска агенција за међународну мобилност и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD), у име аустријске стране, координирају активности којима се спроводи Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој срадњи (у даљем тексту Координатори).

2. Услови конкурса

На Јавни позив се пријављују истраживачи који су запослени у научно-истраживачким организацијама, а испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.

Усвојени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Аустријске агенције за међународну мобилност и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD), Републике Аустрије.

3. Заједнички пројекти сарадње

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или који се финансирају из међународних извора (на пр. 7. Оквирни програм ЕУ и програми других међународних и регионалних организација).

Приоритет при одабиру пројеката даваће се пројектним пријавама са релевантним учешћем младих истраживача.

Период реализације пројеката је до две године и Позивом су обухваћене све области истраживања.

4. Финансијска подршка

У оквиру овог Позива, две стране, ће финансирање посета којима се реализује размена истраживача, вршити под следећим условима:

· Страна која шаље, сноси трошкове међународног и локалног путовања до организације која је предмет посете истраживача, као и трошкове здравственог осигурање у складу са међународним законима и прописима.

· Страна која прима, обезбедиће: истраживачима из Републике Србије, односно из Републике Аустрије, трошкове боравка, у истом износу, као и истраживачима из других земаља, према условима примењивим на билатералне споразуме Републике Србије, односно Републике Аустрије са другим земљама.

Координатори Програма, у обе земље, финансијски ће подржати реализацију билатералних пројеката по овом Позиву, на следећи начин:

српска страна у износу од највише 2.000 евра по пројекту и по пројектној години. Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка аустријских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 Евра, у динарској противвредности.

аустријска страна у износу од највише 3.500 евра по пројекту и по пројектној години. Од тога највише 300 евра може бити опредељено за трошкове превоза аустријских истраживача, до 90 евра по дану боравка српских истраживача који долазе у посету до 14 дана и 1.300 евра у укупном износу, за боравак српских истраживача у Аустрији дужи од 15 дана.

Захтеви за рефундацију трошкова на реализацији билатералних пројеката, достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у форми Захтева који се може преузети на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале, уз пратеће прилоге.

5. Процедура за пријављивање

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Аустрије – Аустријској агенцији за међународну мобилност и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD-Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research), у апликацији која се преузима на интернет адреси: www.oead.at/wtz .

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на Јавни позив се подноси на српском и енглеском језику и садржи:

– испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
– кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова аустријске истраживачке групе.

– у прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5 година.

Пројектну пријаву потребно је доставити од 23.марта до 27. маја 2015.

(лично, поштом или препоручено) на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије 2016– 2017.

Немањина 22-26

11 000 Београд

преко wеб сајта https://prosveta.gov.rs/bilateral/austria  и на електронску адресу: snezana.omic@prosveta.gov.rs

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

6. Селекција пројектних предлогаи критеријуми за оцену

Финансирање за одабране пројекте ће се обезбедити у складу са националним правилима и процедурама, а у складу са расположивошћу буџетских средстава. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

– актуелност пројекта и научни квалитет радног плана;
– компетенције руководилаца;

– потенцијал за решавање проблема;

– квалитет међународне сарадње и заједничке добробити;

– експлоатација очекиваних резултата;

– промоција младих истраживача;

Селекцију пријављених предлога пројеката, као и оцену годишњег и завршног извештаја руководилаца заједничког пројекта, врше Координатори Програма.

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет адреси Министарства до краја 2015. године.

7. Извештавање

Руководиоци пројекта усвојених за финансирање дужни су да доставе годишњи и завршни извештај о реализацији пројекта, у року од 15 дана након завршетка пројектне године, односно након завршетка пројекта, у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

8. Додатне информације

У Србији:

Снежана Омић

Министарсво просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 589

Е-маил: snezana.omic@prosveta.gov.rs

У Аустрији:

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Programme Scientific & Technological Cooperation

Samira Seferovic
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-457
Fax +43 (0)1/ 53408-499
e-Mail: wtz@oead.at
Website: www.oead.at/wtz

Loading