ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дефинисана листа прописа које је потребно променити како би се примениле мере које је усвојила Радна група за превенцију насиља

Радна група за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања дефинисала је листу законских и подзаконских аката које је потребно променити како би се примениле мере које је усвојила ова радна група на седници одржаној 20. децембра 2022. године.

Како је наведено, потребно је изменити поједине чланове Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању, као и правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Такође, потребно је изменити Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. Осим тога, предвиђена је и измена Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа, уз претходну анализу броја стручних сарадника у школама. Констатовано је да увећање коефицијента за обрачун и исплату плате за одељенског старешину захтева измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, која је у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе.

На састанку Радне групе усвојени су следећи предлози:

• Бројчано ће се оцењивати владање од 5. до 8. разреда у току и на крају првог и другог полугодишта, а оцена из владања ће улазити у просек;

• Одлаже се исписивање ученика из средње школе уколико је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак, до његовог окончања. Након тога, уколико ученик жели и даље да се испише, школа је у обавези да дозволи исписивање и да у исписницу унесе изречену васпитно-дисциплинска меру која је за ученика изречена током поступка;

• С обзиром да је као тежа повреда обавезе ученика већ дефинисана „употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања“ (Члан 84, ЗОСОВ, став 7), усвојено је да школе Општим актом могу да уреде употребу мобилног телефона током наставе;

• Предстоје измене правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног/средње образовања и васпитања у циљу повећања броја стручних сарадника у школама;

• Повећање надокнаде за рад одељенских старешина са 4 % на 7 %, уз израду Правилника/Упутства о раду одељенских старешина;

• Повећање доње границе већ постојећих новчаних казни за родитеље (ЗОСОВ – 194 – тежа повреда обавезе родитеља и 195- повреде забране 110 – 111);Члан 194.

Новчаном казном  од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.
Члан 195. Новчаном казном од 40.000 до 100.000 динара  казниће се родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из чл. 111. и 112. овог закона.

• Потписаће се нови меморандуми/ревидираће се стручна упутстава о сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографији, Министарством здравља и Министарство правде, Министарством унутрашњих послова и Министарством државне управе и локалне самоуправе;

• Предложене су и измене Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, а које се односе на већу учесталост и дужину реализације друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама – (уместо да се активности реализују 2 до 3 пута недељно, реализоваће се 3 до 4 пута недељно) и време реализације активности (уместо од 15 до 45 минута, активности ће се реализовати у периоду од 30 до 60 минута),

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује у просторијама школе под надзором наставника, родитеља, директора, односно стручног сарадника или ван просторија школе у сарадњи са надлежним центром за социјални рад, као и да ниједна одабрана активност друштвено-корисног, односно хуманитарног рада не сме особу која је била изложена насиљу, било да је реч о ученику или запосленом, изложити могућности нове виктимизације.

• Усаглашено је да је потребно изменити и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање која ће се односи на то да:

„За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата путем дигиталне националне платформе „Чувам те“ са првим информацијама о догађају, а у року од 48 сати са потпуним информацијама и закључцима са састанка тима. Такође, установа путем националне платформе ажурира информације о поступању до затварања предмета, односно предузимања свих потребних мера и њихове евалуације.“

• Приликом измене горе поменутог Правилника, биће измењени и делови Правилника који се односите на планирање превентивних активности, уз истицање значаја стручног усавршавања из области заштите од насиља за све запослене током сваке школске године. Такође, прецизираће се улоге Тима за заштиту, као и процедуре поступања у ситуацијама другог и трећег нивоа насиља, насиља које се догодило изван установе (када деца нису у својству ученика), као и поступање у ситуацијама злоупотребе мобилних телефона према другим ученицима и према запосленим. Биће појашњена улога Националне платформе „Чувам те“ у евидентирању првог и другог нивоа насиља.

Loading