ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Други Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2019. години за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно за научноистраживачку делатност, у 2019. години суфинансира издавање монографија у Републици Србији, која имају ISBN број (међународни стандардни број) у оквиру каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије, односно  Матица српска, а која је по правилу несеријска или научна публикација која се издаје у одређеном броју томова, која научним методолошким поступком обрађује одређену издвојену тему из једне научне области.

            Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци захтева и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.prosveta.gov.rs .

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

     Рок за подношење пријава по овом позиву је до 03.07.2019. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на други јавни позив за суфинансирање издавања монографија”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

* Пропратни материјал

Loading