ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1668/2023 од 28.02.2023. године,  Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место за послове предшколског васпитања и образовања, разврстано у звање саветник, Сектор предшколско и основно образовање и васпитање, Одељење за области предшколског и основног образовања и васпитања, Група за послове предшколског васпитања и образовања
 2. Радно место за нормативне послове, стандарде и регистре у области предшколског и основног образовања и васпитања, разврстано у звање саветник, Сектор предшколско и основно образовање и васпитање, Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању 
 3. Радно место за правне послове, стандарде и регистре у области предшколског и основног образовања и васпитања, разврстано у звање саветник, Сектор предшколско и основно образовање и васпитање, Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању 
 4. Радно место за планирање, припрему и извршење буџета, разврстано у звање саветник, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Одељење за послове средњег образовања и васпитања и образовања одраслих
 5. Радно место за послове у средњем стручном образовању, разврстано у звање саветник, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Одељење за послове средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, Група за средње стручно образовање и васпитање
 6. Радно место за унапређивање нормативних послова у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих, разврстано у звање самостални саветник, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих
 7. Радно место републичког просветног инспектора Министарства и за планирање и унапређивање рада просветне инспекције, разврстано у звање самостални саветник, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за инспекцијске послове у установама доуниверзитетског образовања и васпитања и заводима
 8. Радно место републичког просветног инспектора у установама високог образовања, ученичког и студентског стандарда и за планирање и унапређивање рада просветне инспекције, разврстано у звање  самостални саветник, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за инспекцијске послове у установама високог образовања, ученичког и студентског стандарда
 9. Радно место за информатичке и финансијске послове у области инспекцијског надзора, разврстано у звање  саветник, Сектор за инспекцијске послове, Група за правне, аналитичке и информатичке послове 
 10. Радно место за радне односе и обуку запослених, разврстано у звање саветник, Секретаријат министарства, Одсек за кадровске послове
 11. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Београд 
 12. Радно место за послове просветног саветника и унапређивање квалитета образовања, разврстано у звање самостални саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Крагујевац 
 13. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Чачак 
 14. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Краљево 
 15. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Лесковац 
 16. Радно место самостални интерни ревизор, разврстано у звање самостални саветник, Група за интерну ревизију 
 17. Радно место за подршку пословима интерне ревизије и интерне контроле процедура, разврстано у звање саветник, Група за интерну ревизију 
Преузмите документа
Loading