ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Европском унивезитету одузета дозвола за рад

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу члана 53. став 8. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 -др. закон, 73/18 и 67/19) обавештава јавност о Решењу о одузимању дозволе за рад Европског универзитета у Београду са седиштем у Београду, Цариградска 28, које је донело 28. новембра 2019. године, због неподношења захтева за нову редовну акредитацију високошколске установе у законом прописаном року и о престанку важења акредитације Европског универзитета.

Поводом неистинитих информација које се појављују у медијима последњих дана, желимо да информишемо јавност о начину избора чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) као стручног органа Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ).

Поступак избора чланова КАПК дефинисан је чланом 17. став 1 тачка 2. Закона о високом образовању: „Управни одбор бира и разрешава чланове Комисије за акредитацију“ као и чланом 20. став 4 истог закона: „Чланове Комисије за акредитацију бира Управни одбор НАТ, на предлог Националног савета, водећи рачуна о заступљености припадника оба пола, као и о заступљености образовно-научних, односно образовно уметничких поља.“

У складу са Законом о високом образовању НАТ је независно тело које обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању. У доношењу одлука о акредитацији НАТ је у потпуности независан.

Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима који су у потпуности усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ. Акредитују се само високошколске установе и студијски програми који испуњавају све стандарде. Независност НАТ огледа се и у начину финансирања и искључиво се финансира из сопствених извора.

Loading