ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Факултету за менаџмент Зајечар Универзитета Мегатренд одузета дозвола за рад

 

Министарство просвете, на основу члана 53. став 8. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др закон и 76/2023), обавештава јавност да је дана 29. априла 2024. године донето Решење број 612-00-01141/2024-06 о одузимању дозволе за рад високошколској установи – Факултету за менаџмент Зајечар Универзитета Мегатренд, са седиштем у Зајечару, Парк шума Краљевица бб, јер није поднео захтеве за акредитацију високошколске установе и студијских програма, сагласно одредбама члана 23. став 7. и члана 53. став 6. Закона о високом образовању, односно најкасније годину дана пре истека рока важеће акредитације, а претходно важећа акредитација је истекла.

Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон и 76/2023) чланом 14. став 1. прописано је да ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновање студијских програма и обезбеђење квалитета у високом образовању Влада образује Национално акредитационo тело.

Одредбом члана 23. став 1. Закона о високом образовању прописано је да се акредитацијом утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде из члана 12. тач. 13) и 14) Закона и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са овим законом, док је ставом 7. истог члана предвиђено да се поступак акредитације спроводи редовно, у року од седам година, а раније на захтев високошколске установе.

Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију, који су усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ.

Чланом 53. став 6. Закона о високом образовању прописано је да високошколска установа подноси захтев за нову акредитацију најкасније годину дана пре истека рока из члана 23. став 7. овог закона, а ставом 7. истог члана да, уколико високошколска установа не поднесе захтев за нову акредитацију у року из става 6. овог члана, важење акредитације престаје наредног дана по истеку рока из члана 23. став 7. овог закона.

Чланом 53. став 8. Закона о високом образовању предвиђена је дужност Министарства  да у року од 15 радних дана од дана истека рока из става 6. овог члана донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације.

У складу са Законом, министар просвете ће на предлог Националног савета за високо образовање у року од 30 дана од дана престанка рада установе, донети акт којим се обезбеђује завршетак студија студентима ове високошколске установе.

Трошкове завршетка студија за затечене студенте, у складу са успостављеним облигационим односима између студената и наведене високошколске установе, сноси високошколска установа којој је одузета дозвола за рад.

Високошколска установа којој је одузета дозвола за рад може поднети захтев из члана 52. Закона за издавање нове дозволе за рад по истеку рока од годину дана од дана достављања решења о одузимању дозволе за рад.

 

 

Loading