ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Факултету здравствених наука у Нишу одузета дозвола за рад

Министарство просвете, на основу члана 53. став 8. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др закон и 76/2023), обавештава јавност да је дана 25. априла 2024. године донето Решење број 612-00-01124/2024-06 о одузимању дозволе за рад Факултету здравствених наука Универзитета „Унион – Никола Тесла“, са седиштем у Нишу, у улици Булевар светог цара Константина број 7, јер није поднела захтев за акредитацију високошколске установе и студијских програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад, односно одустала је од захтева за акредитацију високошколске установе и студијских програма.

Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон и 76/2023) чланом 14. став 1. прописано је да ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновање студијских програма и обезбеђење квалитета у високом образовању Влада образује Национално акредитационе тело.

Одредбом члана 24. Закона о високом образовању прописано је да се почетном акредитацијом утврђује испуњеност стандарда за почетну акредитацију високошколске установе и студијских програма. У поступку почетне акредитације Национално акредитационо тело сачињава извештај о испуњености стандарда за почетну акредитацију високошколске установе и студијских програма са препоруком за издавање дозволе за рад, односно за одбијање захтева за издавање дозволе за рад високошколској установи.

Одредбом члана 23. став 1. Закона о високом образовању прописано је да се акредитацијом утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде из члана 12. тач. 13) и 14) Закона и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са овим законом.

Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију, који су усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ.

Чланом 52. став 16. Закона о високом образовању прописано је да је високошколска установа којој је издата дозвола за рад дужна да поднесе захтев за акредитацију високошколске установе и студијског програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад.

Чланом 53. став 8. Закона о високом образовању прописано је да је Министарство дужно да у року од 15 радних дана од дана истека рока из става 3. и 6. овог члана донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације.

Имајући у виду да је чланом 52. став 18. Закона о високом образовању прописано да високошколска установа може вршити упис студената по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма, односно да ова установа није добила уверења о акредитацији високошколске установе и студијских програма, установа није могла да врши упис студената.

 

Loading