ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Верификација предшколских установа и основних школа

Верификација установа је процес који је у вези са многим процесима, правне и стручне природе. Дословно то је поступак утврђивања испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра за обављање делатности основног образовања и васпитања.

Верификација је у директној вези са актом о мрежи установа ( предшколских установа основних и средњих школа) и проширеном делатности установе. Можда најважнији податак јесте, да установа уколико  жели да конкурише за партиципацију у развојним пројектима Министартсва просвете, науке и технолошког развоја или пројекте за која средства обезбеђује страни или домаћи донатор, као услов мора да има решење о верификацији установе.

Поступак верификације установа  обавеза је  утврђена  Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник“, број 72/09, 52/11 и 55/13) који је ступио на снагу септембра 2009. године, и два пута до сада претрпео измене. Свака установа која обавља делатност образовања и васпитања ( превиђена чланом 27. Закона) у обавези је да поднесе надлежном органу, односно Министартву просвете, науке и технолошког развоја захтев за верификацију установе са потпуном документацијом коју је, такође, закон предвидео.

Коју документацију је неопходно припремити за покретање поступка верификације установе? Установа мора да направи при корак а то је да да обезбеди сагласност, односно одлуку органа управљања да се покреће поступак верификације установе у седишту и издвојеним одељењима или објектима и након тога упућује захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја уз следећу документацију:
Захтев који садржи назив, седиште и врсту установе,
програм образовања и васпитања,
језик на коме ће се остваривати образовно-васпитни рад,
разлоге и оправданост оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности (уколико је реч о приватној установи)
Елаборат о испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних и дидактичких средстава и наставног кадра за обављање делатности образовања и васпитања или васпитања и образовања (ако је реч о предшколским установама), сходно досадашњој пракси, садржи:
1. уводне напомене и дескриптивни приказ разлога и целисходности оснивања;
2. назив, седиште и врсту установе (шифра делатности предшколског, основног или средњег васпитања и образовања);
3. услове које обезбеђује оснивач за обављање делатности, односно простор (детаљан опис у односу на прописани норматив, подаци о томе чији је простор – власнички лист, уговор о закупу и др); опрема и дидактичка средства за реализацију васпитно-образовног рада (детаљан опис, према редоследу, из прописаног норматива и објашњење за увођење савременије опреме и средстава у односу на прописане); „кадар у установи“ (списак васпитача,наставника, стручних сарадника, медицинских сестара и др. који ће бити запослени у установи, са подацима и доказима о врсти стручне спреме и др); хигијенско-технички услови и остало, у зависности од конкретног случаја оснивања установе.
Уз захтев за верификацију достављају се:
акт о оснивању установе,
упис у судски регистар код надлежног суда
докази о испуњености услова из члана 30. Закона.
Одлуку органа управљања (Школског одбора и Управног одбора) да се покреће поступак верификације установе у седишту и издвојеним одељењима
Прилаже се, такође, и доказ о плаћеној административној такси, у складу са законом који уређује административне таксе. Установе образовања и васпитања чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Република Србија или Аутономна покрајина не плаћају таксу приликом подношења захтева за верификацију установе.
Оснивач приватне установе доставља гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада предшколске установе (досадашњи став и пракса:пет хиљада еура у динарској противвредности) а у случају оснивања основне школе неопходно је да су средства обезбеђена на период од четири године, односно у трајању једног циклуса образовања и васпитања ( досадашњи став и пракса су петнаест хиљада еура).

Захтев за верификацију установе са свом потребном документацијом шаље се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Немањина 22-26, 11000 Београд.
За приватне установе документација се доставља на шалтер Управе за заједничке послове републичких органа у Немањиној 22, где је неопходно, између осталог, да се изврши уплата административне таксе. За висину износа таксе, информацију подносилац захтева добија на шалтеру.
По утврђивању комплетности и релевантности документације захтев се упућује надлежној инспекцијској служби за утврђивање прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра за обављање делатности предшколског односно основног образовања и васпитања.
По добијању Извешатаја од стране надлежне инспекцијске службе приступа се доношењу решења о верификацији установе.

Поступак верификације траје у просеку од 3 до 6 месеци.

Loading