ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години

Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години.

На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.

Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса на територији Републике Србије.

Учесник конкурса програм, односно делове програма доставља на прописаном Обрасцу.

Програм, односно део програма се доставља у два писмена примерка и у електронском облику (на USB flash меморији), препорученом поштом, на адресу:

Министарство просвете – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
Немањина 22-26,
11 000 Београд
са назнаком: „За јавни конкурс“

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 15  дана од дана објављивања на званичној интернет страници Министарства просвете и на порталу е-Управе, односно до 20. фербрара 2024. године.

Пријаве са конкурсном документацијом пристигле након  истека овог рока неће се узимати у разматрање.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading