ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години

Министарство просвете расписало је Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за преуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години, којима ће, кроз образовне и васпитне активности, бити пружена подршка деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа у периоду трајања програма, односно од 01. априла 2023. године до 30. новембра 2023. године.

Циљ јавног конкурса је промоција и развој образовних и васпитних садржаја за предуниверзитетско образовање, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања Републике Србије до 2023 кроз организацију образовно-васпитних активности, радионица за децу и ученике, организацију скупова, радионица, трибина, обука (офлајн и онлајн) васпитача, наставника и ученика, објављивање електронских и штампаних садржаја и примену иновативних метода у циљу развоја компетенција из дате области.

Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка:

  1. Оснаживање запослених за креирање безбедног, недискриминаторног и подстицајног окружења (онфлајн и онлајн) за учење и лични развој свих учесника образовно-васпитног процеса; подстицање партиципације запослених, ученика и родитеља у превенцији и заштити од насиља и дискриминације (иновативни приступ у превентивном раду, информативне кампање у циљу подизања свести,     интерактивне методе рада у превенцији);
  2. Унапређивање образовања за одрживи развој у складу са Циљем одрживог развоја 4.7 УН Агенде 2030 и Оквиром зелених компетенција Европске комисије (GreenComp: the European sustainability competence framework, EC2022);
  3. Имплементација Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе;
  4. Очување и неговање српског језика, историје и традиције српског народа унапређивањем компетенција васпитача и наставника за реализацију програма и активности;
  5. Унапређивање наставе на језицима националних мањина или програма из области образовања националних мањина повећањем компетенција васпитача и наставника односно деце и ученика за реализацију програма и активности програма и активности на мањинским језицима односно српском као нематерњем језику;
  6. Унапређивање инклузивног образовања и васпитања деце/ученика из осетљивих друштвених група (припадници ромске националне мањине, деца/ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом и др) применом активности подршке осетљивим групама;
  7. Унапређивање наставе физичког и здравственог образовања, односно школског спорта унапређивањем компетенција васпитача и настваника за реализацију програма и активности;
  8. Оснаживање запослених у школама за препознавање ученика изузетних способности у оквиру редовне наставе и редовних школских активности.

Учесници конкурса могу бити удружења са седиштем на територији Републике Србије, односно добровољне и невладине, недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања.

Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог/е програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.

Пријаву и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају поштом препоручено са назнаком:

„Јавни конкурс за  доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2023. години”

Министарство просвете, Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању

VI спрат, канцеларија број 27, Немањина 22-24, 11000 Београд

и електронском поштом са скенираном конкурсном документацијом на мејл адресу: konkursnvo2023@prosveta.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading