ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2017. години

I. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни конкурс свим заинтересованим удружењима да предложе програме, ради финансијске подршке, којима ће кроз образовно-васпитне активности пружати подршку ученицима основних и средњих школа у периоду трајања пројекта, односно од 1. децембра 2017. године до 31. маја 2018. године.

II. Циљ јавног конкурса: Унапређивање система образовања и васпитања на основу исказаних програма и пројеката удружења која пружају подршку ученицима основних и средњих школа.

III.   Област у којој је планирана финансијска подршка: Просвета – Образовно-васпитне активности које реализују удружења.

IV. Учесници конкурса могу бити:

Удружења са седиштем на територији Републике Србије (невладине и друге непрофитне организације, основане ради  остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања).

V. Удружења – учесници конкурса обавезно достављају:

  1. Пријаву на јавни конкурс, попуњену и оверену од стране одговорног лица удружења
    (образац бр. 1)

2. Уверење (потврду, извод) да је удружење уписано  у регистар надлежног органа;

3. Оверену фотокопију извода из статута . удружења у коме је утврђено да се циљеви   удружења остварују у области образовања и васпитања;

4.  Програм рада којим кроз образовно-васпитне  активности пружају подршку ученицима основних и средњих школа- попуњен образац за писање предлога пројекта са предлогом финансијског плана (образац  бр. 2)

 VI. Критеријуми за расподелу средстава:

  1. Очекивани резултати у оквиру образовно-васпитне делатности (могућност развијања програма и његова одрживост);
  2. Број планираних учесника у активностима, односно број потенцијалних корисника као и време и дужина трајања програма;
  3. Предлог планираних активности за које се пружају средства;
  4. Годишњи програм рада удружења- учесника конкурса;
  5. Преглед досадашњих активности удружења- учесника конкурса;
  6. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.

VII.   Листу вредновања и рангирања пријављених програма за доделу дотација за 2017. годину утврђује Комисија за утврђивање предлога за доделу дотација невладиним организацијама и другим непрофитним организацијама значајним за образовање (у даљем тексту: Конкурсна комисија), чије чланове именује Министар просвете, науке и технолошког развоја.

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава. Када се ради о пројектима који се односе на националну мањину, у овом року Конкурсна комисија прибавља мишљење дотичног националног савета националне мањине.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма објављује се на званичној интернет страници овог министарства и на порталу е-управе, а учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 7 дана од дана њеног пријема.

VIII. Полазећи од средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2017.       годину („Службени гласник РС“, бр. 99/17 ), глава 24.0, функција 980, програм 2001-Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, пројекат 4011 – Подршка пројектима од значаја за образовање – Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, у расположивом износу од 8.800.000,00  динара, Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Одлуку о избору програма од националног значаја за образовање и васпитање за 2017. годину, у року од 15 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма.

Одлука о избору програма за 2017. годину се објављује на званичној интернет страници овог министарства  и на порталу е-управе.

IX. На  основу донете Одлуке о избору програма за 2017. годину у складу са средствима која су одобрена за реализацију пројекта 4011- Подршка образовним пројектима од значаја за образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључује уговор/уговоре  којима се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

X. Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати реализацију програма и врши контролу њихове реализације. Уговорна страна, односно корисник средстава,  дужна је да Министарству просвете, науке и технолошког развоја подноси наративни и финансијски извештај о реализацији програма.

XI. Рок за подношење пријаве и предлога програма као и начин достављања предлога: Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају:

–  поштом препоручено са назнакомЈавни позив за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства  просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним организацијама и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2017. години”, Министарство  просвете, науке и технолошког развоја, Кабинет државног секретара, спрат 5, канцеларија 3, Немањина 22-24, 11000 Београд и

– електронском поштом са скенираном конкурсном документацијом на мејл адресу: konkursnvo2017@prosveta.gov.rs

Напомена: Предата документација се не враћа подносиоцима.

Loading