ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга у школској 2022/23. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга у школској 2022/23. години.

На јавни позив се могу јавити установе које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији, а које имају основану ученичку задругу уписану у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, Агенција за привредне регистре.

Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге могу се користити у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада, односно за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Средства за подршку ученичким задругама обезбеђена су из буџета Републике Србије и износе 4.000.000 динара. Максимални износ за који поједина установа може аплицирати износи 400.000 динара.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми закључно до 30. септембра 2022. године, на следећу адресу и начин:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средњеобразовања и васпитања у Републици Србији

за доделу финансијских средставаради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих,

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 17

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима.

Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме, средстава и материјала за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката установа утврђује Комисија, чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког развоја. Комисија има задатак да утврди листу вредновања и рангирања пријављених пројеката установа у року који не може бити дужи од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни позив.

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга у школској 2022/23. години
Образац 1 – пријава
Образац 2 – опис пројекта
Образац 3 – буџет

Loading