ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2022. и 2023. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године (у даљем тексту: публикација), ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству,  и то из следећих категорија:

 • домаћа књижевност за децу основношколског узраста;
 • преводна књижевност за децу основношколског узраста;
 • публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност ‒ прилагођене основношколском узрасту;
 • публикације које представљају позната дела светске културне баштине ‒ прилагођене основношколском узрасту;
 • публикације које представљају живот и рад знаменитих личности из области науке, културе и уметности ‒ прилагођене основношколском узрасту;
 • научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература ‒ прилагођена основношколском узрасту;
 • публикације намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;
 • публикације намењене ученицима основних музичких школа;
 • додатна наставна средства, намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и одобрена на основу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 92/23);
 • публикације намењене ученицима српског порекла, који похађају основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику.

Све публикације, наведене по категоријама од 1) до 9), могу бити на српском језику, као и на језику националне мањине.

Избор не обухвата уџбенике, часописе и друштвене игре, као ни публикације које нису погодне за библиотечко коришћење (публикације великог или малог формата, публикације са неповезаним листовима, публикације намењене попуњавању и слично).

Свака предложена публикација треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

 • мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број књиге (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
 • мора имати означено: име аутора, имена сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остале податке о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, податак о издању, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и годину штампања, број примерака публикације (тираж);
 • мора имати квалитетну штампу и повез.

 

Услови учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица са седиштем на територији Републике Србије,  која се баве издавачком делатношћу.

Уз пријаву за учешће (Образац 1), издавач  прилаже:

 • доказ да је предузеће регистровано за обављање издавачке делатности (овај доказ не подносе удружења);
 • листу публикација које је објавио у 2022. и 2023. години из наведених категорија, од тачке 1) до тачке 8) и тачка 10 (Образац 2, уз обавезно достављање и у електронској форми – word формат);
 • листу публикација које је објавио почев од 2018. године из категорије под тачком 9) (Образац 2, обавезно достављање и у електронској форми – word формат);
 • најмање један примерак издања које издавач пријављује на Јавни позив (напомена: примерци публикација су саставни део документације уз пријаву и не враћају се подносиоцима);
 • потврду о предаји обавезног примерка Народној библиотеци Србије, односно Библиотеци Матице српске, ако је седиште издавача у АП Војводина.

Листа достављених публикација (Образац 2) треба да садржи и продајну књижарску цену. Под продајном књижарском ценом подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају законску пореску стопу ПДВ у продајну књижарску цену, коју нуде на овом јавном позиву. Цене наведене у листи не могу се накнадно мењати.

Публикације чије је издавање суфинансирано средствима из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајне или буџета јединица локалне самоуправе, откупљиваће се по продајној књижарској цени, умањеној за 60% књижарског рабата.

Публикације за које је издавач обезбедио средства из сопствених прихода, откупљиваће се по продајној књижарској цени, умањеној за 40% књижарског рабата.

Начин и правила одабира  публикација

Избор публикација, које задовољавају услове Јавног позива, у виду предлога листе публикација, врши Комисија коју је решењем образовао министар. Одлуку о изабраним публикацијама, на предлог Комисије, доноси министар.

Одлука се објављује на званичној интернет страни Министарства просвете, у року који није дужи од 8 дана од дана завршетка Јавног позива.

На основу донете Одлуке о изабраним публикацијама, основна школа (школска библиотека) на територији Републике Србије, изабраће публикације у складу са наведеном Одлуком, сопственим потребама и опредељеним финансијским средствима, те у том смислу, одлуку о избору појединих врста публикација и количинама сваке од њих,  доносе школе.

На основу Закључка Владе Републике Србије, а у складу са Одлуком министра, школа врши откуп публикација са Листе изабраних публикација.

Уколико више издавача поднесе исту публикацију, Комисија ће изабрати публикацију са најнижом ценом.

Уколико више издавача конкурише са истом публикацијом и са истом ценом, све понуђене публикације биће на листи за избор од стране школа, а школе/школске библиотеке процениће од којег издавача желе да имају ту публикацију.

Уколико два или више издавача понуде исти наслов, Комисија ће изабрати публикацију која је допуњено, проширено, унапређено или критичко издање и која у већој мери испуњава издавачке и библиотечке стандарде наведене у овом јавном позиву.

Приликом разматрања поновљених издања, Комисија ће предност дати насловима са потврђеном уметничком и научном вредношћу.

Приликом избора публикација које чине школску лектиру, у складу са планом и програмом наставе и учења основног образовања и васпитања, Комисија ће дати предност публикацијама које садрже критички научни апарат (предговор, поговор, речник непознатих термина и друга објашњења садржине дела).

Приликом избора публикација на српском језику, приоритет ће имати оне публикације које су објављене на ћириличком писму.

Приликом избора публикација на језицима националних мањина, Комисија може консултовати националне савете националних мањина или школе које остварују наставу на језику националне мањине.

Комисија ће, приликом избора публикација, посебну  пажњу обратити и на слог – нпр. ситна штампа није погодна за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања, као и на квалитет илустрација.

 

Начин подношења пријаве

Издавачи подносе пријаве на Јавни позив (обрасце и комплетну документацију са примерцима публикација) на адресу:

Министарство просвете

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26

11 000 Београд

Са назнаком „Пријава на Јавни позив – публикације ‒ не отварати”

Пријаве на Јавни позив подносе се до  4. децембра 2023. године.

Пријаве које буду достављене после наведеног рока, неће бити разматране,  као ни пријаве са непотпуном документацијом.

Додатне информације могу се добити на телефон  011/3616-382.

Преузмите:

 

Loading