ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора

 

Преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ

IМинистарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 24. став 3. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка, 18/10 и 112/15) објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора, за следеће области истраживања:

 • У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА:
 1. Матични научни одбор за биологију,
 2. Матични научни одбор за хемију,
 3. Матични научни одбор за физику,
 4. Матични научни одбор за медицинске науке,
 5. Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику,
 6. Матични научни одбор за геонауке и астрономију,
 7. Матични научни одбор за права, економију и политичке науке,
 8. Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију
 9. Матични научни одбор за језик и књижевност,
 10. Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију.

 

 • У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:
 1. Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду,
 2. Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе техологије,
 3. Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност,
 4. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије,
 5. Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер,
 6. Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство,
 7. Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћења вода, земљишта и ваздуха.

 

II. Право предлагања кандидата за чланове матичних научних одбора, сходно члану 24. став 5. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка, 18/10 и 112/15)  имају:

 • научна, односно наставно-научна већа научноистраживачких организација (института и факултета) које су акредитоване и уписане у Регистар научноистраживачких организација Министарства, закључно са априлом 2016. године
 • истраживачи у научном, односно наставном звању запослени у акредитованој научноистраживачкој организацији.

Кандидати за чланове матичних научних одбора могу бити:

истраживачи у звању научног саветника или редовног професора универзитета.

Уз пријаву научно, односно наставно-научно веће научноистраживачке организације и истраживач у научном или наставном звању треба да доставе следеће податке:

 • име и презиме кандидата;
 • научно, односно наставно звање предложеног кандидата;
 • организацију запослења;
 • имејл адресу и контакт телефон предложеног кандидата;
 • краћу научну биографију и област науке којом се предложени кандидат бави (до једне странице);
 • назив матичног научног одбора за који се кандидат предлаже.

Научно, односно наставно-научно веће научноистраживачке организације може из своје научне области предложити по једног кандидата за одговарајући матични научни одбор.

Истраживач у научном, односно наставном звању  може из своје научне области предложити по једног кандидата за одговарајући матични научни одбор.

Када истраживач у научном, односно наставном звању предлаже кандидате за чланове матичних научних одбора, уз пријаву, поред података о кандидатима за чланове матичних одбора, треба да наведе и податке  о својој организацији запослења и о научном, односно наставном звању које је стекао.

Пријаву кандидата за чланове матичних научних одбора потписује председник научног, односно наставно-научног већа научноистраживачке организације и оверава печатом научноистраживачке организације, а када истраживач у научном, односно наставном звању  предлаже кандидате за чланове матичних научних одбора, пријаву предлога кандидата потписује лично.

Рок за пријаву кандидата за чланове матичних научних одбора: Научна, односно наставно-научна већа научноистраживачких организација (института и факултета) и истраживачи у научном, односно наставном звању могу предлагати кандидате за чланове матичних научних одбора  од дана објављивања овог јавног позива на сајту Министарства до 30. априла 2016. године.

Листа предложених кандидата за чланове матичних научних одбора објавиће се на сајту Министарства, по истеку рока за пријављивање кандидата, односно после 30. априла 2016. године.

 

III. Начин достављања пријава предлога кандидата за чланове матичних научних одбора

 

Предлог кандидата за чланове матичних научних одбора доставља се на следећи начин:

а) у електронском облику на Е-mail адресу: maticni.odbori@prosveta.gov.rs                                           

ИЛИ

б) у штампаном облику, путем поште, на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, са назнаком

„Предлог кандидата за чланове матичних научних одбора”

11000 БЕОГРАД, Немањина 22-24

 

За додатна упутства и појашњења

Контакт телефони:

011/3640-230:  СЛАВИЦА РАСПОПОВИЋ –  за матичне научне одборе у области основних истраживања

011/3640-230:  ВОЈИСЛАВ СТЕФАНОВИЋза матичне научне одборе у области технолошког развоја

 

IV.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

V. Акт о именовању чланова матичних научних одбора са листе кандидата биће објављен на

сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Loading