ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске за период 2019. – 2020. год.

  1. Предмет Јавног позива је суфинансирање међусобних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње.

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени на следећи начин:

− Страна која прима истраживаче сноси трошкове смештаја и дневница као и трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма и пројеката;

− Страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују као и трошкове здравственог осигурања.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању међусобних посета истраживача износи 1500 евра (у динарској противвредности) по једној години реализације пројектних активности односно 3000 (у динарској противвредности) евра за две године.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

  1. Услови Јавног позива:

На Јавни позив могу се пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у научно-истраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности и Законом о иновационој делатности.

Предложени билатерални пројекти треба да се базирају на националним научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или су финансирани из међународних извора.

У оквиру овога позива могуће је пријавити учешће само на једном пројекту (или као руководилац или као учесник).

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље.

Изабрани пројекти биће заједнички финансирани.

Пријава пројекта доставља се на српском језику.

Рок за подношење предлога пројекта је 20.06.2018.

  1. Приоритетне области:

– биомедицина,

– храна, пољопривреда и биотехнологија,

– заштита животне средине,

– изградња информационог друштва,

– обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност,

– нови материјали,

– друштвене и хуманистичке науке.

  1. Подношење предлога пројекта:

У Републици Србији пријава предлога пројекта на Јавни позив подноси се на следећи начин:

  1. Преко wеб сајта: http://147.91.185.20/bilateral/croatia/

Улоговањем на сајт, обезбеђује се лозинка за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Јавни позив отворен могуће је допунити и кориговати предлог пројекта. Попуњена пројектна пријава остаје на сајту.

  1. Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (без потписа руководиоца пројекта) послати на електронску адресу zeljka.dukic@prosveta.gov.rs
  2. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику)потписану од стране руководиоца пројекта, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Јавни позив за суфинансирање билатералне научне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске за период 2019. – 2020. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија

  1. Селекција пројеката:

Заједничка селекција пројеката ће се базирати на резултатима евалуације у свакој земљи и биће извршена у складу са следећим критеријумима:

− подршка младим научницима;

− релевантност програма финансирања;

− стимулисање нових пројеката сарадње;

− мултилатерално умрежавање и регионално повезивање;

− квалитет и оргиналност истраживачког приступа;

− квалификације подносилаца пројекта;

− заједнички интерес.

Мешовита комисија ће при одабиру пројеката предност дати истраживачким тимовима који нису учествовали у претходним Јавним позивима са Републиком Хрватском као и пројектима које воде млађи научници.

Након што је сваки партнер у заједничком пројекту поднео предлог својој надлежној институцији, у свакој земљи ће се спровести интерна процедура евалуације.

  1. Време извођења заједничких истраживачких пројеката је 2 године.
  2. Додатне информације:

 

У Републици Србији:
Жељка Дукић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
11000 Београд
Тел.: +381 11 36 16 529
е-маил: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

 

У Републици Хрватској:
Силвана Сиеберт
Министарство знаности и образовања
Самостална служба за координацију политика, еуропске послове и међународну сурадњу (Натјечај за хрватско-српске пројекте)
Доње Светице 38
10 000 Загреб
Тел.: +385 1 4594 452
е-маил: silvana.siebert@mzo.hr

Loading