ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години

На основу чл. 97. и 106. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-испр., 18/10 и 112/15- Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 10.  став 2. тачке 10), 11), 13), 14) и 15) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2018. ГОДИНИ

        Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2018. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства;
 2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
 3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
 4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
 5. стипендирање младих истраживача;
 6.  суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања;
 7. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 8. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 9. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства;
 10. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 11. финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење;
 12. финансирање доделе Digital Object Identifier – DOI бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација (CrossRef);
 13. финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији;
 14. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 15. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 16. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 17. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама;
 18. суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистрачивачким радом.

Рок за подношење пријава по тачкама 1., 5. и 11. до 18. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 29.01.2018. године, а до краја прве половине 2018. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 10. је 60 дана од дана објављивања, закључно са 27.02.2018. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2. до 4.  и 6. до 9. је отворен током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, као и критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.prosveta.gov.rs .

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са  назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Loading