ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији

Предмет јавног позива

 Предмет јавног позива је укључивање на листу Министарства просвете, науке и технолошког развоја препоручених пружалаца услуга смештаја страних студената у Републици Србији (у универзитетским центрима, као и у другим градовима), почевши од септембра 2019. године.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја формираће листу препоручених смештајних капацитета у циљу омогућавања страним студентима да једноставније претраже и поузданије изаберу и планирају свој смештај током боравка у Републици Србији. Фондација Темпус пружа подршку Министарству у реализацији активности укључивања на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији.

Министарство заступа министар просвете Младен Шарчевић, адреса: Немањина 22-26, 11000, Београд.

Контакт подаци за Министарство су: studirajusrbiji@prosveta.gov.rs

Контакт подаци за Фондацију Темпус су: studyinserbia@tempus.ac.rs

Заиинтересовани се у случају недоумица могу обратити на горе наведене контакт адресе писаним путем најкасније 5 радних дана пре затварања конкурса, а Министарство се обавезује да обезбеди да се на сва питања одговори.

Објекат

Списак пружалаца услуга смештаја одређује Комисија за вредновање пријава за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији, према следећим условима квалитета:

Студентски домови и угоститељски објекти за смештај

Обавезни критеријуми за студентске домове и угоститељске објекте за смештај:

 • одређивање контакт-особе за смештај која са студентима може да води преписку и комуницира путем мејла, телефона и других канала комуникације на енглеском језику, и која може да додатно помогне у случају потребе за регулисањем различитих аспеката боравка;
 • објекат мора имати собе за смештај студената у једнокреветним или вишекреветним собама;
 • свака соба мора имати бежичну интернет конекцију или прикључак за интернет;
 • свака соба мора имати савремени систем грејања;
 • свака соба мора имати приступ санитарном чвору, прикључку на струју и канализацији;
 • свака соба мора имати приступ кухињи и купатилу;
 • поседовање одговарајућих дозвола и докумената којима се омогућује безбедан и неометан боравак кандидата у складу са свим релевантним прописима, који може бити предмет увида и провере од стране Комисије у оквиру процеса селекције;
 • други обазезни услови наведени у законским прописима који регулишу боравак у угоститељским објектима за смештај и другим релевантним актима који уређују смештај студената, попут услова из Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре (Службени гласник РС, број 90/2011).

Предност имају објекти са најмање 2 године искуства у организовању и реализацији смештаја студената, о чему су у обавези да приложе одговарајуће доказе приликом пријављивања.

Обавезно је да висина месечне цене смештаја по студентској соби, ако је предмет издавања соба као смештајна јединица, за један месец не буде већа од 100% у односу на цену боравка студента у смештају 1. категорије у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије, која за студијску 2018/2019. годину износи 11.520 РСД.

Обавезно је да висина месечне цене смештаја по стану, ако је предмет издавања стан као смештајна јединица, за један месец не буде већа од 200% у односу на цену боравка студента у смештају 1. категорије у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије, која за студијску 2018/2019. годину износи 11.520 РСД.

Наведени износи се пре свега односе на трошкове станарине и не мора обавезно обухватати друге трошкове (попут трошкова живота, рачуна, исхране итд), а у регистрационом обрасцу је у оквиру одговарајућих поља потребно ближе навести укупне предвиђене трошкове боравка кандидата.

Пожељни критеријуми за студентске домове и угоститељске објекте за смештај:

 • пожељно је да постоје и капацитети за смештај и боравак кандидата са инвалидитетом;
 • пожељно је поседовање искуства у погледу смештаја страних студената;
 • пожељно је да по сваком студенту постоји 12-15 метара квадратних нето површине корисног простора (који изузима кухињу, котларницу, вешерницу, друге помоћне просторије), а у случају испуњавања других услова и уколико се ради о смештају у урбаној средини могуће је размотрити и уколико је та површина већа од 10 метара квадратних по кориснику.
 • пожељно је, али није обавезно, да постоји простор за заједничке активности студената (попут читаонице, простора за учење, забаву, културне, спортске активности итд);
 • уколико не постоји рецепција, пожељно је да постоје додатни механизми заштите безбедности кандидата и њихове имовине (видео надзор, додатно закључавање итд);
 • додатни услови наведени у законским прописима који регулишу боравак у угоститељским објектима за смештај и другим релевантним актима који уређују смештај студената, попут услова из Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре (Службени гласник РС, број 90/2011).

Станови у стамбеним зградама или кућама

Обавезни критеријуми за станове у стамбеним зградама или кућама:

 • одређивање контакт-особе за смештај која са студентима може да води преписку и комуницира путем мејла, телефона и других канала комуникације на енглеском језику, и која може да додатно помогне у случају потребе за регулисањем различитих аспеката боравка;
 • објекат мора имати собе за смештај студената у становима;
 • сваки стан мора имати бежичну интернет конекцију или прикључак за интернет;
 • сваки стан мора имати савремени систем грејања;
 • сваки стан мора имати приступ санитарном чвору, прикључку на струју и канализацији;
 • свака соба мора имати приступ кухињи и купатилу;
 • поседовање одговарајућих дозвола и докумената којима се омогућује безбедан и неометан боравак кандидата у складу са свим релевантним прописима, који може бити предмет увида и провере од стране Комисије у оквиру процеса селекције;
 • други обазезни услови наведени у законским прописима који регулишу становање и одржавање зграда и другим релевантним актима.

Пожељни критеријуми за станове у стамбеним зградама или кућама:

 • пожељно је да постоје и капацитети за смештај и боравак кандидата са инвалидитетом;
 • пожељно је поседовање искуства у погледу смештаја страних студената;
 • пожељно је да по сваком студенту постоји 10-15 метара квадратних нето површине корисног простора (који изузима кухињу и помоћне просторије);
 • пожељно је, али није обавезно, да постоји простор за заједничке активности студената (попут дневног боравка, простора за учење итд);
 • пожељно је да постоје механизми заштите безбедности кандидата и њихове имовине (видео надзор, вишестепено закључавање итд);
 • други услови наведени у законским прописима који регулишу становање и одржавање зграда и другим релевантним актима.

 

У случају накнадног утврђивања да неки од основних услова није испуњен или да је дошло до погоршања услова у односу на стање наведено у пријави у погледу основних услова, може доћи до уклањања са листе препоручених смештајних капацитета.

Пријава треба да садржи све саставне делове у складу са овим позивом. Пријава се испуњава на српском језику, а база смештајних капацитета биће на енглеском језику.

Пријава која је непотпуна и која не испуњава обавезне услове биће одбачена и неће бити даље разматрана.

Процењена вредност и начин плаћања  

Смештај уговара и финансира студент у директном контакту са понуђачем смештаја. Информација о цени смештаја наводи се у пријави за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији, а биће наведена и у бази препоручених смештајних капацитета.

Цена смештаја, као и евентуалних додатних трошкова и погодности, изражава се у динарима и еврима (у загради, иза износа у динарима, према курсу НБС на дан 15.6.2019).

Уговор о закупу смештаја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврђује обавезне елементе Уговора о закупу смештаја између понуђача смештаја и студената. 

Сви понуђачи смештаја који буду уврштени на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији су у обавези да закључе уговор о закупу у складу с обавезним елементима и условима које утврђује Министарство.

У случају да понуђач закључи уговор која нe садржи  обавезне елементе, понуђач смештаја биће искључен са листе препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији.

Уговор о закупу између понуђача смештаја и студента мора да садржи следеће обавезне елементе:

 • име и презиме, тј. назив понуђача смештаја и студента;
 • подаци о смештају (спрат, величина, опремљеност/неопремљеност, приступ другим собама и просторијама итд);
 • период важења Уговора, уз обавезу понуђача да на одређени дан преда стан/собу у стању подобном за становање, као и да изврши пријаву боравка студента на тој адреси или омогући издавање изјаве да студент борави на тој адреси;
 • трошкови употребе стана/собе које је закупац у обавези да сноси (нпр. трошкови телефона, употребе електричне енергије, инфостана, интернета итд), као и свих осталих трошкова које сноси понуђач (нпр. порез на имовину, ванредни трошкови одржавања стана итд);
 • износ цене боравка по месецу у складу с чланом Процењена вредност и начин плаћања;
 • износ капаре не сме бити већи од цене једномесечног боравка (станарине) у датом смештају и мора бити враћен студенту пре напуштања објекта на крају боравка;
 • одређивање контакт особе за комуникацију са студентом;  
 • отказни рок од најмање 30 дана;

други обавезни критеријуми и ставке које дефинише Министарство.

Право учешћа на јавном позиву  

Право учешћа на јавном позиву имају домаћа и страна правна и физичка лица која имају објекат у својини, заједничкој својини (уз сагласност сувласника), или у закупу (са дозвољеним подзакупом), а најмање за период од 01.09.2019. до 30.09.2020. године, о чему се приликом пријављивања подносе одговарајуће потврде и ближе информације за понуђени смештај (у скенираној форми).

Понуђач/апликант сноси све евентуалне трошкове везане за припрему и подношење пријаве, без обзира на исход овог позива.

Облик, садржај и језик  

Пријава, као и коресподенција са понуђачем, обавља се на српском језику.

Приложени документи који су део пријаве/понуде могу да буду и на другом језику, под условом да су преведени на српски језик.

У случају спора, документација написана на српском језику сматра се правно важећом. 

Рок важења

Период важења података наведених у пријави/понуди мора бити најмање 60 дана од датума наведеног као крајњи рок за подношење понуда и у том року је достављена понуда обавезујућа за понуђача. Понуде са краћим роком важности од наведеног ће бити одбачене и неће бити даље разматране. 

Критеријуми, поступак подношења пријаве и одлучивање

 Критеријум за избор понуде за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за стране студенте у Републици Србији је понуђена цена и испуњеност осталих услова за смештај кандидата.

Сваку пријаву разматра Комисија за вредновање пријава за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија).

Пријављивање се врши путем испуњавања и слања електронског регистрационог обрасца, уз обавезно прилагање свих неопходних докумената у скенираној форми у одговарајућа поља регистрационог обрасца.

Неопходна документа између осталог укључују и Пријаву за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за стране студенте у Републици Србији која је саставни део овог позива. Обавештење и сагласност за прикупљање и обраду података о личности (за физичка лица) и других докумената прецизираних формуларом, као и прилагање докумената којим се потврђује да смештај није предмет хипотеке, да није под имовинским спором, у чијем се власништву налази и  других додатних докумената који потврђују да се ради о смештајној јединици која испуњава законске и друге услове који ближе потврђују ставке из Регистрационог обрасца.  

Пријављивање, разматрање понуда и доношење одлуке

Пријаве се подносе искључиво електронским путем. Рок за подношење електронских пријава је 30.08.2019, до 23.59 часова, испуњавањем свих обавезних поља у оквиру регистрационог обрасца на следећем линку: https://tempus.ac.rs/registracioni-obrazac-za-listu-odobrenih-smestajnih-kapaciteta-za-strane-studente-u-republici-srbiji/ уз прилагање  неопходне скениране документације којом се потврђује испуњеност услова за сврставање на листу препоручених смештајних капацитета. Пријаве поднете након истека рока, као и некомплетне пријаве (у којима нису испуњена обавезна поља или приложена одговарајућа документација) или нетачно попуњене пријаве неће бити разматране.

Након истека рока за подношење пријава, Комисија заказује заседање током којег ће разматрати пријаве које су пристигле у року и које су испуниле услове прописане овим јавним позивом.

Приликом разматрања пријава Комисија води записник. У периоду од прегледа до оцене понуда, Комисија може захтевати од понуђача да додатно разјасни своју понуду. Комисија ће заседати чак и уколико постоји само једна пријава. Комисија ће на крају прегледа и разматрања пријава сачинити прелиминарну листу смештајних капацитета и контактирати понуђаче који су уврштени на ту листу.

Након одређивања прелиминарне тј. уже листе пријава, Комисија посећује смештајне јединице. По потреби том приликом може се тражити додатно појашњење или увид у документацију која се односи на неки од услова учешћа у позиву. Након завршетка обиласка и евентуалне допуне/појашњења у вези са смештајним могућностима Комисија формира коначну листу препоручених смештајних капацитета. 

У року од 50 дана од истека рока за подношење пријава биће објављена пуна листа одабраних смештајних капацитета и започета процедура постављања информације у базу за претраживање смештајних капацитета.

Одабрани смештајни капацитети ће бити бесплатно рекламирани у оквиру промотивних материјала који се припремају као део иницијативе ”Студирај у Србији”.

Објекти који се не буду налазили на коначној листи нису одабрани за уврштавање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србији.

ПРИЈАВА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ НА ЛИСТУ ПРЕПОРУЧЕНИХ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Статус (заокружити):

 1. Правно лице
 2. Физичко лице – појединац

 

Пун назив (опција 1) / Име и презиме (опција 2):______________________________

Адреса седишта/ пребивалишта: ___________________________________________

Адреса смештаја:__________________________________________

Контакт телефон: ___________________________________________

Е-пошта: ___________________________________________

Име, презиме и функција контакт особе одговорне за спровођење активности у вези са смештајем/ подносиоца пријаве: __________________________________________

Потпис:_____________________________

______________________________________________________________________________

 

Сагласност овлашћеног лица установе случају да се пријава подноси у име правног лица)

 

Сагласан сам да напред наведен подносилац пријаве поднесе пријаву у име установе/организације.

 

Име и презиме овлашћеног лица установе/организације:____________________________

 

Потпис:___________________

 

    Печат установе/организације

 

*потписану (у случају правних лица и печатирану) Пријаву у скенираном облику је обавезно приложити уз Регистрациони образац приликом електронског пријављивања, заједно са другим обавезним документима који су део обавезних поља у обрасцу.

Loading