ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

Конкурс је отворен у периоду од 10. августа 2020. до 9. новембра 2020. године

 

 1. УВОД

На основу Протокола о сарадњи у области науке и технологије између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК), објављује се Конкурс како би се унапредиле активности сарадње у области истраживања између две државе.  

У оквиру овог Конкурса, предлози пројеката који представљају новину на међународном нивоу и доприносе унапређењу квалитета истраживања држава потписница тако што доводе до нових знања, нових научних тумачења и решавања технолошких проблема представљају циљ финансирања. 

МПНТР и ТУБИТАК ће, као организације задужене за спровођење овог Конкурса финансирати партнерске истраживачке институције на одобреним пројектима. Пројекти ће бити финансирани из националних буџета у складу са одговарајућим националним прописима о финансирању сваке од држава.

 1. Циљеви овог конкурса

Циљ овог Конкурса је да се партнерским институцијама омогући сарадња на међудржавном нивоу и да стекну приступ новом истраживачком окружењу, инфраструктури, знању и експертизи како би унапредили квалитет сопственог истраживања.  

Главни циљ овог конкурса је да се пружи подршка истраживачким пројектима којима се промовише интегрисано заједничко истраживање партнерских институција путем синергије коју имају тимови из обе земље. Од истраживачких пројеката који ће бити реализовани на Универзитетима/факултетима/научним институтима се очекује да унапреде дату област истраживања. Што се тиче приватног сектора (за истраживаче из Турске), потенцијална новина истраживачких пројеката се мора проценити поређењем са постојећим знањем у индустрији.  Истраживачке активности у оквиру пројекта морају довести до открића која су нова у пословном свету и која још увек нису коришћена у индустрији. Организације задужене за спровођење овог Конкурса МПНТР и ТУБИТАК ће вршити евалуацију предлога пројеката својих националних тимова и извршиће селекцију најквалитетнијих пројеката.

 1. Главне тематске области:

Овај Конкурс се односи на пријаве из свих научнотехнолошких области. 

 1. Финансијска питања

МПНТР ће финансирати сваки одобрени пројекат у складу са својим правилима.

ТУБИТАК ће финансирати сваки одобрени пројекат у складу са правилима ТУБИТАК Програма 1071. У оквиру Конкурса за науку и технологију, подносиоци пријаве из Турске су у обавези да се пријаве за следећи програм подршке ТУБИТАК-а: 

ТУБИТАК ПРОГРАМ 1071 – Програм подршке за повећање капацитета ради коришћења међународних истраживачких фондова и учешћа у међународној сарадњи у области истраживања и развоја

Трошкове размене експерата, научника и других стручњака покриваће се на следећој основи:

Страна која шаље ће покривати трошкове везане за путовање, смештај, здравствено осигурање и дневнице у складу са сопственим прописима.

4.1. Са српске стране:

Планирани буџет МПНТР за активности истраживачког тима из Србије за годину дана реализације пројекта је  4500 евра (у динарској противвредности).

Српска страна ће обезбедити финансијску подршку за (реализацију планираних) путовања за чланове српског истраживачког тима из институције која је подносилац пријаве у складу са националним правилима и то:

 • путне трошкове ка/из Турске за истраживаче из Србије у износу повратне авионске карте – економска класа.
 • смештај и дневнице у износу од 100 евра/ноћ за истраживаче из Србије у Турској и трошкове локалног путовања, за кратке посете од најдуже 7 дана.
 • смештај и дневнице у износу од 1200 евра за истраживаче из Србије у Турској за највише 30 дана годишње за дуже посете.
 • укупна дужина трајања посета у једном правцу одређеног пројекта за истраживаче из Србије не може бити дужа од 45 дана годишње. Могуће је прекорачити 45 дана годишње на захтев координатора пројекта под условом да је то оправдано и да се сматра адекватним.
 • путно здравствено осигурање за истраживаче из Србије током њиховог боравка у Турској.
 • могуће трошкове за истраживаче из Србије који су везани за конференцијске котизације (односи се на конференције на којима се презентују резултати заједничког пројекта), дневнице, трошкови смештаја, итд.

 

4.2. Са турске стране:

 

 • По правилу, тим из Турске, било да се ради о академским институцијама, јавном или приватном сектору, који је квалификован за финансирање може да добије до 100.000 турских лира укупно, не рачунајући опште трошкове и Пројектну подстицајну премију (ППП) финансирања по предлогу.
 • Финансирање покрива трошкове везане за пројекат тј. особље, путовање, опрему/инструменте/софтвер, набавку услуга, трошкове материјала.
 • За тим из Турске, дневнице ће се исплаћивати у складу са одредбом Закона бр. 6245 заједно са авионским картама за економску класу на посете научника из Турске Републици Србији.
 • Укупно трајање посета у једном правцу за један пројекат за истраживаче из Турске не може бити дуже од 60 дана годишње. Могуће је прекорачити 60 дана годишње под условом да је то оправдано и да се сматра адекватним. Квота се рачуна за календарску годину и неискоришћена квота из једне године се не може пребацити у следећу годину.
 • Финансијска средства одобреног пројекта могу да варирају у зависности од потреба сваког пројекта и морају се у потпуности оправдати.
 • Потребна је избалансирана расподела међу пројектним трошковима.

Општи трошкови и Пројектна подстицајна премија се неће исплаћивати за пројекте.

 

 1. Трајање пројеката

Трајање пројеката је максимално 36 месеци.

Реализација пројеката ће се пратити преко извештаја о напретку и коначних извештаја које координатор пројекта са обе стране подносе МПНТР-у и ТУБИТАК-у.

 1. Подношење предлога
  • Заједнички Конкурс биће отворен за подношење пријава од 10. августа до 9. новембра преко онлајн система пријављивања МПНТР-а и ТУБИТАК-а.
  • Институције из Србије ће своје електронске пријаве попуњавати на веб страници http://147.91.185.20/bilateral/turkey, а затим ће одштампане верзије морати да пошаљу поштом МПНТР.
  • Институције из Турске пријављују предлог пројекта преко ТУБИТАК-овог онлајн система пријављивања, uidb-pbs.tubitak.gov.tr;
 • Партнерске институције обе стране треба да се договоре међусобно о садржају пројекта и да заједнички развију и попуне свој предлог пројекта пре него што га пошаљу МНТР-у и ТУБИТАК-у.

МПНТР и ТУБИТАК неће учествовати у повезивању партнерских институција у складу са овим Конкурсом.

 • Предлози пројекта морају да пруже детаљне информације о циљевима и образложење планираног заједничког истраживачког рада, методологију која ће се користити, састав сваког истраживачког тима и планирани временски оквир.
 • Предлози пројекта обе партнерске институције морају поднети најкасније до 09. новембра 2020. године.

 

6.1. Са српске стране:

Пријава предлога пројекта на Конкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

 

 • преко веб сајта http://147.91.185.20/bilateral/turkey најпре се треба улоговати на сајт, ради добијања kod-a за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line допуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту.
 • Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (без потписа руководиоца пројекта и одговорног лица институције у формату) послати на електронску адресу prijavaturska@prosveta.gov.rs
 • Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и одговорног лица институције, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

 

КОНКУРС Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11000 Београд

 

 • У случају да постоје две или више институција у оквиру истог пројекта, српске институције подносе један заједнички предлог пројекта.

Крајњи рок за подношење штампаних коначних пројектних пријава је 9. новембар 2020. године. Пријава предлога пројекта послата са датумом на коверти 9. новембар 2020. године сматраће се коректном.

6.2. Са турске стране:

 • Партнери из Турске ће користити електронски потпис за своје пријаве. Детаљне информације се могу добити на следећој адреси http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf. Због тога, нема потребе да се ТУБИТАК-у шаљу никакви штампани примерци.
 • За турску страну, у случају да постоје две или више институција у оквиру истог пројекта, турске институције подносе један заједнички предлог пројекта.
 1. Поступак евалуације

 

7.1. Критеријуми

 

7.1.1 За тим из Србије

 • Чланови тима могу да буду лица у наставним, научним и истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/19, у даљем тексту: Закон)
 • Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Турске треба да учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом.

 

7.1.2 За тим из Турске

Тим истраживача из Турске ће добити финансијска средства преко ТУБИТАК Програма 1071. Сви истраживачи из Турске који се пријаве за овај Програм би требало да се региструју на ТУБИТАК АРБИС (Информациони систем за истраживаче) путем следећег линка: https://arbis.tubitak.gov.tr.

 

7.2. Метод евалуације

 • Коначна селекција биће заснована на заједничкој одлуци организација које обезбеђују финансирање. Одлука ће бити базирана на националној процедури евалуације предлога пројеката у складу са буџетом обезбеђеним овим Конурсом.
 • МПНТР и ТУБИТАК ће вршити евалуацију предлога пројеката који се сматрају квалификованим, у складу са сопственим правилима, уредбама и одлукама.
 • На билатералном нивоу, МПНТР и ТУБИТАК ће размењивати своје ранг листе, упоређивати их, преговарати о коначном рангирању и одобравати предлоге пројеката за финансирање. Укупан број пројеката одабраних за финансирање зависи од финансијске могућности МПНТР-а и ТУБИТАК-а.
 • Биће подржани предлози пројеката које заједничком одлуком одобре МПНТР и ТУБИТАК.

 

7.2.1 Критеријуми за евалуацију предлога пројеката за тим из Србије: 

 • Предлози ће се оцењивати у складу са одређеним критеријумима евалуације.
  • Квалитет пројекта
  • 1 Значај који научни циљеви имају за развој научне сарадње између две државе
  • 2. Комплементарност истраживачких група
  • 3. Учешће младих истраживача
  • 4. Актуелност предложеног истраживања (садржај пројекта)
  • Иновације
  • Процена степена иновације пројекта (што подразумева очекивану индустријску и практичну употребу пројектних резултата)
  • Додатни циљеви у складу с пројектом
  • Циљеви као што су: заједничко пријављивање за пројекте ЕУ, шира сарадња и размена
  • Процена научне биографије координатора и чланова истраживачког тима из Србије

 

7.2.2. Критеријуми за евалуацију предлога пројеката за тим из Турске:

 • Предлози ће се прегледати у складу са одређеним критеријумима евалуације.
  • Значај успостављање билатералне сарадње
  • Научна изврсност
  • Методологија
  • Управљање пројектом
  • Утицај
 • Одобрени пројекти ће ући у фазу пред-одобрења, која почиње након размене листе коректно пријављених предлога пројеката од стране МПНТР-а и ТУБИТАК-а, која траје око осам недеља. Током тог периода, одабрaне институције ће бити обавештене о условима (могућем смањењу буџета, детаљи о буџету, промене у временском оквиру, итд.).
 • За тим из Турске, – Координатор сваког пројекта мора да припреми финансијски извештај и извештај о научном/технолошком напретку у року који је одређен у уговору које ће поднети ТУБИТАК-у. Исплате ће се вршити након одобрења извештаја о напретку.

 

 1. Главни датуми

 

АКТИВНОСТИ

ПЕРИОДИ

Објава пријављивања

10. август 2020.

Рок за подношење пријава

9. новембар 2020.

Рок за електронски потпис за ТУБИТАК

16. новембар 2020.

Провера испуњености услова и размена листе предлога пројеката

24. новембар 2020.

Евалуација предлога пројекта

27. новембар 2020. – 12. фебруар 2021.

Размена резултата евалуације

16. фебруар 2021.

Састанак заједничке комисије

18. фебруар 2021.

Објављивање резултата

26. фебруар 2021.

 

 1. Контакт особе

За српску страну:

г-ђа Нада Милошевић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР)

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Адреса: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

Немањина 22-26,11000 Београд, Република Србија

Телефон: +381 11 3616 529

E-mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs

 

За турску страну:

г-ђа Буџу КАПТАН АКБУЛУТ  

Координатор програма

Савет за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)
Сектор за међународну сарадњу
Одсек за билатералне и мултилатералне односе
Телефон: +90 312 298 14 71

Адреса: TUBITAK, Tunus Caddesi No: 80 Kavaklıdere – Анкара/Турска

E-mail: uidb@tubitak.gov.tr

 

 

Loading