ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за суфинансирање научно-техничке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије за период 2020 – 2021. године

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета  истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују  у оквиру пројектних активности програма  билатералне научно-техничке сарадње.

Услови конкурса 

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који су запослени у научно-истраживачким организацијама,  који испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности. 

Предност имају они предлози билатералних пројеката који се базирају на научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, или који се финансирају из међународних извора (на пр. Програм ЕУ „Хоризонт2020“ и програми других међународних и регионалних организација). Taкође, предност ће имати пројекти са активним учешћем „младих истраживача” (горња старосна граница подразумева да ће 35. година старости  навршити до 01.01.2020., године).

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије –  Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Белорусије – Државном комитету за науку и технологију Републике Белорусије. 

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани на основу националног законодавства обеју земаља.  

 Процедура пријављивања на конкурс

 У Републици Србији, пријава пројекта на Конкурс се подноси на српском језику и садржи:

  • испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта – кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова белоруске истраживачке групе.
  • у прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5 година.

 Пријава предлога пројекта на конкурс подноси се до 05.04.2019.године: 

  1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/belarus/
  2. лично на писарници или поштом на адресу:

Конкурс научно и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције  
За Светлану Богдановић
Немањина 22-26 11000 Београд

и

  1. на електронску адресу: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

 Пројектну пријаву потребно је најпре on-line попунити у предвиђеном временском периоду.  

Процедура пријаве пројекта је следећа:

  • најпре се треба улоговати на сајт http://147.91.185.20/bilateral/belarus/ ради добијања кoдa за on-line попуњавање пројектне пријаве  
  • у периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и кориговање предлога пројекта
  • попуњена пројектна пријавa остаје на сајту
  • попуњену пројектну пријаву (*.pdf fajl) послати на горе наведену електронску адресу (тачка 3. Пријава предлога пројекта)
  • попуњену пројектну пријаву одштампати и послати на наведену адресу министарства. Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

 Селекција пројектних предлога

 Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Републике Белорусије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи. 

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Mинистарству  поднесу извештаје након прве године рeaлизације, као и након завршетка пројекта. 

Време извођења заједничких пројеката је две године.

Додатне информације:

Светлана Богдановић
Министарство пpосвете, науке и технолошког развоја
11000 Београд, Немањина 22 – 26
Тел/Факс: +381 11 3616 529

Loading