ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за суфинансирање научно-техничке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2020 – 2021. године

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) расписује Конкурс за суфинансирање научно-технике сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2020/2021. године

Рок за пријављивање: 30.06.2019. – Почетак пројектне сарадње: 01.01.2020.

 

 1. Опште информације

У циљу развијања сарадње и поспешивања мобилности између немачких и српских научника и истраживача, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену (у даљем тексту: ДААД) потписали су нови Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима.

 • Циљ Програма         

Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.

 

 • Право учешћа

Програм је намењен српским и немачким истраживачким групама које имају намеру да раде на заједничким истраживачким пројектима из свих научних области.

Право учешћа имају:

а) са српске стране:

Универзитетски професори и млађи сарадници запослени на акредитованим универзитетима, факултетима и научноистраживачким институтима Републике Србије, 

б) са немачке стране:

Универзитетски професори и млађи научници на немачким високошколским установама и научници на истраживачким установама изван универзитета.

 1. Учешће у Програму – процедура подношења и избора предлога пројеката

2.1. Подношење предлога пројеката

2.1.1. Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за српске и ДААД, за немачке партнере).

2.1.2. Српски координатор подноси следеће попуњене формуларе:

 1. општи подаци, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: општи подаци),
 2. опис пројекта, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: опис пројекта).

Уколико координатор не достави попуњене формуларе предлога пројекта у траженим језичким формама, биће аутоматски одбијен.

2.1.3. У републици Србији пријава предлога пројекта на конкурс подноси се на следећи начин:

1.преко wеб сајтa:  http://147.91.185.20/bilateral/germany/

Када се улогујете на сајт, добићете лозинку за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Јавни позив отворен могуће је да се допуни и коригује предлог пројекта. Попуњена пројектна пријавa остаје на сајту.

2.слањем финалне верзије попуњене пројектне пријаве, без потписа одговорног лица институције (pdf fajl)  на електронску адресу milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

 1. слањем финалне верзије попуњенe пројектнe пријавe (по један примерак на српском и енглеском језику) са потписом одговорног лица институције ( који је оверен печатом) са траженим прилозима. Писана документација се доставља лично на писарници или поштом на адресу:

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

К О Н К У Р С за пријаву пројеката између
Републике Србије и Савезне Републике Немачке 2020 – 2021

Немањина 22-26
11000 Београд

Рок за доставу предлога пројеката је 30.06.2019. године.

Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани. 

2.2. Избор и прихватање предлога пројеката за финансирање

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет страници Миннистарства просвете, науке и технолошког развоја до краја 2019. године.

2.2.1. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката

Избор пројеката за финансирање вршиће се, пре свега, на основу квалитета пројеката, квалификације учесника на пројекту, заступљености младих истраживача и очекиваних исхода сарадње у погледу научних резултата.

Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације земаља учесница, а критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • квалитет и степен иновативности пројекта,
 • методолошка и садржајна комплементарност истраживачких група које подносе заједнички предлог пројекта,
 • учешће младих истраживача,
 • релевантност сарадње са следећих аспеката:

– учешћа на националним пројектима,

–  научне и, евентуално, индустријске примене резултата пројеката,

– адекватног планирања узајамних посета и

– сарадње са трећим (иностраним) партнером.

 1. Финансирање

Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање билатералних програма.

Средства за унапређење размене су искључиво намењена финансирању путних трошкова (од једне до друге научнистраживаке институције) и трошкова боравка који настану при размени научника који учествују на пројектима. Средства се не могу користити за финансирање трошкова самих истраживачких пројеката страна потписница (као што су рад истраживача, материјални и персонални трошкови, опрема) за које средства морају да буду обезбеђена из других извора.
Трошкове Програма са српске стране сноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а са немачке стране ДААД, из средстава Савезног Министарства за образовање и истраживање

 

 1. На српској страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту износе 3.000 евра.
 2. На немачкој страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту износе 7.000 евра.
 3. Максимално трајање пројекта је две (2) године.
 4. Сопствени допринос установе у којој су запослени српски истраживачи, као и коришћење других додатних средстава потребно је приказати у пројектној пријави и у финансијском извештају.

Додатне информације:

 У Републици Србији:

Милица Голубовић Тасевска
Министаство просвете, науке и технолошког развоја
11000 Београд, Немањина 22 – 26
Е-маил: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs
Тел. + 381 11 361 65 89

У Савезној Републици Немачкој:

Tobias Hill
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.:  +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de

Loading