ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период 2020-2021. године

  1. Предмет конкурса

Суфинансирање међусобних посета (трошкови путовања и боравка) истраживача из Републике Србије и Републике Словеније, који ће изводити заједничке истраживачке пројекте у 2020. и 2021. години и то у виду кратких посета до 14 дана.

Трошкови везани за размену истраживача који проистичу из реализације програма и пројеката биће покривени у обе земље. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јавна агенцији за истраживачку делатност Републике Словеније (координатори програма) финансијски ће подржати реализацију билатералних пројеката по овом Конкурсу, на следећи начин:

Страна која прима сноси трошкове смештаја и дневница као и трошкове путовања на својој територији која су неопходна за реализацију програма и пројеката.

-српска страна ће финансирати трошкове смештаја словеначким истраживачима и остале настале трошкове током боравка (трошкови исхране, локалног превоза или припадајуће националне дневнице) у зависности од могућности институције.

-словеначка страна ће финансирати трошкове смештаја српским истраживачима и дневнице за истраживаче из Србије у износу од 21,29 евра.

Страна која упућује сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују.

У случају да истраживач/и путују сопственим превозом, надокнада трошкова ће се извршити  на основу Закона о коришћењу служебног возила.

Српска страна ће финансирати износ од највише 1500 евра у динарској противвредности по пројекту и по пројектној години.

Словеначка страна располаже са по 150.000,00 евра за реализацију двогодишњих пројеката за период 2020-2021. годину (75.000 евра за 2020. годину и 75.000 евра за 2021. годину).

Поред наведеног, словеначка страна ће за српске студенте који су на докторским академским студијама и за младе докторе наука који су одбранили докторску дисертацију у периоду од 01.01.2014. до 29.03.2019. године – у даљем тексту „истраживачи на почетку каријере”, додатно одобрити дуже посете партнерским институцијама у Републици Словенији у трајању од 1 месеца до 3 месеца. За дуже посете словеначка страна плаћа „истраживачима на почетку каријере”, и путне трошкове.

Одобрени билатерални пројекти који до 31.12.2020. немају размену истраживача неће бити финансирани у 2021. години.

Финансираће се око 50 пројеката.

Захтеви за рефундацију трошкова на реализацији билатералних пројеката, достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у форми Захтева који се може преузети на интернет адреси Министарства у огранку међународна научна сарадња/билатерале, уз пратеће прилоге.

  1. Услови конкурса

–  На конкурс се могу пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у научно-истраживачким организацијама, а који  испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачком раду;
–  Предложени билатерални пројекти треба да се базирају на научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, или су финансирани из међународних извора (нпр. Оквирни програм ЕУ).
–  Активно учешће „истраживача на почетку каријере”

  1. Пријава на конкурс

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Словеније, Јавној агенцији за истраживачку делатност Републике Словеније, на интернету страници  www.arrs.si

Пријава пројеката почиње 29.03.2019. године и трајаће до 23.05.2019. године. Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава предлога пројекта на Конкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

  1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/slovenia најпре се треба улоговати на сајт, ради добијања kod-a за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту
  2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (без потписа одговорног лица у pdf. формату) послати на електронску адресу nada.milosevic@prosveta.gov.rs
  3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс научно и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
За Наду Милошевић
Немањина 22-26
11000 Београд

  1. Селекција пројеката

Одлуку о избору и обиму финансирања предложених пројеката  доноси Мешовита комисија на  основу резултата евалуације у свакој земљи, а на основу следећих критеријума:

–   квалитет и оргиналност истраживачког приступа,

–   квалификације подносилаца пројекта,

–   програм основног финансирања учесника пројекта,

– перспективност у погледу будућих заједничких пројеката финансираних из међународних програма (нпр. Оквирни програм за истраживање и иновације, Хоризонт 2020),

–   мултилатерално умрежавање и регионално повезивање,

–   учешће „истраживача на почетку каријере ”,
–   заједнички интерес.

Предност  код  избора ће имати нови предлози пројеката и нови пројектни тимови који нису били финансирани у претходним циклусима (2016-2017 и 2018/2019).

  1. Период реализације пројеката

Извођења  заједничких истраживачких пројеката је  2 године. Предвиђени период реализације одобрених  пројекта је од 1. јануар 2020. године до 31. децембар 2021. године.

Напомена:

Ниједна пријава пристигла после крајњег рока неће се разматрати. Пријава предлога пројекта послата поштом и 23.05.2019. сматраће се коректном.

Препоручује се кандидатима да провере да ли је њихов словеначки партнер уредно поднео идентичан предлог пројекта код своје матичне администрације преко web сајта www.arrs.si

Контакт особа са српске стране

Г-ђа Нада Милошевић
Саветник                   
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26                                                       
11 000 Београд Република Србија              
mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs

 

Контакт особа са словеначке стране
у Републици Словенији (важи за партнерску институцију из Словеније)
Г-ђа Фани Рожич Новак.
Јавна агенција за истраживачку делатност Републике Словеније
Bleiweisova цеста 30 1000 Љубљана
Сви подаци су на интернету страници www.arrs.si

Loading