ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2019. – 2020. године

  1. Предмет конкурса је суфинансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана.

Свака страна (српска и словачка) суфинансира трошкове везане за размену својих истраживача.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ће надокнадити научноистраживачким организацијама:

– трошкове превоза до висине од 600€ (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који се упућују у Словачку Републику.

– трошкове боравка у Словачкој Републици до висине од 100€ дневно (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који су упућени у Словачку Републику.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању посета истраживача износи до 2000 евра по једној години реализације пројектних активности односно до 4000 евра за две године.

У случају да истраживач/и путују сопственим превозом, надокнада трошкова ће се извршити на основу Закона о коришћењу служебног возила.

Словачка страна суфинансира трошкове везане за размену словачких истраживача у складу са националним правилима која су, у тексту конкурса за билатералну сарадњу са Републиком Србијом, објављена на интернет презентацији словачког Министарства образовања, науке, истраживања и спорта и Словачке агенције за развој.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

  1. Услови конкурса:

На конкурс се могу пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у акредитованим научноистраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживачкој делатности.

Предложени билатерални пројекти треба да се базирају на научноистраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или су финансирани из међународних извора.

Предлози заједничких пројеката морају бити поднети благовремено у обе земље. Потписи на формулару са словачке стране који су послати факсом или скенирани биће прихваћени.

У оквиру овога позива могуће је пријавити учешће само на једном пројекту (или као руководилац или као учесник).

Изабрани пројекти ће бити заједнички финансирани.

Пријаве предлога пројеката се подносе на српском и енглеском језику.

  1. 3. Селекција пројеката:

Одлуку о избору и финансирању предложених пројеката доноси Мешовита комисија на основу резултата евалуације у свакој земљи, а на основу следећих критеријума:

– квалитет и оргиналност истраживачког приступа,

– квалификације подносилаца пројекта,

– перспективност у погледу будућих заједничких пројеката финансираних из међународних фондова (нпр. Framework Programme EC),

– мултилатерално умрежавање и повезивање,

– учешће младих истраживача,

– заједнички интерес.

Предност код избора ће имати нови предлози пројеката (нове теме и нови пројектни тимови) који нису били финансирани у претходним циклусима.

Након што је сваки партнер у заједничком пројекту поднео предлог својој надлежној институцији, у свакој земљи ће се спровести интерна процедура евалуације.

  1. 4. Време извођења заједничких истраживачких пројеката је 2 године.
  2. 5. Подношење предлога пројекта

У Републици Србији (важи за партнерску институцију из Србије) предлог пројекта доставити у електронском и штампаном облику до 16. јула 2018. године.

У Републици Србији пријава предлога пројекта на Конкурс подноси се на следећи начин:

  1. Преко веб сајта: http://147.91.185.20/bilateral/slovakia

Улоговањем на сајт, обезбеђује се лозинка за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отворен могуће је допунити и кориговати предлог пројекта. Попуњена пројектна пријава остаје на сајту.

  1. Финалну верзију попуњене пројектне пријаве (без потписа руководиоца пројекта) послати на електронску адресу zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта, уз пропратни допис на меморандуму институције са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2019. – 2020. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

За Жељку Дукић

Немањина 22-26

11000 Београд

Р. Србија

 

Контакт особа са српске стране:

Г-ђа Жељка Дукић
Самостални саветник
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
11 000 Београд
Република Србија
тел/факс:+381 (0)11 3616 529
e-mail: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

У Словачкој Републици:

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.
Slovak Research and Development Agency
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32
Phone: +421 2 5720 4502
Fax: +421 2 5720 4599
E-mail: anna.durfina@apvv.sk
http://www.apvv.sk

Ing. Zuzana Hlaváčiková
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
Division of Science and Technology
Department of International Cooperation in Science and Technology
Stromová 1
813 30 Bratislava
Phone: +421 2 5937 4723
E-mail: zuzana.hlavacikova@minedu.sk
http://www.minedu.sk

Loading